Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet

Sist oppdatert: 29. januar 2024

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal:

 • stimulere private og offentlige arbeidsgivere til å ha større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs
 • støtte tiltak for å øke rekruttering av innvandrere i søkervirksomheten
 • bedre bruken av kompetansen innvandrerne har

Hvem kan søke?

Virksomheter i privat og offentlig sektor kan søke. Frivillige organisasjoner kan søke så lenge de har lønnede ansatte og bare søker som arbeidsgiver.Søk nå

Hva kan man søke om støtte til?

IMDi gir støtte til virksomhetsinterne tiltak, for eksempel

 1. tiltak for å gå gjennom og forbedre rekutteringspraksisen
 2. tiltak for å øke det etniske mangfoldet i ledelsen og til å bruke innvandrernes kompetanse bedre (se flere eksempler under)
 • Samlet ramme for tilskuddsordningen: 11,2 mill. kroner
 • Søknadsfrist: 15. februar 2024

Hvem kan få tilskudd?

Arbeidsgivere i offentlig og privat sektor kan få tilskudd. Virksomheter, inkludert partene i arbeidslivet, kan søke om tilskudd både til tiltak internt i virksomheten og til tiltak som flere virksomheter i målgruppen samarbeider om. Virksomheter i frivillig sektor kan søke så lenge de har lønnede ansatte og bare søker på vegne av det organisasjonsleddet som har arbeidsgiveransvar. For å kunne søke må virksomheten ha minst fem fulltidsansatte eller et mål om å øke bemanningen til minst fem fulltidsansatte i løpet av tiltaksperioden.

Vilkår for å få tilskudd

 • Tiltakene skal ha tydelige resultatmål som er i tråd med formålet for ordningen (se første punktet i rammen over om formålet med ordningen).
 • Tiltakene skal være forankret i virksomhetens toppledelse.
 • Tiltakene og metodene skal kunne ha overføringsverdi til andre virksomheter og være egnet til å bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.
 • Tiltakene skal ha en målsetting om å få til varige endringer i virksomheten i tråd med ordningens formål.
 • Tiltakene må være virksomhetsinterne, det vil si være rettet mot søkervirksomheten som arbeidsgiver.
 • Virksomheten må ha minst fem fulltidsansatte eller planlegge å øke bemanningen til minst fem fulltidsansatte i løpet av prosjektperioden.

Hva legger IMDi vekt på i en god søknad?

 • Dere har kartlagt konkrete utfordringer dere ønsker å rette tiltak mot.
 • Dere finansierer deler av tiltaket selv eller sammen med andre virksomheter.
 • Flere virksomheter innen samme bransje samarbeider om tiltak.
 • Har virksomheten fått tilskudd tidligere, vil IMDi legge vekt på eventuelle positive resultater som dere har oppnådd.

Hva kan man søke om støtte til?

Når IMDi vurderer å gi støtte, vurderer vi i hvilken grad tiltakene kan føre til ordningens mål om økt bevissthet om etnisk mangfold som en ressurs, økt rekruttering av innvandrere og bedre bruk av innvandreres kompetanse.

Det viktigste er at søkervisksomheten vurderer tiltak ut ifra sin nåsituasjon og at ledelsen støtter tiltaket. Terskelen for å søke skal ikke være for høy, og det er fullt mulig for virksomheter å starte med enkle tiltak. Vi ønsker også forsøk med nye tilnærminger og verktøy velkomne, så lenge man skriver en god rapport på slutten av året om hvordan de virket, om de førte til målene med ordningen og om de kan bli interessante for andre virksomheter.

For å gi noen idéer, her er en liste over eksempler på tiltak som kan få støtte:

1. Mål: Økt bevissthet hos virksomhetens ledere om etnisk mangfold som en ressurs

(Dette målet må sees i sammenheng med de to øvrige målene med tilskuddet. Med andre ord er de beste tiltakene som fører til «økt bevissthet» tiltak som også fører til at flere personer med innvandrerbakgrunn blir ansatt og at flere får utnyttet sin kompetanse fullt ut).

Tiltak:

 • innlemming av målet om økt etnisk mangfold i virksomhetens mål- og strategidokumenter
 • utvikling og testing av måleparametere for mangfoldsarbeid
 • lederutvikling innen inkluderende ledelse og å la ledere lede mot konkrete mangfoldsmål
 • kursing av personalledere i datadrevne beslutninger om rekruttering og intern mobilitet
 • kursing om hvordan man kan unngå tankesnarveier og andre former for bias som kan føre til direkte eller indirekte diskriminering
 • å ta i bruk norsk standard for mangfoldsledelse (NS 11201) i virksomheten
 • omvendte mentorordninger, som når ledere blir veiledet av personer med innvandrerbakgrunn
 • etablering av ressursgrupper for økt mangfold i virksomheten. IMDi anbefaler at slike grupper inkluderer ledere, får tid til å jobbe med å anbefale og følge opp interne tiltak og får lønn for arbeidet. Ressursgrupper kan gjerne også kobles til medbestemmelsesapparatet og vernetjenesten.

2. Mål: Økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Tiltak:

 • kursing i mangfoldsrekruttering
 • forsøk med biasjusterende data, verktøy og rutiner under tiltrekning, selektering og ansettelse
 • forsøk med å nå ut til et bredere arbeidsmarked
 • forsøk med nye former for behovskartlegging og gjennomgang av hvilken kompetanse bedriften etterspør
 • rekrutteringsprosjekter i samarbeid med flyktningetjenesten eller NAV
 • rekrutteringsprosjekter i samarbeid med lærlingekontor med vekt på etnisk mangfold

3. Mål: Bedre bruk av innvandreres kompetanse

Tiltak:

 • anonyme interne kartlegginger av forhold som opplevd inkludering og fordelingen av stillingstyper, ansettelsesformer, ansvar, lønn og arbeidsmengde etter landbakgrunn
 • interne kompetansekartlegginger og utvikling av interne kompetansebanker
 • forbedring av rutiner for intern rekruttering og fortrinnsrett for deltidsansatte og midlertidige
 • tiltak for å øke det etniske mangfoldet i ledende stillinger, som mentor- og traineeordninger
 • gjennomgang og forbedring av virksomhetens lederrekruttering
 • utvikling av åpne tilbud om opplæring og personalrotasjon mellom avdelinger
 • utvikling av karriereveier i virksomheten, med formelle kriterier for forfremmelse
 • utvikling av work-lifeprogrammer

Slik fordeler IMDi tilskuddet

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen for
størrelsen på totaltilskuddet som kan innvilges. Er det for få søknader som oppfyller kriteriene, brukes bare deler av rammen.

IMDi avgjør størrelsen på enkelttildelinger etter å ha vurdert dette:

 • om virksomhetens foreslåtte aktiviteter og tilsiktede resultater står i forhold til budsjettet dere har foreslått
 • størrelsen på virksomheten
 • hvor mye andre søkere budsjetterer med for lignende tiltak

Slik søker dere

Søknaden skal dere fylle ut og levere digitalt i Søknadsportalen.

Logg inn i Søknadsportalen

En leder med budsjettdisponeringsmyndighet i virksomheten må godkjenne og signere søknaden i Søknadsportalen.

IMDi behandler alle søknadene samlet etter søknadsfristen 15. februar 2024. Søknader som kommer inn etter fristen, blir avvist.

Søknadsforberedelser:

I Søknadsportalen vil dere blant annet bli spurt om hvilke utfordringer dere ønsker å iverksette tiltak mot, hva som er mål for tiltaket, hvilke resultater tiltaket skal føre til, og hvilke varige endringer i virksomheten dere ønsker å oppnå. Under kommer vi med noen tips til å finne fram til svarene.

Hva er målet med tiltaket?

Ta utgangspunkt i virksomhetens nåsituasjon: Hvilke konkrete utfordringer har virksomheten? Har dere tenkt på hvorfor etnisk mangfold er viktig for nettopp dere? Tiltakene blir mer målrettede hvis dere kan kartlegge noen utfordringer i forkant av søknaden. Det kan dreie seg om rekrutteringsutfordringer, ulik fordeling av etnisk variasjon mellom avdelinger eller nivåer i virksomheten, at virksomheten ønsker å bruke kompetansen til alle medarbeiderne bedre, eller andre utfordringer unike for dere.

Hvilke konkrete resultater skal komme ut av tiltaket?
De forventede resultatene fra tiltaket vurderer vi etter

 • i hvilken grad dere sannsynliggjør at tiltaket vil resultere i at dere øker rekrutteringen av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i virksomheten deres
 • i hvilken grad virksomheten vil ta i bruk innvandreres kompetanse og samtidig få økt bevissthet om etnisk mangfold som en ressurs

Forventede resultater kan for eksempel være en økning i prosent nyansatte med innvandrerbakgrunn, endret praksis, utvikling av nye verktøy eller metoder.

Vi anbefaler også at dere utvikler måleparametere i mangfoldsarbeidet for å evaluere arbeidets virkning over tid. Dermed kan det bli enklere å vurdere om dere når ønskede resultater.

Forankring

Mye tyder på at mangfoldstiltak virker best når toppledelsen er pågangsdrivere for tiltaket og ledelsen ellers er aktive i tiltaket. Dere vil bli bedt om å beskrive hvordan tiltaket er forankret hos virksomhetens toppledelse, i virksomhetens øvrige ledelse og i virksomheten ellers.

Overføringsverdi

Hvilke lærdommer forventer dere å dra av prosjektet som kan bli nyttige for andre virksomheter?

Dokumentasjonskrav – dette må søknaden inneholde

Informasjon om søkeren:

 • navn på søkeren (navn på bransjeorganisasjonen eller virksomheten)
 • adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • organisasjonsnummer
 • kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • kontaktperson(er)
 • virksomhetens størrelse (antall heltidsansatte)
 • opplysninger om bransjetilhørighet

Beskrivelse av tiltaket:

 • en kort orientering om nåsituasjonen i virksomheten
 • tiltaksbeskrivelse og målsettingen med tiltaket
 • forventede resultater
 • begrunnelse som viser hvordan tiltaket vil føre til resultater under målene med tilskuddsordningen
 • plan for gjennomføring (inkludert tiltak, virkemidler og samarbeidspartnere)
 • mulighet for å koordinere med andre virksomheter
 • informasjon om forankring i toppledelse
 • tidsplan for gjennomføringen
 • Søkeren må synliggjøre at ordningen det søkes om støtte til i 2024, vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av kalenderåret, og i hvilken grad ordninger med lengre tidsperspektiver eventuelt inngår i et langsiktig utviklingsarbeid.
 •  forventede resultater

Finansiering:

 • budsjett for tiltaket
 • finansieringskilder for tiltaket:
  • søkerens eventuelle egenandel
  • eventuelle andre kilder

Utbetaling

Blir søknaden innvilget, får dere et akseptbrev. Hvis dere godtar betingelsene i dette akseptbrevet, må dere sende det inn innen to uker etter at IMDis har sendt tilskuddsbrevet. Når IMDi har mottatt akseptbrevet, blir det tildelte beløpet utbetalt innen tre ukers tid.

Rapportering

IMDi krever at dere rapporterer til oss om bruken av tilskuddsmidlene og hvordan midlene samsvarer med aktivitetene og tiltakene det er søkt om støtte til. Videre må dere sende resultatinformasjon, og dere må beskrive hvordan arbeidet deres gjennom aktiviteter eller tiltak har bidratt til å nå den prioriterte målsettingen for ordningen, og hvordan tilskuddet fra tilskuddsordningen er brukt.

Rapporteringskravene finner dere i tilskuddsbrevet. At dere rapporterer, er viktig for samlet nasjonal læring og for å videreformidle erfaringene deres som kan være nyttige for andre virksomheter.

Obs: For tilskudd fra 100 000 kroner og oppover må tilskuddsmottakeren levere revisjonsrapport i tillegg til regnskapsrapporten.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klageregler

Vedtak om tilskudd etter denne tilskuddordningen er å regne som et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Dere kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra dere mottar vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Selve klagen sender dere til IMDi, jf. forvaltningsloven § 32. Ellers gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Har dere spørsmål? Ta kontakt!

Send spørsmål til mangfold@imdi.no

Rundskriv

Last ned rundskrivet her:

Fant du det du lette etter?