Etablerertilbud for innvandrere

Sist oppdatert: 27. februar 2024

Rapport: Omfattende, men fragmentert tilbud.
Kartlegging av tilbud til innvandrere som ønsker å starte egen bedrift.

Leseveiledning til kartleggingen og kategoriseringen

Kategorisering

Aktørene er oppdelt på fylkesnivå, med et eget ark for nasjonale aktører med relevante tilbud. Under Næringshager og inkubatorer etc. finner vi alle SIVA-partnere, inkludert katapulter og clusters, samt andre fylkeskommunale tjenester, for eksempel Hoppid i Møre og Romsdal, Skape i Rogaland og Start i Vestfold i Vestfold og Telemark. Under Andre aktører finner vi kontorfellesskaper, investeringsselskaper, stiftelser, foreninger, studentinkubatorer og andre private aktører. Flere av disse kan være aktører som mottar støtte fra fylkeskommunen og kommunen. Under Kommune finner vi andre kommunale selskaper eller tjenester, for eksempel kommunale næringsselskaper, voksenopplæring eller hoppid-kontorer. Oslo er oppdelt kun i kommunale eller andre aktører.

Alle fylkeskommunene har fått anledning til å se gjennom tabell og beskrivelse for sitt fylke, med mulighet for å supplere eller justere denne.

Tilbud rettet mot innvandrere

For de aktørene som har kurs, tilbud og arrangementer som er rettet spesifikt mot innvandrere, er dette beskrevet etter hvilken informasjon som har vært tilgjengelig. De viktigste tilbudene og største aktørene som har tilbud rettet spesifikt mot innvandrermålgruppen som vi også har intervjuet, blir beskrevet mer utfyllende i tekstboksen ved siden av tabellen.

Digitale tilbud

Vi har beskrevet alle etablererkurs vi har funnet som enten er heldigitale eller en hybrid, uavhengig om de henvender seg spesifikt til innvandrere eller ikke. Dette har vi gjort for å få en oversikt over det totale digitale tilbudet i landet. For digitale/hybrid tilbud som henvender seg spesifikt til innvandrere, har vi beskrevet dette spesifikt. Tematiske webinarer (for eksempel om trender i en spesifikk industri) er ikke registrert, da dette ville være en meget omfattende kartlegging uten mye relevans for kartleggingen av etablerertjenester.

Ordinære tilbud

I de tilfellene hvor aktøren har kurs/arrangementer som hverken er digitale eller henvender seg til innvandrere, har vi ikke beskrevet dette, men aktøren står på listen som et ordinært tilbud som er åpent for de som henvender seg (evt. mot betaling, og evt. kun for studenter). De fleste aktørene har forskjellige typer tjenester, arrangementer og kurs. For eksempel etablererveiledning, kurs, frokostmøter, rådgivningstjenester, mentortjenester, kontorfellesskap etc., og kan på den måten være relevante for alle som ønsker å starte eller vokse sin bedrift og bygge nettverk.

Informasjon på engelsk

Vi har notert hvis hjemmesiden og informasjonen om kurs og arrangementer er tilgjengelig på engelsk, da vi ser dette som det absolutte minimumskravet for å kunne si at aktøren i noen grad henvender seg til innvandrere. Mange innvandrere snakker mer norsk enn engelsk, og informasjon tilgjengelig på engelsk betyr ikke nødvendigvis at tilbudet til innvandrere er bedre enn hos aktører som kun har sin informasjon på norsk.

Tekstboks

I tekstboksen på hvert oversiktsark står de viktigste tilbudene til innvandrere beskrevet, hvordan de har anvendt pengene som IMDi tidligere forvaltet, sammen med en kort oversikt over fylkets organisering på nærings- og integreringsområdet, fokusområder og eventuelle særpreg av betydning.

Begrepsliste

Akselerator

En akselerator er en aktør som hjelper gründere og bedrifter å vokse raskere. Akseleratorprogram er tidsbestemte programmer, med hensikt om å «akselerere» idéer og/eller virksomheter. Programmene er ofte spisset til enten en spesifikk faser av gründerprosessen, eller mot et fagfelt, og varierer i form.

Bruker

Den direkte mottakeren av en tjeneste eller et virkemiddel.

Co-working spaces

Kontorfellesskap hvor flere ulike virksomheter deler på fasilitetene. Det kan også fungere som en nettverksarena, og noen aktører som tilbyr kontorfellesskap setter også opp ulike aktiviteter rettet mot sine nåværende og potensielle brukere som nettverkstreff og kurs.

Entreprenørskap

Prosessen en person eller gruppe som driver innovasjon går gjennom ved å utvikle en idé til ny virksomhet.

Etablerering / etablererprosessen

Å opprette noe nytt i forbindelse med å starte ny næringsdrift eller virksomhet. Virksomheten må ikke være nyskapende eller innovativ.

Fase

Hvilken fase bedriften som benytter seg av næringsrettede virkemidler kategoriseres under (eksempelvis utviklingsfase og etableringsfase). Basert på Ljunggren et al. (2012) sin modell.

Førstelinjetjenester / førstelinjehjelp

Referer til aktører som er første kontaktflaten for nye gründere og/eller gründerbedrifter. De tilbyr grunnleggende aktiviteter for å hjelpe etablerere i gang, som for eksempel veiledning og grunnkurs.

Gründer

En person som har utviklet en forretningsidé og starten en egen bedrift for å gjennomføre ideen.

Inkubator

En organisasjon som støtter personer og virksomheter som forsøker å etablere kommersiell aktivitet, ofte basert på innovasjon. Inkubatorene bidrar med ressurser og aktiviteter i veien fra idé til marked. Det er stor variasjon i inkubatorer og hva de bidrar med. Eksempler kan være ressurser som kontorfasiliteter, rådgivning, tilbud om kompetanseheving, bistand i søknader om finansiell støtte, osv.

Innovasjonsselskap / miljø

Samlebegrep for ulike aktiviteter, tilbud og aktører som fremmer utvikling og kompetanse innen innovasjon, for eksempel inkubatorer og akseleratorer. Innovasjonsmiljø har ofte overlapp med gründervirksomheter og etableringer.

Katapult

Norsk Katapult er et næringsrettet virkemiddel for etablering og utvikling av nasjonal infrasturkutr for utvikling og innovasjon, rettet mot industrielle miljø. Dette gjøres for eksempel gjennom tilgang på utstyr, teknologi og kompetanse. Programmet administreres av Siva i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Levebrødsforetak

Selskap uten vekstambisjoner (ref. Innovasjon Norge).

Næringshage

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk med 47 næringshager. Disse driver lokal næringsutvikling av talent, ideer og prosjekter. Flere steder tilbyr næringshagene førstelinjetjenester.

Næringsklynger (clusters)

Næringsklynger (også kjent som clusters) er samlinger av store og små bedrifter fra sammen bransje, hvor man samhandler og innoverer gjennom kompetansedeling og samarbeid for å skape næringsutvikling.

Overlapp

Like eller likeartede ordninger som rettes mot samme målgruppe, det vil si at ordningene oppleves som substituerbare for brukerne.

Plattform / Portal

Digitale plattformer og portaler for aktører og/eller mottakere.

Tildelinger

Innebærer at eier/oppdragsgiver direkte (for eksempel over statsbudsjettet) eller via en virkemiddelaktør gir tjenester til brukere.

Ønsker du å starte egen bedrift?

Se nasjonale og lokale tilbud.

Nasjonale tilbud

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge, som får tildelt midler fra fylkeskommunene, har ingen særskilte tilbud som henvender seg til innvandrere. Webinaret Fra Ide til marked er et gratis og fritt tilgjengelig webinar til personer som ønsker å starte egen virksomhet. Kurset går på norsk. Flere aktører rundt om i landet informerer om kurset på sine egne hjemmesider.

Innovasjon Norge har i tillegg gründertelefonen, hvor alle har mulighet for å henvende seg, og mange blir henvist videre til de kommunale førstelinjetjenestene.

Altinn og Skatteetaten

Altinn og Skatteetaten har informasjonssider og kurs for nye næringsdrivende. Kurset er gratis og tilgjengelig for alle.

Minotenk og Startup Migrants

Minotenk og Startup Migrants er leverandør av gründerprogrammet Startup Preschool, som henvender seg til innvandrere og internasjonale studenter. Kurset holdes også i flere europeiske land. Kurset er en hybrid mellom digitale og fysiske samlinger, hvor de samarbeider med lokale aktører.

Entreprenerdy

Entreprenerdy er leverandør for en digital plattform for å finne relevante kurs, og har bygget en modell for digitale kurs som mange aktører rundt om i Norge benytter seg av.

Gründeracademy

Gründeracademy har et gründerprogram som holdes flere steder i landet i samarbeid med lokale aktører.

Tilbud i Troms og Finnmark

Aktører i Troms og Finnmark

 • Næringshagen Midt-Troms
 • Halti næringshage
 • Sápmi Næringshage AS
 • Linken næringshage
 • Nordkappregionen næringshage
 • Hermetikken næringshage
 • KUPA
 • Norinnova – Startup IX
 • Orinor AS
 • Pro Barents
 • Kunnskapsparken Origo
 • FLOW Coworking
 • Sør-Varanger utvikling

Virkemiddelapparatet i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark fylkeskommune har de tilskuddsordningen Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere med ramme på kr 290 000 til fordeling årlig. Troms og Finnmark er administrativt oppdelt, men samarbeider fortsatt ved saksbehandling av ordningen.

Søkerne er kommuner som ønsker å legge til rette for etablereropplæring for innvandrere, og/eller virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for målgruppen og dermed skape økt sysselsetting og vekst, spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn. På grunn av den store mengden ukrainske flyktninger styrket Fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune tilskuddsordningen med 1 million i 2022.

Det er hovedsakelig to virkemiddelaktører i Troms og Finnmark som har tilbud som retter seg spesifikt mot etablerere med innvandrerbakgrunn. Disse er inkubator og næringshage Orinor AS, og kontorfellesskapet FLOW Coworking. Orinor AS startet i april 2023 et prosjekt med etablereropplæring for innvandrere, hvor de selv rekrutterte deltakere til kurset. FLOW Coworking har etablererkurset Pangstart, som retter seg mot innvandrere. Kurset holdes med fysiske samlinger i Tromsø i samarbeid med NAV, Fylkeskommunen og Flyktningtjenesten.

Tilbud i Nordland

Aktører i Nordland

 • Egga Utvikling
 • Sentrum Næringshage
 • Kupa
 • KPB Kunnskapsparken Bodø
 • Kunnskapsparken Helgeland
 • Kystinkubatoren
 • VINN
 • Bodø næringsforening
 • Batteriet Nord-Norge
 • Spark Nord
 • Saltdal Utvikling
 • Futurum
 • Egga Utvikling
 • Rana Utvikling
 • Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF
 • Start Opp Salten (SOS)

Virkemiddelapparatet i Nordland

I fylkeskommunen rettes virkemidlene generelt mot bedrifter og etablerere, hovedsakelig gjennom Innovasjon Norge Nordland, som i år og i fjor har mottatt 85 millioner. I oppdragsbrevet er Innovasjon Norge Nordlands mandat å arbeide helhetlig med etablereropplæring i fylket. Selv om gründere med innvandrerbakgrunn ikke er særskilt beskrevet i oppdragsbrevet til Innovasjon Norge Nordland, beskrives unge, kvinner og innvandrere som prioriterte målgrupper innenfor de ulike satsingene.

Som oversikten viser, ble ingen tilbud spesifikt rettet mot innvandrere identifisert i gjennomgangen av det overordnede tilbudet i regi av Nordland fylkeskommune. Kun enkelte aktører informerer om tilbud på engelsk. I samarbeid med kommunale næringsselskap, næringshager, Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune gjennomføres det felles digitale etablererkurs for hele fylket, gjennom Entrepenerdy.

Tilbud i Trøndelag

Aktører i Trøndelag

 • Blått kompetansesenter
 • INAM
 • Nasjonalparken næringshage
 • Rørosregionens næringshage
 • Tindved Kulturhage
 • Fremtidens industri
 • 6AM Accelerator
 • Proneo
 • T:Lab
 • Batteriet Midt-Norge

Virkemiddelapparatet i Trøndelag

I 2021 og 2022 lyste fylkeskommunen ut tilskudd til en etablererordning, de har også ansvaret for mobiliserende og tilretteleggende virkemidler, og for oppfølging av oppdrag gitt til Siva og Innovasjon Norge.

Trøndelag fylkeskommune har ingen oversiktsside eller felles portal for etablererkurs i fylket, eller informasjon om etablereropplæring på hjemmesidene. Som oversikten viser er det ikke identifisert noen tilbud som spesifikt retter seg mot innvandrere.

Proneo har imidlertid avtale med 11 kommuner om etablererveiledning, og arrangerer også etablererkurs på norsk med fysiske samlinger.

Oversikten viser videre at det ikke finnes noen heldigitale tilbud, men at det gjennomføres flere hybridkurs med både digitale og fysiske samlinger.

Det kan ellers nevnes at Rørosregionens næringshage er en aktør som går på tvers av fylkeskommunegrenser, da dette er et samarbeid mellom Innlandet og Trøndelag.

Tilbud i Møre og Romsdal

Aktører i Møre og Romsdal

 • Hoppid
 • Nordveggen
 • Sunnmøre Kulturnæringshage
 • Protomore kunnskapspark
 • Vindel
 • ÅKP (Ålesund Kunnskapspark)
 • Sykkylven næringsutvikling
 • Fjordhagen
 • Innveno
 • Vestnes næringsforum
 • ÅKP /DigiCat Norwegian Catapult Centre
 • Katapult Ikuben Circular Manufacturing
 • Hoppid-kontor

Virkemiddelapparatet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har etablert hoppid.no, som er et forpliktende samarbeid mellom Innovasjon Norge, Statforvalteren, kommunene og fylkeskommunen. Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å utvikle kommunenes kontorer (1.linje/hoppid.no) for etablereropplæring og rådgivning til gründere. Totalt finnes 27 hoppid-kontorer i fylket og på hjemmesiden kan man finne et oversiktskart for å lokalisere det nærmeste kontoret. hoppid.no tilbyr gratis etablererhjelp i alle kommuner, et fysisk kontor som samarbeider lokalt i kommunen med andre som er i kontakt med innvandrere. Alle rådgivere i hoppid.no er koplet mot ett digitalt entreprenørskapsstøttesystem (plattform) hvor etablerere får tilgang til etablererkurs, ekspertkompetanse, og hoppid.no sin tilskuddsordning for avklaring av forretningsideer. Som en del av den digitale plattformen er også mulig å opprette en profil på hoppid.no og chatte med en rådgiver. Her kan blant annet hver enkelt gründer få veiledning med sin lokale rådgiver.

Møre og Romsdal fylkeskommune er også samarbeidspartnere i piloten Migrant Program 2023 – 2025 BSI_4Women. Prosjektet er underlagt Interreg Baltic Sea Region 2021-2027, som er et samarbeidsprogram finansiert av EU. BSI_4Women er et tiltak for kvinnelige flyktninger fra Ukraina som skal støtte etablering av næringsvirksomhet. Møre og Romsdal har et budsjett på 355 005,- euro fra totalbudsjettet til prosjektet på 2,10 millioner euro. Andre partnere inkluderer blant annet flere business og/eller science parks og hubs fra Danmark, Estonia, Latvia, Litauen og Sverige, og prosjektet ledes av Rzeszow Regional Development Agency fra Polen.

Tilbud i Vestland

Aktører i Vestland

 • Hardanger og Voss næringshage
 • Klar Bedrift
 • Næringshagen i Ullensvang
 • Sognefjorden næringshage
 • Stryn næringshage
 • Etablerersentret
 • Aksello
 • Atheno
 • Industriutvikling Vest
 • Kunnskapsparken Vestland
 • VIS Vestlandets innovasjonsselskap
 • Gulen og Masfjorden utvikling
 • Inviro
 • Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre
 • Sustrainable Energy Norwegian Catapult Centre
 • MIKS Ressurssenter
 • Unity Spark
 • Connect Vest
 • Impact Hub
 • Batteriet Vest
 • Gründerlab
 • Voksenopplæring

Virkemiddelapparatet i Vestland

Vestland fylkeskommune har en egen seksjon for integrering, som forvalter midlene til etablereropplæring. Vestland fylkeskommune og kommuner i tidligere Hordaland samarbeider også om Etablerersentret, som arrangerer etablererkurs på engelsk.

Vestland fylkeskommune har en egen oversiktsside med informasjon om hvem man bør henvende seg til i sin kommune ved ønske om veiledning i etablererprosessen.

I gjennomgangen av tilbudet i fylket ble det ikke funnet noen digitale tilbud. Det er imidlertid to private aktører som arbeider spesifikt med etablereropplæring for innvandrere i Vestland fylkeskommune og begge er konsentrert om de første fasene av entreprenørskapsprosessen: motivasjon, kompetanse, veiledning og nettverk.

MIKS Ressurssenter organiserer kompetansetiltaket KIME Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører. Programmet er for innvandrere i Bergen og omegnskommuner, og fortrinnsvis for registrerte arbeidssøkere hos NAV eller deltagere i introduksjonsprogram, som generelt behersker norskkunnskaper tilsvarende A2 eller høyere. Programmet er støttet av NAV, Bergen Kommune og Vestland fylkeskommune, og varer over 16 uker, med tre kursdager per uke á syv timer per dag.

Unity Spark ble startet i 2017. Unity Spark har som mål å støtte innvandrere som står utenfor arbeidsmarkedet i å starte egen virksomhet. Unity Spark stiller lokaler til rådighet, og holder kurs og arrangementer med hjelp fra næringslivet og andre organisasjoner og bedrifter i lokalområdet. Unity Spark er på den måten både et gründerhus, etablereropplæring og et mentorprogram. Unity Spark mottar støtte fra blant annet fylkeskommunens etablereropplæringsmidler, men også fra andre kilder.

I tillegg arrangerer Bømlo kommune et etablererkurs i forbindelse med introduksjons-programmet ved voksenopplæringen.

Tilbud i Rogaland

Aktører i Rogaland

 • Medvind 24 næringshage
 • Rogaland ressurssenter
 • VRI Rogaland
 • Suldal vekst
 • TEAL
 • Skape
 • Validé
 • Manufacturing Technology
 • Levelup UiS
 • Lyspæren (UiS)
 • Sauda Vekst
 • Absinthen
 • Kvistn
 • FOMO Works AS
 • Elefant
 • Creator
 • Driftige damer
 • Gründerloftet
 • Innovation Dock
 • Gründerlab
 • Innoasis
 • Slingshot
 • Storhaug Unlimited

Virkemiddelapparatet i Rogaland

Rogaland fylkeskommune er administrativt ansvarlig for etablerertjenesten Skape, som leverer individuell rådgiving og opplæring til gründere i Rogaland som er i startfasen av etableringen. Skape er et partnerskap mellom de 23 kommunene i fylket, og i tjenesten finnes også kontaktinformasjon til førstelinjetjenester i kommunene. Skape fungerer også som førstelinjetjeneste for en del av kommunene.

Rogaland har imidlertid flere gründermiljøer og kontorfellesskaper som henvender seg til internasjonale etablerere. Storhaug Unlimited er en bydelssatsing på sosialt entreprenørskap, som henvender seg blant annet til innvandrere og har kontakt med flyktningtjenesten og NAV.

Som oversikten viser, er det mange av kontorfellesskapene i de ulike kommunene som har hjemmesider på engelsk. Det er imidlertid få digitale tilbud som er utarbeidet av virkemiddelapparatet i fylket.

Tilbud i Agder

Aktører i Agder

 • Lindesnesregionen næringshage
 • Lister nyskaping
 • Pågang næringshage
 • Etablerersenteret Agder
 • Future materials Norwegian catapult centre
 • Innoventus Sør
 • UiA Nyskaping
 • CoWorx/Gründerlab
 • Impact Hub Agder
 • Coverks
 • Batteriet Sør
 • TENK innovasjonslab
 • Bjelland næringsutvikling
 • Connect Sør
 • Sirdalsvekst KF

Virkemiddelapparatet i Agder

Fylkeskommunen forvalter midler til etablereropplæring og har opprettet portalen Gründer 365, som gir en oversikt over virkemiddelapparatet i fylket, inkludert kurs og arrangementer. Under «oppstartshjelp» finner man både kontaktpunkter på Agder (som innovasjonsmiljøer og kommunale førstelinjetilbud), gründertips, og deling av kunnskap. I portalen finnes også kontaktinfo for førstelinjetjenestene i alle kommuner i fylket. Gründer 365 retter seg mot alle etablerere, men har ikke informasjon tilgjengelig på engelsk.

Etablerersentret Agder, som har kontor både i Kristiansand og Arendal, har tidligere holdt kurset flerkulturell verdiskaping, med vekt på nettverksbygging, kompetanse om bedriftsetablering, og begreps- og systemforståelse. Etablerersenteret arbeider fortsatt mye med innvandrere, og har digitale innføringskurs og tilpasser det ordinære rådgivningstilbudet til den enkelte personen som henvender seg. Det ser ut til at det kun er Etablerersenteret som per i dag tilbyr digitale kurs i fylket. Disse omfatter innføringskurs for innvandrere.

Tilbud i Vestfold og Telemark

Aktører i Vestfold og Telemark

 • Start i Vestfold
 • Start i Grenland
 • Telemark næringshage
 • Gründernettverket
 • Kobben
 • Proventia
 • Andre aktører
 • Colab
 • Connect Sør
 • Gründeriet
 • Gründerhuset Hi5
 • USN studentinkubator
 • Midt-Telemark og Nome utvikling AS
 • Notodden utvikling AS
 • Rjukan utvikling AS

Virkemiddelapparatet i Vestfold og Telemark

Da Vestfold og Telemark fylkeskommune har tilskuddsordningen Etablereropplæring for innvandrere for søkere i sin region. Fylkeskommunen oppgir at de imidlertid mottok få søknader, og f.o.m. 2023 har de valgt å legge etablereropplæringen ut på anbud.

I Vestfold finnes etablererveiledningen Start i Vestfold i alle kommuner, og som også har digitale ressurser.

I Telemark finnes etablererveiledningen Start i Grenland. Begge etablererveiledningene er utført av inkubatoren Proventia på anbud, og begge er basert på formelle samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og de aktuelle kommuner

Start i Vestfold har en satsing som de kaller Globale Gründere, som arrangerer kurs og aktiviteter for gründere med minoritetsbakgrunn. Blant dem er prosjektet Global gründerklubb, som har utarbeidet en håndbok for ansatte i offentlig eller privat sektor som arbeider med etablerer med innvandrerbakgrunn, og kurset Globale Gründere - introkurs. Introkurset går over syv uker med ti samlinger - hvorav tre er fysiske og syv er digitale. Kurset er rettet mot personer med flerkulturell bakgrunn som vurderer å starte egen bedrift, og er gratis. Kurset holdes på norsk.

På oppdrag fra fylkeskommunen har Start i Vestfold nylig vunnet anbud, og skal fram til 2024 levere etablereropplæring til innvandrere, både digitalt, i introprogrammet og gjennom fysiske kurs.

Forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har hatt fokus på entreprenørskap i mange år, og samarbeider blant annet med Entreprenerdy og Startup Migrants på forskningsprosjektet «Migrant Work Inclusion - co-creating joint opportunities through employment and entrepreneurship». USN har i tillegg en studentinkubator, med informasjon på engelsk.

Tilbud i Innlandet

Aktører i Innlandet

 • Landsbyen næringshage
 • Skåppå
 • Sør-Hedmark næringshage
 • Sør-Østerdal næringshage
 • Rørosregionen næringshage
 • Valdres næringshage
 • Klosser innovasjon
 • Vaager innovasjon
 • Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre

Virkemiddelapparatet i Innlandet

Innlandet fylkeskommune har generelle gründertilbud og egne etablererkurs for innvandrere.

Førstelinjetjenesten i kommunene er første henvendelsessted for alle som vil starte egen bedrift.

Fylkeskommunen har opprettet portalen etablererkursinnlandet.no, som gir en oversikt over etablererkurs i hele fylket. Søket kan også filtreres, for eksempel etter forkurs for flerkulturelle. Oversikten viser at det er få tilgjengelige digitale kurs per i dag i virkemiddelapparatet i fylkeskommunen. Skåppå næringshage tilbyr et digitalt kurs, ellers er alle kurs med fysiske samlinger.

Som oversikten viser, kjøres etablererkurs for innvandrere i flere kommuner, hvor Siva-partnerne i Innlandet har fått ansvar for Etablereropplæringen i Innlandet, på oppdrag fra fylkeskommunen. Kursene er gratis, men har krav om B1 språknivå, og kursene gjennomføres på norsk. Læringsmålene innebærer å forstå det norske skattesystemet, digitale plattformer som Altinn og Brønnøysundregisteret, og reflektere rundt hva som kreves av en etablerer i Norge. Kursene anbefaler at deltakerne som melder seg på, har en konkret idé til å starte virksomhet, og etter forkurset kan deltakerne melde seg på det ordinære etablererkurset. Det kan ellers nevnes at Rørosregionens næringshage er et samarbeid mellom Innlandet og Trøndelag.

Tilbud i Viken

 

Aktører i Viken

 • Startup Viken
 • Buskerud næringshage
 • Askershus næringshage
 • Hallingdal næringshage
 • Næringshagen Østfold
 • Aggrator inkubator
 • Kjeller innovasjon
 • Kongsberg innovasjon
 • Pan innovasjon
 • Smart Innovation Norway
 • Andre aktører
 • RE Gründerhus
 • Inclusion
 • Business Lillestrøm
 • Charge
 • Diversify
 • Startup Migrants
 • Etablerertjenesten i Follo
 • Mosseregionens næringsutvikling
 • Etablerertjenesten Nedre og Øvre Romerike

Virkemiddelapparatet i Viken

Viken fylkeskommune har en samlet, større ordning for næringsutvikling og innovasjon. I 2022 ble det opprettet en egen ordning kalt Sosialt entreprenørskap og integrering. I 2023 er midlene satt av til i en egen utlysning, kalt Integrering i arbeidslivet. Det er foreløpig ikke avklart hvilken måte dette vil foregå, da neste utlysning på integreringsområdet eventuelt vil skje etter etablering av nye fylkeskommuner.

Fylkeskommunen har opprettet portalen StartupViken.no for bedriftsetablerere, og gir en oversikt over 12 etablererkontorer i fylket. For hvert kontor finnes kontaktinformasjon på nettsiden, men portalen har begrenset informasjon på engelsk. I Viken kan ellers to virkemiddelaktører særlig trekkes frem for tilbud rettet mot etablerere med innvandrerbakgrunn: Inclusion og Business Lillestrøm.

Inclusion er en aktør som jobber spesifikt med etablererveiledning og -kurs for innvandrere, og tilbyr også andre aktører å bruke kurset til å fasilitere opplæring for innvandrere. Inclusion tilbyr blant annet Startup Forum, som er et onlinebasert undervisnings- og veiledningsverktøy på engelsk, utviklet for at personer med innvandrerbakgrunn skal komme raskt og godt i gang med egen bedrift i Norge.

Business Lillestrøm er et gründerhus hvor man kan leie kontorplass og bli tilknyttet en mentor. De har samarbeidet med Diversify om programmer og arrangementer rettet mot innvandrere. De huser også etablerertjenesten i kommunen, som har etablererveiledning på engelsk og grunnkurs for innvandrere en gang i halvåret.

Det er stort overlapp i tilbudene i Viken og Oslo. Charge, Startup Migrants og Diversify er tre aktører som spesialiserer seg i startup-programmer og arrangementer rettet mot innvandrere i Oslo og Viken.

Diversify er en non-profit organisasjon som jobber med å øke mangfold, og adressere det de mener er diskriminering i det norske systemet. De jobber med å bygge opp fellesskap, og utførere analyser og undersøkelser på et nordisk nivå, blant annet med å utarbeide «best practice»-håndbøker. Diversify jobber også for å belyse problemet med at mange innvandrere har vanskelig for å finne jobb, tross utdannelse og erfaring. Organisasjonen er på den måten en aktør som arbeider for å utvikle de mer kulturelle rammebetingelsene som er svært viktig for entreprenørskap blant innvandrere. Diversify har startup-programmet Springboard og tilbyr et eget entreprenørskapsprogram i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og Business Lillestrøm. Det sistnevnte programmet etterfølges av et seks måneders mentorprogram.

Tilbud i Oslo

Aktører i Oslo

 • Oslo Business Region
 • Etablerertjenesten i Oslo kommune 
 • Tøyen Unlimited
 • Aleap
 • StartupLab
 • Charge
 • Diversify
 • Startup Migrants
 • HerSpace
 • Antler
 • Startup Campus
 • Impact Startup
 • Katapult
 • Oslo Cancer Cluster
 • Yara Marine
 • Venture Factory
 • The Factory
 • Norselab
 • BI Startup
 • Insj UiO
 • VINC

Virkemiddelapparatet i Oslo

Oslos hovedaktør er Oslo Business Region, som har til oppgave å skape vekstbedrifter og innovasjon i Osloregionen. Oslo Business Region har blant annet fokus på hvordan omsette forskning til innovasjon, og jobber mye med å tiltrekke internasjonal kompetanse til Oslo og Norge.

Byrådet i Oslo besluttet i 2021 å opprette etablerertjenester i utvalgte bydeler, blant annet Søndre Nordstrand. Disse sentrene er fortsatt under utvikling, og det finnes lite informasjon tilgjengelig på nett om prosess eller tilbud.

Mange av aktørene listet opp på Oslo Business Regions hjemmeside er aktører som holder til i Viken. Som tidligere nevnt har de to fylkeskommunene til dels overlappende tilbud. Charge, Startup Migrants og Diversify er tre aktører som spesialiserer seg i startup-programmer og arrangementer rettet mot innvandrere i både Oslo og Viken.

Charge er en lokal inkubator for innvandrere i start-up fasen i Oslo og Viken, og fokuserer på å utvikle idé til bedrift. Charge Changemaker er et fem måneders gratis program med mål om å øke nettverk og kunnskap for å utvikle en bedrift, og er delt inn i tre deler: Pre-Incubation (fem økter), The Kick-Starter (ti økter), og Incubation (18+ økter over åtte uker). Charge fasiliterer også mentorer, investorer, bedriftssamarbeid som kontorplasser og pro-bono tjenester, samt samarbeidsprosjekter. Charge har 24 gründere med innvandrerbakgrunn i hvert program. De finansieres av Sparebankstiftelsen DNB og Viken fylkeskommune.

Startup Migrants er en internasjonal organisasjon som jobber med entreprenørskaps-programmer i flere europeiske land, blant annet Sverige, Tyskland, UK og Østerrike. Startup Migrants samarbeider med Universitet i Sørøst Norge om forskning på entreprenørskap blant innvandrere. I Norge har de Oslo kommune, Trøndelag Fylkeskommune, NTNU, Innlandet Fylkeskommune og Viken fylkeskommune som samarbeidspartnere. Startup Migrants kjører entreprenørskapsprogrammet Startup Preschool. Dette programmet er et 3-dagers intensiv kurs i gründerskap hvor det fokuseres på hvordan forretningsideer kan utvikles og tas til neste nivå. I Oslo avholdes dette på Startup Lab.

Som oversikten viser, har Osloområdet mange akseleratorer og inkubatorer som profilerer seg mot flerkulturelle, gjerne på engelsk, og flere aktører har internasjonale kontorer. Det er også mange aktører i Osloområdet med tilbud rettet mot finansiering, investering og mentortjenester.

Fant du det du lette etter?