Ekstra utlysning: Tilskudd til Jobbsjansen 2024

Regjeringen har i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2024 foreslått å styrke Jobbsjansen i 2024 med 20 millioner kroner. IMDi utlyser derfor søknadsrunde for ekstrabevilgning. Ekstramidlene utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av

Sist oppdatert: 12. juni 2024

Regjeringen har i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2024 foreslått å styrke Jobbsjansen i 2024 med 20 millioner kroner. IMDi utlyser derfor søknadsrunde for ekstrabevilgning. Ekstramidlene utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av regjeringens forslag.

Kort om tilskuddet

 • Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt sysselsetting blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller ordinær utdanning. 
 • Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpassede program styrke deltakernes kvalifikasjoner slik at den enkelte på sikt kan få varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpen.
 • I revidert nasjonalbudsjett for 2024 er det avsatt 20 mill. kroner til styrking av Jobbsjansen. Ekstrabevilgningen fra regjeringen utgjør tilskuddsramme for denne søknadsrunden.
 • Disse midlene kommer i tillegg til bevilgningen på 110,6 mill. kroner i statsbudsjettet for 2024, som ble utlyst av IMDi i januar 2024 jf. rundskriv 09/2024 og 16/2024.
 • Alle kommuner både nye kommuner som ikke har mottatt Jobbsjansetilskudd fra før og kommuner som allerede har fått midler i år kan søke om tilskudd til prosjekter. En kommune kan søke om tilskudd alene eller sammen med andre kommuner.
 • Søknadsfristen er 15. august 2024.

Hvem er tilskuddsordningen for?

 • Hovedmålgruppen er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 til 55 år. Kvinnene må ha liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet og heller ikke delta i ordinær utdanning, og de må ha behov for kvalifisering for å komme i arbeid eller utdanning.
 • Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Kvinner med overgangsstønad skal være aktive arbeidssøkere fra det yngste barnet fyller ett år, jf. folketrygdloven § 15-6.
 • Innvandrerkvinner som mottar sosialhjelp, kan omfattes av ordningen. Å delta i ordningen skal likevel være frivillig. Ordningen skal ikke brukes som et ledd i vilkåret om aktivitetsplikt, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 20 og § 20 a. Innvandrerkvinner som er omfattet av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) etter sosialtjenesteloven § 29, er ikke i målgruppen for Jobbsjansen.
 • Innvandrerkvinner som har vært deltakere i introduksjonsprogrammet etter introduksjonsloven, kan omfattes av Jobbsjansen. Det må ha gått minst to år siden deltakeren fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram.

Varigheten på programmet

Programmet kan vare i inntil to år, med mulighet for forlengelse med inntil ett år, når kommunene mener det er nødvendig for at den enkelte skal kunne nå målet med programmet. For personer som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget morsmål, kan kommunene utvide programperioden med ytterligere ett år, det vil si til sammen fire år.

Vilkår for å motta tilskudd:

 • For å få innvilget tilskudd må kommunen beskrive planlagte tiltak som skal føre til at målet for ordningen blir nådd, og den forventede effekten av tiltakene.
 • Prosjektet dere søker om tilskudd til, må ha minst ti deltakere.
 • Kommunen skal bidra med minst 20 prosent egenfinansiering. Dette kan være i form av stillingsressurser i prosjektet, dekning av utgifter til tiltak, av utgifter til kurslokaler og andre driftsutgifter direkte relatert til prosjektet.
 • Kommunen skal fastsette både kvantitative og kvalitative resultatmål for prosjektet.
 • Kommunen skal arbeide systematisk med å utvikle individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater av kvalifiseringsløpet når det gjelder formidling til arbeid og utdanning.
 • Kommunen skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Prosjekter som har deltakere under 25 år, skal etablere samarbeid med utdanningsadministrasjonen og oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen.
 • Kommunen skal ha eller skal opparbeide seg nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kommunen skal tilpasse kvalifiseringsløpene til behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet
 • Når det er hensiktsmessig, bør kommunen bruke tiltak og virkemidler fra Nav, både i gjennomføringen av programmet og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Kommunen skal se prosjektene i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid lokalt for å bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og til å utvikle integreringsarbeidet til kommunen.
 • Kommunen skal arbeide særskilt med å få utplassert deltakerne på ordinære arbeidsplasser tidlig. For deltakere som trenger det, skal kommunen tilrettelegge for at de får økt sin grunnleggende og formelle kompetanse for å komme i jobb eller ordinær utdanning.
 • Tilskuddet skal ikke brukes til finansiering av ordinær drift av tjenester, for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. Tilskuddet kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift. 

Slik vurderer IMDi ved tildeling av midler

IMDi vurderer prosjektsøknadene etter tilskuddsordningens formål og kriterier for måloppnåelse. I tillegg vurderer vi dette:

 • kommunens gjennomføringsevne
 • tidligere resultater
 • overføringsverdi, det vil si i hvilken grad erfaringer fra prosjektet kan bidra til å styrke annet arbeid med kvalifisering lokalt eller i andre kommuner.

Stønad til deltakere 

Kommunen skal betale stønad til deltakere i Jobbsjansen. Det er definert minimumsnivåer på Jobbsjansestønad som er 1 ganger folketrygdens grunnbeløp (1G) uavhengig av alder. Kommunen kan bruke tilskudd fra IMDi til stønad opp til dette beløpet. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må kommunen dekke dette over eget budsjett.

Deltakere som mottar overgangsstønad, har ikke rett til Jobbsjansestønad i tillegg.

Klageregler

Nærmere regler om klage framgår av rundskrivet.

Slik søker dere 

Søknaden leverer dere elektronisk via Søknadsportalen.

Logg inn i Søknadsportalen

Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. 

Søknaden skal signeres elektronisk av rådmannen i kommunen og bydelsdirektøren i Oslo eller etter tildelt fullmakt i IMDis tilskuddsportal.  

Når utbetales tilskuddsmidlene? 

Tilskuddsmidlene utbetales etter at kommunen aksepterer vilkårene i tilskuddsbrevet. Fristen for å akseptere tilskuddsbrevet er to uker fra tilskuddsbrevet ble sendt.

Dere må rapportere

Kommunene skal rapportere om resultat- og måloppnåelse sett opp mot tilskuddsordningens formål. I rapporten må dere beskrive hvordan arbeidet deres med aktiviteter eller tiltak har bidratt til å nå de prioriterte målene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt.

Kommunen skal også rapportere til IMDi på deltakernivå.

Nærmere rapporteringskrav og frister for rapportering framgår av rundskrivet.

Rundskriv 

Rundskriv 24/2024

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss per e-post: jobbsjansetilskudd@imdi.no

IMDis sentralbord: 24 16 88 00

Fant du det du lette etter?