Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet

Sist oppdatert: 14. april 2021

Kort om tilskuddet

Stortinget vedtar hvilke organisasjoner som mottar dette tilskuddet. Det er ikke mulig å søke.

Målet med tilskuddet er å bidra til:

  • Bedre kunnskap om integrering i befolkningen, herunder kunnskap om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen.
  • Økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres.
  • Økt deltakelse og representasjon blant innvandrere og deres barn på ulike samfunnsarenaer.

Målgruppe for ordningen er innvandrere, deres barn og den øvrige befolkningen.

Disse får tilskudd for 2021 

Tilskuddsmottakerne er organisasjoner navngitt i Kunnskapsdepartementets årlige budsjettproposisjon med eventuelle endringer i forbindelse med Stortingets behandling av budsjettproposisjonen. I 2021 vil følgende organisasjoner motta tilskudd:

Organisasjon Tilskudd for 2021
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 5 350 000
Antirasistisk senter (ARS) 6 075 000
Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank 4 000 000

MiRA -  Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

4 150 000

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

3 130 000

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

2 040 000

Caritas Norge

3 000 000

LIM – Likestilling, integrering, mangfold

2 000 000

Stiftelsen Fargespill

2 000 000

Samora

1 500 000

Utrop

1 500 000

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

1 265 000

Bydelsmødre

1 000 000

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk

500 000

Totalt

37 510 000

 

Retningslinjer

Rapportering

Organisasjonene skal levere årsrapport. Tidsfristen for denne vil stå i tildelingsbrev og akseptbrevet som sendes organisasjonene.

Årsrapporten skal blant annet inneholde opplysninger som skal belyse måloppnåelsen:

  • Organisasjonenes aktiviteter, tiltak og bidrag til å nå formål for ordningen.
  • Dokumentert evne til formidling av kunnskap og erfaringer til myndigheter, andre relevante aktører og offentligheten for øvrig.

De nasjonale ressursmiljø skal innen 15. mars, året etter regnskapsåret, sende inn årsrapport som viser:

  • Omtale av de ulike tiltakene som er utviklet, satt i gang og gjennomført.
  • Oppnådd måloppnåelse, herunder i hvilken grad gjennomført aktiviteter og tiltak har bidratt til måloppnåelse og om det har nådd frem til målgruppen.
  • Antall mediesaker og innlegg organisasjonen har hatt om temaer som har direkte relevans for målene med tilskuddsordningen.

Tilskuddsmottaker skal innen 15. mars, året etter regnskapsåret, sende inn revisorattestert årsregnskap til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilskuddet:

Tajana Selimovic

E-post: tase@imdi.no

Tlf.: 47 36 63 62

Fant du det du lette etter?