Pilotering av per capita-basert Jobbsjansen

Sist oppdatert: 11. februar 2022

Kort om tilskuddet

 • Hovedmålet med per capita-basert Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller ordinær utdanning.
 • I tillegg er formålet med piloteringen at forsøkskommunene skal få en finansieringsmodell som øker forutsigbarheten og reduserer bruken av ressurser. I tillegg vil piloteringen bidra til å dokumentere kunnskap og erfaring om en alternativ innretning av Jobbsjansen.
 • Et begrenset utvalg av forsøkskommuner inviteres til å søke midler for å gjennomføre pilotering, og delta i følgeevalueringen i perioden 2022-2025.
 • IMDi fordeler 9,7 mill. kroner til forsøkskommuner som deltar i pilotering i 2022, med videreføring i 2023-2025 under forutsetning om bevilgning over statsbudsjettet.
 • Søknadsfrist 11. mars 2022

Hvem kan søke om tilskudd?  

Et begrenset utvalg av kommuner inviteres til å søke midler for å prøve ut per capita-basert Jobbsjansen. Kriterier for samlet utvelgelse av forsøkskommuner er følgende:

 • Kommuner av ulik størrelse som ikke har hatt Jobbsjansen tidligere
 • Kommuner av ulik størrelse som allerede mottar tilskudd prosjektbasert Jobbsjansen
 • Kommuner av ulik størrelse som tidligere har hatt prosjektbasert Jobbsjansen, men som har faset ut prosjektene

 Hvem er i målgruppen? 

 • Hovedmålgruppen er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18-55 år som ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning, og som har behov for kvalifisering.
 • Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Aktivitetsplikten gjelder fra yngste barn fyller ett år, jf. folketrygdloven § 15-6.
 • Personer i målgruppen som har vært deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kan omfattes av Jobbsjansen. Det forutsettes at det er gått minst to år siden deltakerne fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram.
 • Innvandrerkvinner som mottar økonomisk sosialhjelp, kan omfattes av ordningen. Deltakelse i ordningen skal imidlertid være frivillig. Ordningen skal ikke benyttes som et ledd i vilkår om aktivitetsplikt jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 20 og § 20 a. Innvandrerkvinner som er omfattet av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i henhold til sosialtjenestelovens § 29 er ikke i målgruppen for Jobbsjansen.

Varighet

Programmet kan vare inntil to år, med mulighet for forlengelse av programmet med inntil ett år, der dette anses som nødvendig og hensiktsmessig. For personer som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget morsmål kan programperioden utvides med ytterligere ett år, dvs. til sammen fire år. 

Samarbeid med frivillige organisasjoner 

Det oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner som har fått støtte over Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, del B, der det kan være hensiktsmessig og bidra til måloppnåelse for de to ordningene. 

Vilkår for å få støtte

 • Forsøkskommunene skal gjennomføre aktiviteter/tiltak som har som formål å medvirke til at målet for ordningen blir nådd.
 • Programmet skal vektlegge tidlig bruk av ordinært arbeidsliv som arena for opplæring og formidling. For de som har behov, skal det legges til rette for økt grunnleggende og formell kompetanse for å oppnå målet om varig tilknytning til arbeidslivet.
 • Det er krav om en minste prosentsats på 20 prosent egenfinansiering. Egenfinansieringen skal kunne omfatte både direkte utgifter, og estimerte utgifter for bruk av eksisterende ressurser. Herunder blant annet kostnader knyttet til personellressurser, bruk av kommunale tiltak, transportutgifter, arbeidsgiveravgift, barnehage eller SFO-plass til deltakeres barn, kontordrift, husleie og strøm.

Krav om personopplysninger  

Forsøkskommunene skal innhente personopplysninger om deltakere i per capita-basert Jobbsjansen, jf. Integreringsloven § 41 første ledd bokstav b. IMDi kommer tilbake til kommunen med mer informasjon om hvilke opplysninger som skal innhentes, jf. integreringsforskriften. Opplysningene kan brukes av IMDi til forskningsformål, jf. integreringsforskriften.   

Forsøkskommunene skal informere deltakerne om at det skal samles inn og behandles personopplysninger om deltakerne med hjemmel i integreringsloven § 41. Informasjon skal gis i samsvar med personvernforordningen kapittel III. Formålet med behandlingen er å foreta analyser for resultatoppnåelse og å videreutvikle tilskuddsordningen. 

Vurderingskriterier

 • Forsøkskommunene skal sette resultatmål for per capita-basert Jobbsjansen
 • Forsøkskommunene skal arbeide systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater for å oppnå varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet på kort eller lengre sikt.
 • Forsøkskommunene oppfyller vilkår for støtte
 • Forsøkskommunene etablerer forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter, for eksempel fylkeskommunens utdanningsadministrasjon eller oppfølgingstjenesten for deltakere under 25 år.
 • Forsøkskommunene skal ha, eller tilegne seg, nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kvalifiseringen skal tilpasses behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet. Tiltak og stønader i regi av arbeids- og velferdsetaten er forutsatt benyttet både ved gjennomføring av programmet når det er hensiktsmessig og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid. Dette forutsetter forankring av planene for Jobbsjansen i, og samarbeid om gjennomføringen med, NAV- lokalt.
 • Forsøk med per capita-basert Jobbsjansen skal ses i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunens integreringsarbeid. 
 • Forsøk med per capita-basert Jobbsjansen skal også bidra til en generell styrking av kommunens øvrige kvalifiseringsarbeid gjennom systematisk erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. 

Beregningsregler for per capita-basert Jobbsjansen

Forsøkskommunene får tilsagn om midler for 4 år i perioden 2022-2025, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. IMDi vurderer søknadene og gir tilbud om midler ut fra en totalvurdering på grunnlag av antall deltakere, behov for oppstartstilskudd og tiltak/aktiviteter som kan bidra til å nå målene for ordningen.

Hva får forsøkskommunene i tilskuddet?

Det er to type satser, avhengig av antallet deltakere i den aktuelle forsøkskommunen og et oppstartstilskudd:  

 • Startsatser for deltaker 1-10 i kommuner.  
  • Forsøkskommunene får utbetalt kr 120 000 per år per deltaker. Satsen gjelder for deltakere som har krav til stønad tilsvarende 1G.  
  • For deltakere som ikke skal motta 1G fra kommunen, noe som særlig er tilfelle når deltakeren mottar overgangsstønad, vil forsøkskommune få utbetalt en sats på kr 75 000 per år per deltaker.    
 • Grunnsatser for deltaker nr. 11 og oppover i kommuner.  
  • Forsøkskommunene får utbetalt kr 100 000 per år per deltaker. Satsen gjelder for deltakere som har krav til stønad tilsvarende 1G.
  • For deltakere som ikke skal motta 1G fra kommunen, vil forsøkskommunene få utbetalt en sats på kr 65 000 per år per deltaker. 

Oppstartstilskudd

Forsøkskommuner som tidligere ikke har tilbudt Jobbsjansen-program eller har tidligere faset ut Jobbsjansen får utbetalt et engangstilskudd på kr. 150 000. Tilskuddet er ment å dekke utgifter i forbindelse med opprettelse av tilbudet.  

Hva dekker per capita-tilskudd?

Tilskuddet skal dekke de følgende utgiftene for forsøkskommunene: 

 • stønad til 1G per deltaker, for deltakere som ikke mottar overgangsstønad
 • lønnsutgifter til oppfølging av deltakerne i program
 • utgifter til tiltak/tilrettelegging av tiltak 
 • metodeutvikling og kompetanseutvikling 
 • oppfølging etter endt program («etteroppfølging») i inntil ett år

Tilskuddet dekker ikke  

Finansiering av ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. Det kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Stønad til deltakere  

Deltakere i per capita-basert Jobbsjansen skal motta stønad.  

Stønad til deltakere som har overgangsstønad  

Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet, uavhengig av fravær i per capita-basert Jobbsjansen.     

Stønad til deltakere som ikke mottar overgangsstønad  

Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad, skal motta minimum folketrygdens grunnbeløp (1G). IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opptil dette beløpet. Deltakerne må betale skatt av denne stønaden (se rundskriv).   

Utbetaling og beregning av stønad til deltakere i Jobbsjansen gjøres etter modell av introduksjonsprogram. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se integreringsloven § 20.  

Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1 G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett. 

Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis. 

Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av integreringsloven § 21. Regelverket for trekk beskrives skriftlig for deltaker. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen. 

Samordning av stønad og ytelser fra NAV

Det er forsøkskommunens oppgave å samordne stønad til livsopphold gjennom Jobbsjansen med eventuell utbetaling av ytelser fra NAV, herunder økonomisk sosialhjelp, tiltakspenger eller andre offentlige ytelser. Deltakerne i Jobbsjansen skal få tilstrekkelig informasjon om hva som blir beregnet som inntekt (tiltakspenger, økonomisk sosialhjelp, lønnstilskudd, lån/stipend, egen inntekt … osv.) og regler for samordning samt eventuelt trekk eller avkortning.

Klageadgang  

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl. §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.  

Søknadsfrist 11. mars 2022

Søknaden skal signeres elektronisk av kommunaldirektør/rådmann i kommunen eller etter tildelt fullmakt i IMDi sin digitale portal for søknadsbaserte tilskudd.  

Utbetaling og bortfall av tilskudd  

Utbetalingsprosessen gjennomføres på følgende måte:

 • Oppstartstilskuddet utbetales etter at forsøkskommunene har akseptert vilkårene i tildelingen.
 • Per capita - tilskuddet utbetales etterskuddsvis, basert på et rapporteringssystem.
  • Forsøkskommunene rapporterer antall deltakere som starter og hvor mange måneder de enkelte deltakerne har vært i Jobbsjansen- program hvert halvår eller hvert tertial.
  • IMDi godkjenner rapportering fra forsøkskommuner og utbetaler midler hvert halvår.

Oppstartstilskuddet blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt aksept fra søkeren av vilkårene fastsatt i tilskuddsbrev. Akseptfristen vil i hovedsak være 2 uker etter IMDis tilskuddsbrev er sendt. Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrev innen fristen. 

Rapportering

Forsøkskommunene må sende inn sluttrapport som er tilpasset krav om rapportering og eventuelt andre dokumenter som gir en beskrivelse av årets virksomhet. Rapporteringskrav skal også komme frem i tilskuddsbrevet. 

Rundskriv  

Rundskriv 16/22

Kontakt  oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om per capita- basert Jobbsjansen:  

 • Binh Nguyen, bing@imdi.no telefon: 90275561
 • Maria Skotheim, msko@imdi.no  telefon: 92846299
 • IMDis sentralbord telefon 24 16 88 00
Fant du det du lette etter?