Tilskot til opplæring i norsk for vaksne personar med kollektiv beskyttelse

Sist oppdatert: 22. februar 2024

Kort om tilskotet

 • Tilskotsordninga består av to typar tilskot, persontilskot § 37 d og grunntilskot.
 • Persontilskotet blir automatisk utbetalt til kommunar og fylkeskommunar for vaksne personar som har rett til opplæring i norsk. 
 • Målet med grunntilskotet er å betre dei økonomiske rammevilkåra for små og mellomstore kommunar når det gjeld opplæring i norsk.  

Kven er i målgruppa

 • Personar mellom 18 og 67 år som har fått opphaldsløyve etter utlendingslova § 34, har rett, men ikkje plikt, til å delta i opplæring i norsk, jf. integreringslova § 37 d. 
 • Formålet med persontilskotet § 37 d er at kommunane og fylkeskommunane kan tilby opplæring i norsk til fordrivne frå Ukraina som ønskjer ei slik opplæring, etter integreringslova kapittel 6A. Tilskotet skal også gå til å gjennomføre prøver i norsk etter integreringslova § 37 d. 
 • Grunntilskotet er eit årleg tilskot og skal betre dei økonomiske rammevilkåra for små og mellomstore kommunar når det gjeld opplæring i norsk. 

Korleis blir tilskota berekna 

Felles for persontilskotet og grunntilskotet 

 • Den folkeregistrerte adressa (DSF) til den enkelte personen bestemmer kva som er bustadkommunen og tilskotsmottakar. 

Persontilskot § 37 d 

 • Ein person kan utløyse persontilskot i maksimalt eit år. 
 • Dersom ein person flyttar mellom kommunar, blir tilskotet delt mellom til- og fråflyttingskommunen, basert på butida i den enkelte kommunen. Kommunen der personen har budd lengst i løpet av året, vil få den største andelen av tilskotet. Sjå rundskriv for detaljar. 
 • Dersom ein person deltar i vidaregåande opplæring på fulltid, blir tilskotet for perioden utbetalt til fylkeskommunen. 

Grunntilskotet 

 • Grunntilskot blir utbetalte til kommunar som har 1–150 personar i berekningsgrunnlaget for tilskotet per 15. januar 2024. Føreslått satsar presenterast i Prop. 1 S (2023-2024). 
 • Personar med kollektiv beskyttelse er med i berekningsgrunnlaget for grunntilskotet i eit år. 
 • Det er ikkje krav om at eit vedtak må vere registrert, for å få utbetalt grunntilskotet, slik det er for persontilskotet. 

Slik får kommunen tilskot 

 • Vedtak må registrerast i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for at kommunen skal få utbetalt persontilskot for kategorien «Rett til norsk». 
 • Slik registrering må gjerast for alle personar, også for dei som flyttar til kommunen, og som kan ha fått opplæring i ein annan kommune tidlegare. 
 • Persontilskotet blir utbetalt tidlegast i kvartalet etter at vedtaket er registrert av kommunen. Tilskotet blir utbetalt automatisk for heile den perioden personen bur i kommunen, uavhengig av når vedtaket blei registrert. 

Slik får fylkeskommunen tilskot 

 • Persontilskot § 37 d blir utbetalt automatisk til fylkeskommunen basert på registrering i NIR. 
 • Vedtak må registrerast av kommunen i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for at fylkeskommunen skal få utbetalt deler av persontilskotet. 
 • Dersom ein person deltar i vidaregåande opplæring på fulltid, blir tilskotet for perioden utbetalt til fylkeskommunen. 
 • Persontilskotet blir utbetalt tidlegast i kvartalet etter at vedtaket er registrert av kommunen.  

Dette får kommunen i tilskot

Persontilskotet § 37 d 

TILSKOT 

SATS FOR PERSONAR FRÅ OMFATTA AV INTEGRERINGSLOVA § 37 D 

Persontilskot  
§ 37 d  

45 000 kroner 
46 400 kroner*

* Ny tilskotssats etter prisjustering i revidert nasjonalbudsjett 2023.
For tilskot som er prisjustert og allereie utbetalt i 2023 vil avviket etterbetalast hausten 2023 i forbindelse med overgang til nytt tilskotssystem.

 

Når blir tilskotsmidlane utbetalde? 

 

TILSKOTSTYPE 

TENTATIV UTBETALINGSDATO 

UTBETALINGA GJELD 

Persontilskot 

§ 37 d 

Veke 21 

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.01 - 31.03.23 

Persontilskot  
§ 37 d 

Veke 33 

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.04 - 30.06.23 

Persontilskot  
§ 37 d 

Medio oktober 

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.07 - 30.09.23 

Persontilskot  
§ 37 d 

Medio desember 

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.10 - 31.12.23 

Rundskriv  

Rundskriv 20-2023

Rundskriv 2022

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?