Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkarar i mottak

Sist oppdatert: 20. mars 2024

Kort om tilskotet

 • Tilskotsordninga består av to typar tilskot: asylnorsk og samfunnskunnskap
 • Tilskota blir automatisk utbetalte til kommunar for asylsøkarar i mottak som er i målgruppa for plikt til opplæring i norsk og opplæring i samfunnskunnskap

Mål for ordninga

 • Tilskota skal bidra til at vertskommunar for mottak gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkarar i mottak, slik at asylsøkarar raskt får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv

 •  

  Målet med tilskotsordninga er at asylsøkarar kan oppfylle sin plikt til å delta i 175 timar opplæring i norsk og 25 timar opplæring i samfunnskunnskap i mottak

Kven er i målgruppa

 • Asylsøkarar som bur i mottak, og som er over 18 år, har plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Plikta gjeld ikkje dersom asylsøkaren

  •  

   får søknaden sin behandla etter hurtigprosedyrar i Utlendingsdirektoratet

    

  • blir nekta å få asylsøknaden realitetsbehandla etter utlendingslova § 32

    

  • bur på ankomstsenter eller i transittmottak

    

  • har fått avslag frå Utlendingsdirektoratet på søknad om vern

Korleis blir tilskota berekna

 • Tilskota er ein fast sats og blir utbetalte til vertskommunen der asylsøkarane bur i mottaka.

   

 • Personar kan berre utløyse tilskota éin gong.

   

 • Dersom ein person flyttar mellom kommunar, blir tilskota delte likt mellom til- og fråflyttingskommunen. Denne delinga skjer berre éin gong.

Slik får kommunen tilskot

Tilskota blir utbetalte automatisk. Det skjer tidlegast i kvartalet etter at personar i målgruppa er registrerte inn i ordinært mottak.

Dette får kommunen i tilskot

 • Asylnorsk: 16 700 kroner
 • Samfunnskunnskap i mottak: 2 400 kroner

Når blir tilskotsmidlane utbetalte

Planlagd utbetaling:

April: Utbetalinga gjeld nye personar i målgruppa 1.1 - 31.03.2024

Juli: Utbetalinga gjeld nye personar i målgruppa 1.4 - 30.06.2024

Oktober Utbetalinga gjeld nye personar i målgruppa 1.7 - 30.09.2024

Desember: Utbetalinga gjeld nye personar i målgruppa 1.10 - 31.12.2024

Rundskriv

Kontakt

Fant du det du lette etter?