Tilskot til opplæring i norsk for vaksne personar med kollektiv beskyttelse

Sist oppdatert: 12. september 2022

Kort om tilskotet

 • Tilskotsordninga består av to typar tilskot, persontilskot § 37 d og grunntilskot.
 • Persontilskotet blir automatisk utbetalt til kommunar og fylkeskommunar for vaksne personar som har rett til opplæring i norsk. 
 • Målet med grunntilskotet er å betre dei økonomiske rammevilkåra for små og mellomstore kommunar når det gjeld opplæring i norsk.  

Kven er i målgruppa

 • Personar mellom 18 og 67 år som har fått opphaldsløyve etter utlendingslova § 34, har rett, men ikkje plikt, til å delta i opplæring i norsk, jf. integreringslova § 37 d.
 • Formålet med persontilskotet § 37 d er at kommunane og fylkeskommunane kan tilby opplæring i norsk til fordrivne frå Ukraina som ønskjer ei slik opplæring, etter integreringslova kapittel 6A. Tilskotet skal også gå til å gjennomføre prøver i norsk etter integreringslova § 37 d.
 • Grunntilskotet er eit årleg tilskot og skal betre dei økonomiske rammevilkåra for små og mellomstore kommunar når det gjeld opplæring i norsk.

Korleis blir tilskota berekna

Felles for persontilskotet og grunntilskotet

 • Den folkeregistrerte adressa (DSF) til den enkelte personen bestemmer kva som er bustadkommunen og tilskotsmottakar.

Persontilskot § 37 d

 • Ein person kan utløyse persontilskot i maksimalt eit år.
 • Dersom ein person flyttar mellom kommunar, blir tilskotet delt mellom til- og fråflyttingskommunen, basert på butida i den enkelte kommunen. Kommunen der personen har budd lengst i løpet av året, vil få den største andelen av tilskotet. Sjå rundskriv for detaljar.
 • Dersom ein person deltar i vidaregåande opplæring på fulltid, blir tilskotet for perioden utbetalt til fylkeskommunen. Sjå rundskriv for detaljar.

Grunntilskotet

 • Grunntilskot blir utbetalte til kommunar som har 1–150 personar i berekningsgrunnlaget for tilskotet per 15. januar 2023. Foreslåtte satsar presenterast i Prop. 1 S (2022-2023).
 • Personar med kollektiv beskyttelse er med i berekningsgrunnlaget for grunntilskotet i eit år.
 • Det er ikkje krav om at eit vedtak må vere registrert, for å få utbetalt grunntilskotet, slik det er for persontilskotet.

Slik får kommunen tilskot

 • Vedtak må registrerast i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for at kommunen skal få utbetalt persontilskot for kategorien «Rett til norsk».
 • Slik registrering må gjerast for alle personar, også for dei som flyttar til kommunen, og som kan ha fått opplæring i ein annan kommune tidlegare.
 • Persontilskotet blir utbetalt tidlegast i kvartalet etter at vedtaket er registrert av kommunen. Tilskotet blir utbetalt automatisk for heile den perioden personen bur i kommunen, uavhengig av når vedtaket blei registrert.

Slik får fylkeskommunen tilskot

 • Persontilskot § 37 d blir utbetalt automatisk til fylkeskommunen basert på registrering i NIR.
 • Vedtak må registrerast av kommunen i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for at fylkeskommunen skal få utbetalt deler av persontilskotet.
 • Dersom ein person deltar i vidaregåande opplæring på fulltid, blir tilskotet for perioden utbetalt til fylkeskommunen. Sjå rundskriv for detaljar.
 • Persontilskotet blir utbetalt tidlegast i kvartalet etter at vedtaket er registrert av kommunen.

Dette får kommunen i tilskot

Tilskot Sats for personar omfatta av Integreringslova § 37 d
Persontilskot
§ 37 d
45 000 kroner

Når blir tilskotsmidlane utbetalde?

Tilskotstype Tentativ utbetalingsdato Utbetalinga gjeld
Persontilskot
§ 37 d
15. oktober 2022 Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.01.22 - 30.06.22
Persontilskot
§ 37 d
15. november 2022 Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.07.22 - 30.09.22
Persontilskot
§ 37 d
15. februar 2023 Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.10.22 - 31.12.22

Rundskriv

Rundskriv 20/2022

Kontakt oss


Ta kontakt med Kontaktsenter for IMDinett dersom de har spørsmål om tilskota.

Fant du det du lette etter?