Kort om tilskuddet

 • Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere.
 • Tilskuddet skal stimulere til å etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring, men som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.
 • Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke merkostnadene ved tilretteleggingen.

Kriterier for å få tilskudd

Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til etablering og gjennomføring av tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, alene eller sammen med andre fylkeskommuner. Søknaden må fremmes av den fylkeskommunen som påtar seg prosjektansvaret. Med tilrettelegging menes blant annet ekstra språk- og læringsstøtte, tospråklig fagopplæring og ekstra veiledning på arbeidsplassen.

Tilskuddet skal bidra til å dekke merkostnadene for tilretteleggingen.

Tilbudet må oppfylle disse kriteriene

 • Fylkeskommunen må synliggjøre hva som kjennetegner det tilrettelagte tilbudet, og hvordan tilbudet er i tråd med beste praksis.
 • Søknaden skal være forankret i fylkeskommunens ledelse og inngå i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid. Fylkeskommunen bør etablere forpliktende intensjonsavtaler med relevante arbeidsgivere, kommuner og NAV fylke.
 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til tilbud som omfattes av opplæringsloven § 4A-3.
 • Fylkeskommunen skal bidra til erfaringsutveksling med andre offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Fylkeskommunen skal bidra til en eventuell evaluering av ordningen.
 • Fylkeskommunen bør synliggjøre hvordan NAV kan bidra til å rekruttere og avklare mulige kandidater til tiltaket.
 •  Opplæringstilbudet bør ha minimum 15 deltakere og primært være på fulltid.
 • Tilbudet skal være for voksne innvandrere som har kompetanse tilsvarende gjennomført grunnskole og rett til videregående opplæring (opplæringsloven § 4A-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne), og som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.
 • Deltakere rekrutteres fra introduksjonsprogrammet, blant NAVs brukere og fylkeskommunens søkere. Er det flere søkere enn plasser, skal deltakere fra introduksjonsprogrammet prioriteres.

Ordningen skal bidra til

 • etablering av tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
 • utvikling av nye og eksisterende tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
 • videreutvikling av beste praksis fra eksisterende modeller
 • kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse 

Hva kan tilskuddet dekke

Dere kan søke om midler for hele året eller bare andre halvår 2020.

Eksempler på hva tilskuddet kan dekke:

 • lærerressurser
 • prosjektmedarbeidere
 • tospråklig fagopplæring
 • undervisningsmateriell
 • metodeutvikling
 • veiledning på arbeidsplassene
 • etablering av samarbeidsstrukturer for rekruttering og oppfølging

Hva tilskuddet ikke dekker

 • ordinær drift til fag og yrkesopplæring
 • investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift

Dette får dere i tilskudd

I 2020 kan IMDi dele ut til sammen 15 millioner kroner i tilskudd til alle fylkeskommuner som søker, forutsatt at kvaliteten på prosjektene er god nok, og at de oppfyller vilkårene for ordningen.

 • Tilskuddsmidler tildeles for inntil ett år om gangen og utbetales vår og høst. Dere kan maksimum få støtte i tre år og må søke hvert år. Flerårige prosjekter som får tilsagn om tilskudd i ett år, skal ha prioritet ved fordelingen av eventuelle bevilgninger for resten av prosjektperioden.

Slik søker dere

Søknadsfristen var 11. februar.

Logg inn i Søknadsportalen

Dere får svar på søknaden i søknadsportalen innen 15. mars.

 • Dere må godta vilkårene i søknadsportalen ellers faller tilskuddet bort.
 • Tilskuddsmidlene for første halvår blir ikke utbetalt før vi har mottatt et akseptbrev gjennom søknadsportalen.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Tilskuddet utbetales i to terminer, vår og høst.

Krav om personopplysninger

Fylkeskommunene skal eventuelt innhente personopplysninger om deltakere i prosjektene, jf. introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav b. Informasjon skal gis i samsvar med personvernforordningen kapittel III.

Fylkeskommunen skal med hjemmel i introduksjonsloven § 25, informere deltakerne om at de gjennom å delta i prosjekter må gi kommunen personopplysninger. Fylkeskommunen må informere deltakerne om at opplysningene vil bli brukt i forskning for å analysere resultatoppnåelse og for å videreutvikle tilskuddsordningen.

IMDi vil gi fylkeskommunen beskjed om hvilke opplysninger som skal innhentes, jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven §§ 4 til 12.

Rapportering

Tilskuddsbrevet orienterer om krav til aktiviteter, budsjett og hvordan dere skal rapportere om bruken av tilskuddsmidlene.

 • Dere skal levere en kort statusrapport innen 1.9.2020.
 • Dere skal rapportere om prosjektet i 2021. Tidspunkt og nærmere rapporteringskrav vil dere finne i tilskuddsbrevet.  

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klageadgang

Fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildelingen av eller avslaget på tilskuddet. Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Rundskriv

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om ordningen: