Tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Sist oppdatert: 15. januar 2021

Kort om tilskuddet

 • Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere.
 • Tilskuddet skal stimulere til å etablere og gjennomføre tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring, men som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.
 • Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke merkostnadene ved tilretteleggingen.
 • Søknadsfrist 10. februar 2021, klokka 12:00.

Kriterier for å få tilskudd

Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til etablering og gjennomføring av tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, alene eller sammen med andre fylkeskommuner. Søknaden må fremmes av den fylkeskommunen som påtar seg prosjektansvaret. Med tilrettelegging menes blant annet ekstra språk- og læringsstøtte, tospråklig fagopplæring og ekstra veiledning på arbeidsplassen.

Tilskuddet skal bidra til å dekke merkostnadene for tilretteleggingen.

Tilbudet må oppfylle disse kriteriene:

 • Fylkeskommunen må synliggjøre hva som kjennetegner det tilrettelagte tilbudet, og hvordan tilbudet er i tråd med beste praksis.
 • Søknaden skal være forankret i fylkeskommunens ledelse og inngå i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid. Fylkeskommunen bør etablere forpliktende intensjonsavtaler med relevante arbeidsgivere, kommuner og NAV fylke.
 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til tilbud som omfattes av opplæringsloven § 4A-3.
 • Fylkeskommunen skal bidra til erfaringsutveksling med andre offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Fylkeskommunen skal bidra til en eventuell evaluering av ordningen.
 • Fylkeskommunen bør synliggjøre hvordan NAV kan bidra til å rekruttere og avklare mulige kandidater til tiltaket.
 • Opplæringstilbudet bør ha minimum 15 deltakere og primært være på fulltid.
 • Tilbudet skal være for voksne innvandrere som har kompetanse tilsvarende gjennomført grunnskole og rett til videregående opplæring (opplæringsloven § 4A-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne), og som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.
 • Deltakere rekrutteres fra introduksjonsprogrammet, blant NAVs brukere og fylkeskommunens søkere. Er det flere søkere enn plasser, skal deltakere fra introduksjonsprogrammet prioriteres.

Ordningen skal bidra til

 • Etablering av tilrettelagt fag- og yrkesopplæring.
 • Etvikling av nye og eksisterende tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring.
 • Videreutvikling av beste praksis fra eksisterende modeller.
 • Kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.

Dette får dere i tilskudd

I 2021 kan IMDi fordele 15 millioner kroner i tilskudd til alle fylkeskommuner som søker, forutsatt at kvaliteten på prosjektene er god nok, og at de oppfyller vilkårene for ordningen.

Tilskuddsmidler tildeles for inntil ett år om gangen og utbetales vår og høst. Dere kan maksimum få støtte i tre år og må søke hvert år. Flerårige prosjekter som får tilsagn om tilskudd i ett år, skal ha prioritet ved fordelingen av eventuelle bevilgninger for resten av prosjektperioden.

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

I Søknadsportalen finner dere informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknaden må være signert av fylkesrådmannen eller av en i fylkesrådmannens ledergruppe. Dette gjøres i søknadsportalen. Søknadsfrist 10. februar 2021, klokka 12:00.

Dere får svar på søknaden i søknadsportalen innen 25. februar. Dere må godta vilkårene i søknadsportalen før 11. mars, ellers faller tilskuddet bort. Tilskuddsmidlene for første halvår blir ikke utbetalt før vi har mottatt et akseptbrev gjennom søknadsportalen.

Klageadgang

Fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildelingen av eller avslaget på tilskuddet. Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Når blir tilskuddet utbetalt

Tilskuddet utbetales i to terminer, vår og høst.

Hva kan tilskuddet dekke

Eksempler på hva tilskuddet kan dekke:

 • Lærerressurser.
 • Prosjektmedarbeidere.
 • Tospråklig fagopplæring.
 • Undervisningsmateriell.
 • Metodeutvikling.
 • Veiledning på arbeidsplassene.
 • Etablering av samarbeidsstrukturer for rekruttering og oppfølging.

Hva tilskuddet ikke kan dekke:

 • Ordinær drift til fag og yrkesopplæring.
 • Investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Krav om personopplysninger

Fylkeskommunen skal eventuelt innhente personopplysninger om deltakere i prosjektene, jf. introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav b og integreringsloven § 41 første ledd bokstav b. Informasjon skal gis i samsvar med personvernforordningen kapittel III. Fylkeskommunen må informere deltakerne om at opplysningene vil bli brukt i forskning for å analysere resultatoppnåelse og for å videreutvikle tilskuddsordningen.

Opplysningene kan brukes av IMDi til forskningsformål, jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 18 og forskrift til integreringsloven.

IMDi kommer tilbake til tilskuddsmottaker med mer informasjon om hvilke opplysninger som skal innhentes, jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven §§ 4 til 12 og forskrift til integreringsloven.

Rapportering

Tilskuddsbrevet orienterer om krav til aktiviteter, budsjett og hvordan dere skal rapportere om bruken av tilskuddsmidlene.

 • Dere skal levere en kort statusrapport innen 1.9.2021.
 • Dere skal rapportere om prosjektet i februar 2021. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Rundskriv

Rundskriv 2021 

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?