Pilotering av per capita-basert Jobbsjansen

Sist oppdatert: 10. januar 2024

Kort om tilskuddet

 • Målet med per capita-basert Jobbsjansen er å bidra til at flere hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering, kommer i jobb eller ordinær utdanning.
 • I tillegg er målet med piloteringen at pilotkommunene skal få en finansieringsmodell som øker forutsigbarheten og reduserer bruken av ressurser. Forsøk med per capita-basert Jobbsjansen skal også bidra til å dokumentere kunnskap om og erfaring fra en alternativ måte å innrette Jobbsjansen på.
 • Utvalgte kommuner som har startet opp pilotering av per capita-basert Jobbsjansen i 2023, kan søke videreføring av prosjektene i 2024. Disse kommunene er Namsos, Grimstad, Sandefjord, Ullensaker og Færder.
 • Tilskuddsramme for 2024: 10,6 mill. kroner fordelt over fem pilotkommuner
 • Søknadsfrist: 26. januar 2024

Hvem er tilskuddsordningen for? 

Pilotkommuner skal tilby Jobbsjansen-program for deltakere som er inkludert i denne målgruppen:

Hovedmålgruppen er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18–55 år. Kvinnene må ha liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, og heller ikke delta i ordinær utdanning, og de må ha behov for kvalifisering for å komme i arbeid eller utdanning.

Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Kvinner med overgangsstønad skal være aktive arbeidssøkere fra yngste barn fyller ett år, jf. folketrygdloven § 15-6.

Innvandrerkvinner som mottar sosialhjelp, kan omfattes av ordningen. Å delta i ordningen skal likevel være frivillig. Ordningen skal ikke brukes som et ledd i vilkår om aktivitetsplikt, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 20 og § 20 a. Innvandrerkvinner som er omfattet av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med sosialtjenesteloven § 29, er ikke i målgruppen for Jobbsjansen.

Innvandrerkvinner som har vært deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven, kan omfattes av Jobbsjansen. Det må ha gått minst to år siden deltakerne fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram.

Hvem kan søke om tilskudd? 

Utvalgte kommuner som har startet opp pilotering av per capita-basert Jobbsjansen i 2023, kan søke videreføring av prosjektene i 2024. Disse kommunene er Namsos, Grimstad, Sandefjord, Ullensaker og Færder.

Hvor lenge varer piloteringen?

Pilotkommunene får innvilget tilskuddsmidler for å gjennomføre piloteringen og delta i følgeevalueringen i perioden 2024–2025. Forsøk med per capita-basert Jobbsjansen avsluttes i 2025.

Deltakelse i Jobbsjansen-program kan vare inntil to år for hver av deltaker som blir overført fra 2023, med mulighet for å forlenge programmet med inntil ett år når kommunene mener det er nødvendig for at deltakeren skal kunne nå målet med programmet. Dette innebærer en total varighet på maks tre år til sammen innen 2025.

Vilkår for å få støtte

Pilotkommunene skal oppfylle disse vilkårene for å få støtte:

 • Pilotkommunene beskriver planlagte tiltak som skal føre til at målet for ordningen blir nådd, og de forventede effektene av tiltakene.
 • Pilotkommunen skal ikke bruke tilskuddet til å finansiere ordinær drift av tjenester, for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. Tilskuddet kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • Pilotkommunen skal bidra med minst 20 prosent egenfinansiering. Dette kan være i form av stillingsressurser i prosjektet, utgifter til tiltak, utgifter til dekning av kurslokaler og andre driftsutgifter direkte relatert til prosjektet.
 • Pilotkommunen skal fastsette både kvantitative og kvalitative resultatmål for prosjektet.
 • Pilotkommunen skal arbeide systematisk med å utvikle individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater av kvalifiseringsløp når det gjelder formidling til arbeid og utdanning.
 • Pilotkommunen skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Prosjekter som har deltakere under 25 år, skal etablere samarbeid med utdanningsadministrasjonen eller oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen.
 • Pilotkommunen skal ha opparbeidet seg eller skal opparbeide seg nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Pilotkommunen skal tilpasse kvalifiseringsløpene til behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
 • Når det er mulig, skal pilotkommunen bruke tiltak og virkemidler fra Nav, både i gjennomføringen av programmet og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Pilotkommunen skal se piloteringen av per capita-basert Jobbsjansen i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid lokalt for å bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunens integreringsarbeid.
 • Prosjektene skal arbeide særskilt med å tidlig få utplassert deltakerne på ordinære arbeidsplasser. For de som trenger det, skal pilotkommunene tilrettelegge for økt grunnleggende og formell kompetanse for å få deltakeren over i jobb eller ordinær utdanning.

Slik vurderer IMDi ved tildeling av midler

IMDi vurderer prosjektsøknadene etter tilskuddsordningens formål og kriterier for måloppnåelse. I tillegg vurderer vi

 • kommunens gjennomføringsevne
 • tidligere resultater
 • overføringsverdi, det vil si i hvilken grad erfaringer fra prosjektet kan bidra til å styrke annet arbeid med kvalifisering lokalt eller i andre kommuner

Slik fordeler IMDi tilskuddet 

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen og IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov og antall deltakere. Videre vurderer vi søknadene på grunnlag av i hvilken grad tiltakene eller aktiviteter som får tilskudd, kan bidra til å nå målene for ordningen. Beregningen av tilskuddsmidler ut fra en per capita-ramme vil være tilskudd etter kvantifiserbare tildelingskriterier.

Hva dekker per capita-tilskudd?

 • Tilskuddet skal dekke disse utgiftene for pilotkommunene:
 • stønad til 1G per deltaker for deltakere som ikke mottar overgangsstønad
 • lønnsutgifter til å kartlegge og følge opp deltakerne i et program og til driftsutgifter
 • utgifter til å utvikle eller tilrettelegge tiltak
 • eventuell metodeutvikling og kompetanseutvikling
 • oppfølging etter endt program («etteroppfølging») i inntil ett år

Hvor mye er satsene per capita?

Det er to typer satser, avhengig av antallet deltakere i den aktuelle pilotkommunen:

 • Startsatser for deltaker nr. 1 til 10 i kommuner
  • Pilotkommunene får utbetalt 181 000 kroner per år per deltaker. Satsen gjelder for deltakere som har behov for stønad tilsvarende 1G.
  • For deltakere som ikke skal motta 1G fra pilotkommunen, noe som særlig er tilfelle når deltakeren mottar overgangsstønad, vil dere få utbetalt en sats på 60 000 kroner per år per deltaker.
 • Grunnsatser for deltaker nr. 11 og oppover i kommuner
  • Pilotkommunene får utbetalt 163 000 kroner per år per deltaker. Satsen gjelder for deltakere som har behov for stønad tilsvarende 1G.
  • For deltakere som ikke skal motta 1G fra kommunen, vil dere få utbetalt en sats på 55 000 kroner per år per deltaker.

Stønad til deltakere    

Pilotkommunen skal betale stønad til deltakere i Jobbsjansen. Det er definert minimumsnivåer på Jobbsjansestønad som er 1 ganger folketrygdens grunnbeløp (1G) uavhengig av alder. Pilotkommunen kan bruke tilskudd fra IMDi til stønad opp til dette beløpet. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må kommunen dekke dette over eget budsjett.

Deltakere som mottar overgangsstønad, har ikke rett til Jobbsjansestønad i tillegg.

 Slik søker dere  

Pilotkommunene får tilsendt lenken til søknadsskjema og søknadsfristen er 26. januar 2024.

Søknaden skal signeres av rådmannen, eventuelt av en leder i overnevntes ledergruppe. Søknaden leveres elektronisk via IMDis søknadsportal på nettsiden til IMDi.  

Utbetaling av tilskudd  

IMDi utbetaler per capita-tilskuddet etterskuddsvis, basert på et rapporteringssystem. Utbetalingsprosessen blir gjennomført slik:

 1. Kommunene registrerer deltakere som har fått tilbud og faktisk starter i et program.
 2. Kommunene søker om å få tilskudd for hver deltaker og skal opplyse hvor mange måneder de enkelte deltakerne har vært i programmet.
 3. Kommunene rapporterer antall deltakere i saksbehandlingssystemet to ganger hvert år, den 30. juni og den 31. oktober.
 4. IMDi godkjenner og utbetaler midler ut fra faktisk antall deltakere som blir rapportert, og hvor mange måneder de enkelte deltakerne har vært i programmet.

Dere må rapportere

Pilotkommunene skal rapportere om resultat- og måloppnåelse sett opp mot tilskuddsordningens formål. I rapporten må dere beskrive hvordan arbeidet deres med aktiviteter eller tiltak har bidratt til å nå de prioriterte målene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt.

Pilotkommunen skal også rapportere til IMDi på deltakernivå.

Nærmere rapporteringskrav og frister for rapportering framgår av rundskrivet.

Klageregler

Avgjørelser om tilskudd etter dette rundskrivet regnes ikke som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28, jf. forvaltningsloven § 2. Kommunene kan derfor ikke klage, jf. forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28. Ellers gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

En beslutning om å avvise en søknad er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b, og kommunene har derfor rett til å klage etter forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra mottakeren får vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans. Selve klagen sender dere til IMDi.

Rundskriv  

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: jobbsjansetilskudd@imdi.no

IMDis sentralbord telefon 24 16 88 00

Fant du det du lette etter?