Ekstra utlysning: Tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og integreringstiltak satsingsområde 8, «Arbeid for mangfold og mot rasisme og diskriminering»

For satsingsområde 8 mottok vi ikke nok søknader til å fordele hele rammen på 10 mill. kroner. Vi utlyser derfor ny søknadsrunde for satsingsområde 8.

Sist oppdatert: 7. juni 2024

Tilskuddsordningen Tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og integreringstiltak ble lyst ut 15. januar 2024. For satsingsområde 8 mottok vi ikke nok søknader til å fordele hele rammen på 10 mill. kroner. Vi utlyser derfor ny søknadsrunde for satsingsområde 8.

Kort om tilskuddet

 • Formålet med satsingsområde 8 er at kommuner skal gjennomføre tiltak for å fremme etnisk mangfold og motarbeide, forebygge eller håndtere rasisme og diskriminering i kommunen.
 • Tiltak kommunene kan søke om støtte til må rette seg mot kommunen som myndighetsutøver og tjenesteyter og/eller som arbeidsgiver.
 • Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner.
 • Søknadsfristen er: 14. juni 2024.

Hvem kan søke om tilskudd?

Alle kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter. En kommune kan søke om tilskudd alene eller sammen med andre kommuner.

Hvem er tilskuddsordningen for?

Kommunens innbyggere og/eller kommunens ansatte.

Hva kan man søke om støtte til?

Kommuner kan søke om tilskudd til å utvikle metoder, modeller og tiltak som har overføringsverdi til andre kommuner. Her er eksempler på tiltak som det kan søkes om støtte til:

 • Kartlegging av rasisme og diskriminering i kommunen, både omfang og utrykk.
 • Arbeid med utvikling av lokal handlingsplan mot rasisme og diskriminering.
 • Lage veileder i arbeid mot rasisme og diskriminering for frivilligheten eller for ledere og ansatte i kommunen.
 • Utvikle opplæringsmateriell til bruk i frivilligheten lokalt eller blant ledere og ansatte i kommunen i arbeid mot rasisme og diskriminering.
 • Gjennomføre kompetansehevingstiltak i arbeid mot rasisme og diskriminering i frivilligheten eller blant ledere og ansatte i kommunen.
 • Utvikle og gjennomføre tiltak for involvering av innbyggere og/eller ansatte i kommunen i arbeid mot rasisme og diskriminering.

Detaljerte tips til arbeid mot rasisme og diskriminering i kommunen

IMDi har utarbeidet detaljerte tips til arbeid mot rasisme og diskriminering som kan være nyttige i søknadsprosessen. Her viser vi blant annet til arbeid i utvalgte kommuner.

Vurderingskriterier:

 • Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og prøve ut kvalifiserings-, integrerings- og mangfoldstiltak innenfor de satsingsområdene som er prioritert i 2024.
 • Prosjektsøknadene blir vurdert etter formålet med tilskuddsordningen, gjennomføringsevne og nasjonal overføringsverdi.
  • Formål – er prosjektet i tråd med tilskuddsordningens formål og satsingsområder?
  • Gjennomføringsevne–kan prosjektet sannsynliggjøre god gjennomføringsevne for aktivitetene som er planlagt i prosjektet? I hvilken grad vil aktivitetene i prosjektet bidra til å nå målene for tilskuddsordningen?
  • Overføringsverdi – i hvor stor grad kan kunnskapen, metodene og produktene som utvikles i prosjektet, overføres til andre kommuner?

Se Rundskriv (se under) for øvrige vurderingskriterier.

Vilkår for å få tilskudd

 • Går flere kommuner sammen om å søke tilskuddsmidler, er det den søkende kommunen som påtar seg prosjektansvaret som skal signere og levere søknaden.
 • Kommunen(e) må bidra med egenandel i prosjektet.
 • Kommunen(e) skal kunne vise til tidligere prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings-, integrerings- eller mangfoldsfeltet, eller innen andre relevante områder.

Tilskuddsramme

IMDi fordeler til sammen 7 mill. kroner i tilskudd på satsingsområdet i ekstrautlysningen.

Flerårige prosjekter kan få støtte i inntil tre år, men med forbehold om Stortingets bevilgning for hvert budsjettår.

IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter å ha gjort en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov og sett på i hvilken grad prosjektets tiltak og aktiviteter kan bidra til å nå målene for ordningen.

Slik søker dere

Søknaden leverer dere i søknadsportalen til IMDi. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Logg inn i Søknadsportalen 

Søknaden må være godkjent av kommunedirektør, bydelsdirektør eller ansatt med fullmakt. Dette gjøres i søknadsportalen.

Søknadsfristen er 14. juni 2024.

Når utbetales tilskuddet?

IMDi vil prioritere rask behandling av søknader etter søknadsfristen. Tilskuddet tildeles for ett år om gangen. På denne utlysningen utbetaler IMDi tilskuddet over en termin etter at vi har mottatt akseptbrev fra kommunen. Mer informasjon om akseptbrev kommer i tilskuddsbrevet.

Rapportering

Dere skal levere sluttrapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet. I rapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt. Det blir ikke aktuelt med statusrapportering underveis i gjennomføringen i denne søknadsrunden.

Dere skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2024. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder i kommunen eller bydelen.

Informasjonen om hvordan dere skal rapportere, kommer via søknadsportalen. IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klageadgang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Se mer informasjon om klageadgang i rundskriv.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål om tilskuddet: Spørsmål om alle satsningsområdene kan sendes til tuki@imdi.no.

Rundskriv

Rundskriv nummer 08/2024 

Fant du det du lette etter?