Tilskot til opplæring i norsk for vaksne personar med kollektiv beskyttelse

Sist oppdatert: 23. april 2024

Kort om tilskotet

 • Tilskotsordninga består av tre typar tilskot, persontilskot § 37 d, utvida norskopplæring § 43 g og grunntilskot.
 • Persontilskotet og tilskot til utvida norskopplæring blir automatisk utbetalt til kommunar og fylkeskommunar for vaksne personar med kollektiv beskyttelse som har rett til opplæring i norsk.
 • Grunntilskotet blir automatisk utbetalt til små og mellomstore kommunar og skal betre dei økonomiske rammevilkåra for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kven er i målgruppa

 • Personar mellom 18 og 67 år som har fått opphaldsløyve etter utlendingslova § 34, har rett, men ikkje plikt, til å delta i opplæring i norsk, jf. integreringslova § 37 d.
 • Målet med persontilskotet § 37 d og tilskot til utvida norskopplæring er at kommunane og fylkeskommunane kan tilby opplæring i norsk til fordrivne frå Ukraina som ønskjer ei slik opplæring, etter integreringslova kapittel 6A. Tilskotet skal også gå til å gjennomføre prøver i norsk etter integreringslova § 37 d.
 • Grunntilskotet er eit årleg tilskot og skal betre dei økonomiske rammevilkåra for små og mellomstore kommunar når det gjeld opplæring i norsk.

Korleis blir tilskota berekna

Felles for persontilskotet og grunntilskotet

 • Den folkeregistrerte adressa (DSF) til den enkelte personen bestemmer kva som er bustadkommunen og tilskotsmottakar.

Persontilskot § 37 d

 • Ein person kan utløyse persontilskot i maksimalt eit år.
 • Dersom ein person flyttar mellom kommunar, blir tilskotet delt mellom til- og fråflyttingskommunen, basert på butida i den enkelte kommunen. Sjå rundskriv for detaljar.
 • Dersom ein person deltar i vidaregåande opplæring på fulltid, blir tilskotet for perioden utbetalt til fylkeskommunen.

Utvida norskopplæring § 43 g

 • Ein person kan utløyse tilskot til utvida norskopplæring i maksimalt to år á periodar på seks månader. Sjå rundskriv for detaljar.
 • Dersom ein person flyttar mellom kommunar, blir ikkje tilskotet delt mellom til- og fråflyttingskommunen.

Grunntilskotet

 • Grunntilskot blir utbetalte til kommunar som har 1–150 personar i berekningsgrunnlaget for tilskotet per 15. januar 2024.
 • Personar med kollektiv beskyttelse er med i berekningsgrunnlaget for grunntilskotet i eit år.
 • Det er ikkje krav om at eit vedtak må vere registrert, for å få utbetalt grunntilskotet, slik det er for persontilskotet.

Slik får kommunen tilskot 

 • Vedtak må registrerast i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for at kommunen skal få utbetalt persontilskot for kategorien «Rett til norsk».
 • Registrering må gjerast for alle personar, også for dei som flyttar til kommunen, og som kan ha fått opplæring i ein annan kommune tidlegare.
 • Persontilskotet og tilskotet for utvida opplæring blir utbetalt tidlegast i kvartalet etter at vedtaket er registrert av kommunen. Tilskotet blir utbetalt automatisk for heile den perioden personen bur i kommunen, uavhengig av når vedtaket blei registrert.

Slik får fylkeskommunen tilskot 

 • Persontilskot § 37 d blir utbetalt automatisk til fylkeskommunen basert på registrering i NIR.
 • Vedtak må registrerast av kommunen i NIR for at fylkeskommunen skal få utbetalt deler av persontilskotet.
 • Dersom ein person deltar i vidaregåande opplæring på fulltid, blir tilskotet for perioden utbetalt til fylkeskommunen.
 • Persontilskotet blir utbetalt tidlegast i kvartalet etter at vedtaket er registrert av kommunen.

Dette får kommunen i tilskot

Persontilskotet § 37 d 

TILSKOT 

SATS FOR PERSONAR FRÅ OMFATTA AV INTEGRERINGSLOVA § 37 D 

Persontilskot  
§ 37 d  

48 400 kroner 

Når blir tilskotsmidlane utbetalde? 

TILSKOTSTYPE 

TENTATIV UTBETALINGSDATO 

UTBETALINGA GJELD 

Persontilskot § 37 d 

Primo april

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.01 - 31.03.24

Persontilskot § 37 d 

Primo juli 

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.04 - 30.06.24

Persontilskot § 37 d 

Primo oktober 

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.07 - 30.09.24

Persontilskot § 37 d 

Medio desember 

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.10 - 31.12.24

Rundskriv 

Rundskriv 2024 

Rundskriv 2023

Rundskriv 2022

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?