Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet

Sist oppdatert: 11. oktober 2021

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal stimulere private og offentlige arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, og støtte tiltak for økt rekruttering av innvandrere, og bedre bruken av deres kompetanse.    

Arbeidsgivere kan søke om tilskudd fra januar 2022.

Tilskuddsordningen dekker kostnader ved utvikling, gjennomføring og/eller implementering av tiltak i virksomhetene, eller evt. bransjeorganisasjoner.

Eksempler på tiltak som får støtte er:

 • Tiltak for gjennomgang og forbedring av rekrutteringspraksis 
 • Utvikling og implementering av verktøy for bevisstgjøring om fordommer og stereotypier 
 • Kompetanseheving i mangfoldsledelse 
 • Kurs/seminarer for å øke bevissthet om mangfold og inkludering

Kriterier for å få tilskudd

Tilskuddet skal benyttes til tiltak som stimulerer arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, økt rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.


Kriterier som legges til grunn ved vurdering av søknader:

 • Tiltak som er forankret i virksomhetens toppledelse.
 • Tiltak med tydelige resultatmål som er i tråd med formålet for ordningen.
 • Tiltak og metoder som kan ha overføringsverdi til andre virksomheter og som er egnet til å bidra for kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.
 • Tiltak som kan føre til varige endringer i virksomheten i tråd med ordningens formål.

Hva kan tilskuddet dekke

Det kan søkes støtte til utvikling av verktøy og metoder, prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot et eller flere av målene for ordningen.

Det kan for eksempel gis støtte til:

 • Tiltak for gjennomgang og forbedring av rekrutteringspraksis
 • Utvikling og implementering av verktøy for bevisstgjøring om ubevisste stereotypier
 • Tiltak for kompetanseheving i mangfoldsledelse
 • Gjennomføring av kurs/seminarer i virksomheten for å øke bevissthet om mangfold og inkludering.

 

Dette får dere i tilskudd

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen for størrelsen på totaltilskuddet som kan innvilges.

Virksomheten må kunne dokumentere faktiske utgifter for å få utbetalt tilskudd.

Dokumentasjon av utgiftene synliggjøres i form av kvittering eller faktura. Det kan gjøres en egen avtale med virksomheten om dokumentasjon av kostnader dersom virksomheten synliggjør konkrete kostnader for bruk av interne ressurser som dekker formålet med ordningen.

Det er ingen øvre grense for tilskuddssatsene, og IMDi vil gjøre en helhetlig vurdering av hver søknad, sett opp mot kriteriene og forventet effekt på måloppnåelsen slik den fremkommer av søknaden.

 

Tidsperiode for tilskudd

Det kan gis støtte til flerårige tiltak, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår. Tilskuddsmidler tildeles for et år om gangen. 

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

I Søknadsportalen finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:  
Om søker:  

 • Navn på søker (Bransjeorganisasjonen eller virksomhetens navn) 
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse 
 • Organisasjonsnummer  
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd 
 • Kontaktperson (er) 
 • Virksomhetens størrelse (antall ansatte) 
 • Opplysninger om bransjetilhørighet  

  Om tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse sett opp mot formålet med tilskuddsordningen. 
 •  Hovedmål, delmål og resultatmål skal fremkomme tydelig.  
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere). 
 • Mulighet for koordinering med andre virksomheter. 
 • Informasjon om forankring i toppledelse  
 • Tidsplan for gjennomføringen.  
 • Søkeren må synliggjøre at ordningen det søkes om støtte til i 2021 vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av kalenderåret, og i hvilken grad ordninger med lengre tidsperspektiv evt. inngår i et langsiktig utviklingsarbeid.  
 • Forventede resultater.  

  Finansiering

 • Budsjett for tiltaket  
 • Finansieringskilder for tiltaket:  
 • Søkers eventuelle egenandel  
 • Ev. andre kilder (hvilke). 

Søknaden godkjennes av leder gjennom signeringsprosess i søkerportalen. 

Klageadgang

Vedtak om tilskudd i henhold til denne tilskuddordningen er å regne som et enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra man mottar vedtaket, jfr. fvl § 29. Klageinstans er Kunnskapsdepartementet jf. fvl § 28, annet ledd. Klagen framsettes for IMDi jf. fvl §32. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Når blir tilskuddet utbetalt

Tilskuddsmidlene utbetales fortløpende etter at IMDi har mottatt bekreftelsesbrev fra dere om at vilkårene i tilskuddsbrevet er oppfylt. Det er inntil tre ukers saksbehandlingstid for søknadene.

Rapportering

Det kreves rapporteringer til IMDi om bruken av tilskuddsmidlene og hvordan disse samsvarer med de aktiviteter og tiltak det er søkt om. Videre kreves resultatinformasjon og en beskrivelse av hvordan deres arbeid gjennom aktiviteter/tiltak har bidratt til å nå den prioriterte målsettingen for ordningen, og hvordan tilskuddet fra tilskuddsordningen er benyttet.

Rapporteringskrav vil fremkommer i tilskuddsbrevet.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Evaluering

Det vil gjennomføres en følgeevaluering av denne ordningen gjennom eget FoU-prosjekt. Det forventes derfor at tilskuddsmottaker bidrar med opplysninger overfor evaluator innenfor rammene av gjeldene regelverk.

Rundskriv

Rundskriv 2021

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?