Tilskudd til kompetansekartlegging 2024

Sist oppdatert: 15. januar 2024

Kort om tilskuddet

Målet med tilskuddet er at personer som har fått oppholdstillatelse og er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, kompetansekartlegges før de blir bosatt.

Kompetansekartlegging før bosetting bidrar til at personen blir bosatt i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid, og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

Beboere i integreringsmottak kartlegges uavhengig av om de har fått oppholdstillatelse først.

Tilskuddet er bare til bruk for personer som kompetansekartlegges etter § 6 i integreringsloven.

Hvem er tilskuddsordningen til for?

Mottaksbeboere med oppholdstillatelse som tilsier at de er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, jf. § 6 i integreringsloven

Personer med kollektiv beskyttelse er ikke målgruppe for denne tilskuddsordningen, jf. § 6 A i integreringsloven.

Hvem kan få tilskudd?

Tilskuddsmottakere er vertskommuner for mottak. Med «mottak» mener vi her ordinært mottak, integreringsmottak eller alternativ mottaksplassering (tilpasset botilbud etter avtale med Utlendingsdirektoratet).

Vilkår for å få tilskudd

Kompetansekartleggingen må være gjennomført og opphold må være innvilget før 1. desember 2024 for at dere skal få tilskudd utbetalt i 2024.

Kompetansekartleggingen må være registrert i IMDinett.

Dersom dere mener å ha krav på tilskudd som ikke er utbetalt, kan dere melde fra om dette til IMDi via Kontaktsenteret for IMDinett.

Slik fordeler IMDi tilskuddet

Tilskuddet tildeles vertskommuner automatisk basert på antall personer som er kompetansekartlagt i perioden tilskuddet omhandler. Det er en forutsetning at personen har fått oppholdstillatelse før tilskuddet utbetales.

Utbetaling

Utbetalingen skjer som hovedregel i desember.

I 2024 er gjeldende sats per kartlagte person 1 344 kroner.

Klageregler

IMDis tildeling av tilskudd fra denne tilskuddsordningen er ikke å regne som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Har dere spørsmål? Ta kontakt!

For spørsmål om tilskuddet, kontakt IMDi ved:

Jarle Stave Botnen, jsb@imdi.no, telefon: 99 62 40 46

Annie Magnus, anm@imdi.no, telefon: 95 92 58 22

Rundskriv

Fant du det du lette etter?