Spørsmål og svar om utbetalinger

IMDi mottar mange telefonhenvendelser fra kommunene om utbetaling av tilskudd. Det er ofte de samme spørsmålene som stilles. Vi har laget en oversikt over ofte stilte spørsmål for integreringstilskudd og tilskudd til enslig mindreårige.

Sist oppdatert: 1. november 2022

Forsinket utbetaling av integreringstilskudd og tilskudd til enslig mindreårige

IMDi har dessverre lengre saksbehandlingstid på integreringstilskuddet og tilskudd til enslige mindreårig enn tidligere. Vi beklager dette. Det jobbes med å få ned saksbehandlingstiden 

Spørsmål og svar om utbetalinger av tilskuddene

 • Når kan kommunen forvente å få utbetalt integreringstilskuddet år 2-5? I fire terminer; medio mars, medio juni, medio september og primo desember.
 • Kommunen sendte inn korrigeringsskjema før frist 1.oktober, når kommer korrigeringen utbetalt? Vi saksbehandler fortløpende, men har litt lang saksbehandlingstid. 3-4 måneder må påregnes.
 • Kommunen har sendt inn søknad om integreringstilskudd år 1 til IMDi, når kan kommune forvente å få tilskuddet utbetalt ? Det er for tiden restanser i saksbehandlingen. IMDi jobber så raskt som mulig for å få utbetalt tilskudd for 2020, men det kan være at utbetalingen først kommer i 2021. Om tilskudd ikke blir utbetalt før utbetaling av 1. termin 2021, vil kommunen få utbetalt hele beløpet for År-2 sammen med integreringstilskudd År-1. Dette gjelder også i de tilfeller der IMDi mottar søknad om tilskudd i 2021.
 • Hvordan skal kommunen sende inn søknadsskjema eller korrigeringskrav? Bruk kommunens systemer som SvarUT og Altinn. Søknadsskjema og korrigeringsskjema finner kommunen her. Bytt til nytt søknadskjema
 • Kommunen har mottatt tilskudd som de ikke vet hva er: Kommunen bør først sjekke i egen kommune om kommunen har mottatt tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal være sendt til postmottaket i kommunen fra IMDi ved hver utbetaling. I utbetalingsbrevet kan kommunen se et fakturanummer. Kommunen kan bruke fakturanummer for å spore hva tilskuddet gjelder. Fakturanummer for integreringstilskudd starter med “integr” og særskilt tilskudd starter med “enslig”.Er utbetalingsdato 31.10.2020 er dette sannsynligvis ekstramidler som følge av pandemien. Tilskuddsbrevet skal være sendt kommunen i etterkant av utbetaling. 
 • Når er søknadsfristen for integreringstilskuddet? År 1 er det fortløpende etter at person er bosatt i kommune, eller etter ankomstdato for selvetablerte. Utbetalingen av år År 2-5 skjer automatisk gjennom IMDis ordinære terminutbetalinger, og kommunen trenger derfor ikke å sende søknad. Er personen bosatt før 2020 vil kommunen få utbetalt beløpet for påfølgende termin etter bosetting/ankomst.
 • Person som kommunen har mottatt tilskudd for har flyttet til en annen kommune, hva skal kommunen gjøre da? Kommunen personen er bosatt i per 01.01 vil få utbetalt integreringstilskudd for det gjeldende året. Personen må melde flytting til riktig kommune i folkeregisteret. Ved flytting trenger kommunen normalt ikke å melde fra om dette til IMDi. Kommunene er ansvarlige for å dele tilskuddet mellom seg. Kommunen kan lese mer om flytting i tilskuddsperioden i rundskrivet pkt. 3.2, integreringstilskudd år 2-5. Unntaket fra regelen er om kommunen ikke er sikker på hvilken kommune personen/ene har flyttet fra, eller tilskuddet er stoppet. Anbefalt fordelingsnøkkel finner kommunen i rundskrivet for integreringstilskudd pkt. 3.2.6, men kommunene står fritt til å inngå en annen fordeling om de ønsker det.
 • Hvilke hendelser skal kommunen fortsatt melde fra om til IMDi så fort som mulig? Om en person har flyttet ut av landet, har mottatt tilskudd for en person som er død, eller flyttet inn i mottak, skal kommunen melde fra om dette til IMDi så fort som mulig. Ved slike henvendelser vil IMDi stoppe automatisk utbetaling av tilskudd. Kommunen skal også melde fra til IMDi om mor og/eller far til en enslig mindreårig ankommer landet. Kommunen har krav på tilskudd til og med terminen etter at hendelsen finner sted.
 • Utbetaling av tilskudd for personer (enslige mindreårige) som har en annen bostedskommunen/oppholdskommunen enn kommunen som har det økonomiske ansvaret. Dersom det er en annen kommune enn oppholdskommunen som har det økonomiske ansvaret, og derfor skal motta tilskudd, må kommunen sende inn en skriftlig avtale om fordeling av tilskudd til IMDi. Kommunene som allerede har sendt krav med avtale om fordeling av tilskudd vil få utbetalt tilskudd fortløpende, men IMDi har restanse på disse sakene.
 • Hva skal kommunen gjøre om en person ikke er registrert bosatt i IMDinett selv om personen har ankommet kommunen? Gjelder henvendelsen bosetting, også uenighet om bosettingsdato, skal kommunen henvende seg til bosettingsavdelingen i IMDi. Er personen privatboende i kommunen, skal kommunen selv registrere bosettingsdato i IMDinett. Kommunen kan først sende søknad om tilskudd etter at bosettingsdatoen er registrert. For spørsmål kan kommunen henvende seg til kontaktsenteret for IMDinett.
 • Hvilke regler gjelder for barn født i Norge? Barn født i Norge og som har fått familieinnvandring eller avledet flyktningstatus, må være født innen seks måneder etter at mor er bosatt med offentlig hjelp for å være i målgruppen for tilskudd. For at IMDi skal kunne utbetale tilskudd må barnet ha fått vedtak om oppholdstillatelse, og vedtaket må være effektuert av politiet. Oppholdssak for barnet kan opprettes ved henvendelse til politiet.
 • Når kan kommunen sende inn krav for personer som har kommet på familieinnvandring? Kommunen kan sende inn krav om familien etter at oppholdsvedtaket er effektuert av politiet.På grunn av koronapandemien har flere politikontor lenger ventetid enn vanlig.

 

Fant du det du lette etter?