Tilskudd til forsøk for å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Sist oppdatert: 11. januar 2024

Kort om tilskuddet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet etablerte i 2022 et forsøk med mål om å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere.
 • Ordningen skal bidra til å øke kvaliteten i fylkeskommunenes kvalifiserings- og integreringsarbeid med mål om å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning.
 • Bare de tre fylkeskommunene som deltar i forsøket, vil kunne søke om tilskudd. IMDi stiller vilkår for å få støtte.
 • Søknadsfristen er 9. februar 2024.

Hvem er tilskuddsordningen til for?

Målgruppen for forsøket er voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4 A-3, men som har for lave norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.

Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) eller integreringsloven (jf. § 9 og § 28), er prioritert.

Hvem kan få tilskudd?

Bare de tre fylkeskommunene som allerede deltar i forsøket, vil kunne søke om tilskudd.

Vilkår for å få tilskudd

 • Fylkeskommunene som deltar i forsøket skal ha opprettet samarbeid med aktuelle arbeidsgivere, opplæringskontor, NAV og kommuner om rekruttering til, og oppfølging av klassen.
 • Fylkeskommunene skal bidra til erfaringsdeling og evaluering av forsøket, og skal kunne justere den regionale samarbeidsavtalen i tråd med prinsipper som IMDi og andre deltakende fylkeskommuner utvikler i forsøket.
 • Tiltak som prøves ut lokalt, skal ha nasjonal overføringsverdi.

I tillegg til kriteriene over vektlegger IMDi i hvilken grad prosjektene har funnet løsninger som kan ha overføringsverdi til en nasjonal samarbeidsmodell.

Slik fordeler IMDi tilskuddet

IMDi fordeler inntil 5 mill. kroner til fylkeskommuner som deltar i forsøket i 2024, med videreføring i 2025–2026 under forutsetning om bevilgning over statsbudsjettet. Makslengden på prosjektperioden dere kan motta tilskuddet, er fire år. 

Slik søker dere

Søknaden leverer dere i søknadsportalen til IMDi. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. Søknaden skal bekreftes av fylkeskommunedirektøren eller etter tildelt fullmakt via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 9. februar 2024. Søknader som kommer etter fristen, blir ikke behandlet.

Dokumentasjonskrav – dette må søknaden inneholde

I søknaden må fylkeskommunen beskrive samarbeidsmodellen regionalt, aktiviteter og utviklingsarbeid i perioden det søkes for, og hvordan tilskuddet er planlagt brukt.

Oppdaterte samarbeidsavtaler skal legges ved søknaden. Dersom dere har justert de tidligere samarbeidsavtalene og/eller planlagt aktivitet, skal fylkeskommunen beskrive og begrunne disse endringene.

Utbetaling

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og utbetales etter at søkeren har akseptert tilskuddet med gjeldende vilkår.

Dere skal rapportere

 • Fylkeskommunene skal levere rapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.
 • I rapporten må fylkeskommunen beskrive samarbeidsmodellen regionalt, utviklingen av samarbeidet og aktiviteter i perioden det rapporteres for, og hvordan tilskuddet er brukt. 
 • Fylkeskommunen skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2024. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og av den som er overordnet leder for prosjektansvarlig i fylkeskommunen.
 • Informasjon om rapporteringen kommer via søknadsportalen. 

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klageregler

Avgjørelser om tilskudd etter dette rundskrivet regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28, jf. forvaltningsloven § 2. Fylkeskommunene kan derfor ikke klage, jf. forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28.

Ellers gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. En beslutning om å avvise en søknad er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b, og fylkeskommunene har derfor rett til å klage etter forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra mottakeren får vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans. Selve klagen sender dere til IMDi.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Spørsmål om tilskuddsordningen kan sendes til: tuki@imdi.no

Rundskriv

Rundskriv 17/2024

Rundskriv 16/2023

Rundskriv 17/2022

 

Fant du det du lette etter?