Tilskudd til kompetansekartlegging 2022

Sist oppdatert: 4. januar 2024

Kort om tilskuddet

  • Formålet med tilskuddet er at personer i mottak, som har fått oppholdstillatelse og dermed er i målgruppen for introduksjonsprogram, kompetansekartlegges. Beboere i integreringsmottak kartlegges uavhengig av om de har fått oppholdstillatelse først.
  • Tilskuddet vil utbetales etter oppholdstillatelsen er innvilget.

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakere er vertskommuner for mottak. Med ‘mottak’ menes her ordinært mottak, integreringsmottak eller alternativ mottaksplass (tilpasset botilbud etter avtale med Utlendingsdirektoratet).

Dette får dere i tilskudd

Tilskuddet tildeles vertskommuner basert på antall personer som er kompetansekartlagt. Det er en forutsetning at personen har fått oppholdstillatelse før tilskuddet utbetales. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. I 2022 er gjeldende sats per kartlagt 699 kr.

Slik fordeles tilskuddsmidlene 

Basert på data i IMDinett blir tilskuddet utbetalt automatisk til tilskuddsmottakere. Dersom tilskuddsmottaker mener å ha krav på tilskudd som ikke er utbetalt, kan tilskuddsmottaker melde fra om dette til IMDi via Kontaktsenter for IMDinett.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Pengene blir som hovedregel utbetalt desember. Kartleggingen må være gjennomført og opphold må være innvilget innen 01.12.2022 for at vertskommunen skal få tilskudd utbetalt i 2022.

Klagegang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Rundskriv

Rundskriv 18/2022

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?