Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak

Sist oppdatert: 15. januar 2021

Kort om tilskuddet

 • Bare kommuner som har integreringsmottak, kan få tilskudd. 
 • Tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak får et fulltidsprogram som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering. 
 • Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. 

Kriterier for å få tilskuddet  

 • Det må foreligge en samarbeidsavtale mellom kommunen og kommunens asylmottak, karrieresenter og NAV-kontor.
 • Tilskuddet skal brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram for beboere i integreringsmottak. Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger.

Tilskuddet skal dekke

Kommunen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av  IMDis   tilskuddsbrev. Her vil  tilskuddsbrevet  orientere om krav til aktiviteter, budsjett og  tilskuddsrapportering. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.

Tilskuddet skal som hovedregel brukes og  regnskapsføres  i 20 21. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales til IMDi. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av  tilskuddsbrevet. 

Tilskuddet skal sees i sammenheng med andre tilskudd til vertskommuner og aktiviteter i mottak, herunder vertskommunetilskuddet, jf. UDI RS 2011-025, tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak.

Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger. Dette gjelder eksempelvis karriereveiledning som dekkes av tilskudd finansiert over kap. 292, post 21 og kompetansekartlegging som dekkes av tilskudd finansiert over kap. 292, post 61.

Tilskuddet skal brukes til fulltidsprogram

Beboere skal få tilbud om et individuelt tilpasset program med oppstart så tidlig som mulig.

Programmet skal inneholde følgende lovpålagte opplæringstilbud og ordninger:

 • Opplæring i norsk
 • Opplæring i norsk kultur og norske verdier (fram til 1. august 2021) (gjelder asylsøkere)
 • Opplæring i samfunnskunnskap etter integreringsloven (fra 1. august 2021)
 • Kompetansekartlegging

Programmet skal som hovedregel, og så langt det er mulig, i tillegg inneholde

 • Karriereveiledning
 • Språktrening
 • Arbeidsrettede aktiviteter
 • Andre aktiviteter utført i samarbeid med frivillig(e) organisasjon(er) og/eller mottaket
 • Skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter
 • Insentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater

Programmet kan fram til 1. august 2021, der det er aktuelt, også inneholde opplæring i norsk kultur og norske verdier for personer med oppholdstillatelse.

Fra 1. august 2021 innlemmes opplæring i norsk kultur og norske verdier i opplæringen i samfunnskunnskap etter integreringsloven. Alle beboere i integreringsmottak skal ha fullført opplæring i norsk kultur og norske  verdier eller opplæring i samfunnskunnskap innen 31. desember 2021. Med mindre denne opplæringen er fullført i ordinært mottak før ankomst til integreringsmottak, skal denne opplæringen gis i integreringsmottak.

Dette får dere i tilskudd 

I 2021 er gjeldende  sats per plass i integreringsmottak  2 003  kr per måned.

Slik fordeles tilskuddsmidlene

Tilskuddsordningen kunngjøres i januar. 

IMDi vil svare på om kommunene får tilskuddsmidler gjennom et  tilskuddsbrev. I dette brevet står betingelsene for tildelingen.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt 

 • Pengene blir som hovedregel utbetalt på forsommer og høst.
 • Pengene blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt akseptbrev der vilkårene i  tilskuddsbrevet  fra IMDi er godtatt.
 • Vertskommunen vil i hovedsak ha  to  ukers frist på å akseptere betingelsene etter at  IMDis   tilskuddsbrev  er sendt. Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrevet innen fristen.

Rapportering

Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet. Tilskuddsbrevet orienterer om krav til aktiviteter, budsjett og hvordan dere skal rapportere om bruken av tilskuddsmidlene.

Dere må levere årsrapport i januar året etter der det skal stå hvordan tilskuddsmidlene er brukt. I årsrapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen. 

Som del av årsrapporten skal dere levere prosjektregnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2021.

I tillegg må dere i løpet av året sende inn

 • Tilskuddsrapport  og kopi av register for tiltak – hvert kvartal
 • Plan for drift og utvikling av integreringsmottaket – når den oppdateres
 • Eventuelt andre dokumenter som gir en beskrivelse av årets virksomhet

Kommunen vil i god tid før rapporteringsfristene få informasjon om hvordan rapporteringen skal skje via  IMDis  nettbaserte løsning. 

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klagegang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Rundskriv

Rundskriv 2021

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?