Tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Sist oppdatert: 11. januar 2024

Kort om tilskuddet

 • Målet for ordningen er å stimulere til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring, men som har for lave norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.

 • Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke merkostnadene ved tilretteleggingen.

 • Fylkeskommunene kan søke.

 • Søknadsfristen er 9. februar 2024.

 • Rammen for tilskuddsordningen er totalt 16,4 mill. kroner.

Hvem er tilskuddsordningen til for?

Målgruppen er voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 eller § 18-3 (ny opplæringslov), men som har for lave norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.

Hvem kan få tilskudd?

Fylkeskommuner kan søke, enten alene eller sammen med en annen fylkeskommune.

Vilkår for å få tilskudd

Dere må oppfylle disse vilkårene for å få tilskudd:

 • Dere skal rekruttere målgruppen fra introduksjonsprogrammet, Jobbsjansen, brukere registrert hos NAV, og fra søkere til videregående opplæring.
 • Dere skal beskrive hva som kjennetegner tilretteleggingen, og hvordan tilretteleggingen er i tråd med beste praksis.
 • Dere skal etablere intensjonsavtaler med relevante arbeidsgivere, kommuner og NAV fylke.
 • Dere skal beskrive hvordan NAV kan bidra til å rekruttere og avklare kandidater til opplæringen.
 • Dere skal forankre søknaden om tilskudd i fylkeskommunens ledelse og sikre at arbeidet inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid.
 • Dere skal benytte tilskuddet i sin helhet til tilbud som er omfattet av opplæringsloven § 4A-3 eller § 18-3 (ny opplæringslov).
 • Dere skal bidra ved å utveksle erfaringer med andre fylkeskommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet, og bidra i en eventuell evaluering av ordningen.

Dersom den tilrettelagte fag- og yrkesopplæringen er organisert i egne klasser for voksne innvandrere, bør opplæringstilbudet ha minimum 15 deltakere. Dersom for mange søker, skal dere prioritere deltakere fra introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen.

Tilskuddsmidlene kan ikke brukes til ordinær drift eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Slik fordeler IMDi tilskuddet

IMDi vurderer søknadene etter målene med tilskuddsordningen og etter kriterier for måloppnåelse, og gjør vedtak om å fordele midlene etter en skjønnsmessig totalvurdering.

Slik søker dere

Søknaden leverer dere i søknadsportalen til IMDi. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. Søknaden må være signert av fylkesdirektørens ledergruppe. Dette gjøres i søknadsportalen. 

Logg inn i Søknadsportalen

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 9. februar 2024. Søknader som kommer etter fristen, blir ikke behandlet.

Utbetaling

IMDi tildeler tilskuddsmidler for ett år om gangen, og tilskuddet utbetales i to terminer. Flerårige tilbud som får tilsagn om tilskudd i ett år, blir prioritert når vi fordeler eventuelle bevilgninger for resten av perioden.

Dere skal rapportere

Tilskuddsbrevet orienterer om krav til aktiviteter, budsjett og hvordan dere skal rapportere om bruken av tilskuddsmidlene. 

 • Dere skal levere en kort statusrapport innen 1. september 2024. 
 • Dere skal levere årsrapport 1. februar 2025.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene. 

Klageregler

Avgjørelser om tilskudd etter dette rundskrivet regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28, jf. forvaltningsloven § 2. Fylkeskommunene kan derfor ikke klage, jf. forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28.

Ellers gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. En beslutning om å avvise en søknad er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b, og fylkeskommunene har derfor rett til å klage etter forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra mottakeren får vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans. Selve klagen sender dere til IMDi.

Kontakt oss

Spørsmål om tilskuddsordningen kan sendes til: tfy@imdi.no

Rundskriv

Rundskriv 12/2024

Fant du det du lette etter?