Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi. Søknadsfrist: 25. februar 2019 kl. 12.00

1. Mål for ordningen

1.1 Mål

Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak tilbys et fulltidsprogram som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering.

Tilskuddsordningen har følgende delmål:

 • Utvikle tiltak og virkemidler som bidrar til at beboere i integreringsmottak kommer i gang med grunnleggende kvalifisering allerede i mottak
 • Øke motivasjon blant beboere i mottak for å delta i grunnleggende kvalifisering og oppnå resultater i tråd med hovedmålet
 • Legge til rette for økt samarbeid og samordning av tiltak mellom vertskommune, mottak, frivilligheten og næringslivet
 • Bidra til at beboere i mottak bosettes i tråd med bosettingsmålene og uten avbrekk i kvalifiseringen

1.2 Nærmere om målene for ordningen

Tilskuddet skal brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram for beboere i integreringsmottak. Tilskuddet skal også brukes til å prøve ut insentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater.

Alle beboere i integreringsmottak skal ha fullført opplæring i Norsk kultur og norske verdier. Med mindre denne opplæringen er fullført i ordinært mottak før ankomst til integreringsmottak, skal denne opplæringen gis i integreringsmottak. Tilskuddet kan benyttes til å gi opplæring i Norsk kultur og norske verdier dersom vertskommunen ikke mottar særskilt tilskudd til dette for den aktuelle beboeren.

Beboere skal få tilbud om et individuelt tilpasset program med oppstart så tidlig som mulig.

Programmet skal inneholde:

 • Opplæring i norsk
 • Opplæring i norsk kultur og norske verdier (gjelder asylsøkere)
 • Karriereveiledning
 • Insentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater

Programmet skal som hovedregel, og så langt det er mulig, i tillegg inneholde:

 • Språktrening
 • Arbeidsrettede aktiviteter
 • Andre aktiviteter utført i samarbeid med frivillig(e) organisasjon(er) og/eller mottaket
 • Skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter

Programmet kan, der det er aktuelt, også inneholde:

 • Opplæring i norsk kultur og norske verdier (personer med oppholdstillatelse)
 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap iht. introduksjonsloven (personer med oppholdstillatelse)

Tilskuddet skal sees i sammenheng med andre tilskudd til vertskommuner og aktiviteter i mottak, herunder vertskommunetilskuddet, jf. UDI RS 2011-025, tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak.

Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger.

1.2 Tilskuddsmottakere

Kommuner som har etablert integreringsmottak etter avtale med IMDi. 

1.3 Målgruppe

Målgruppen er beboere i integreringsmottak.

2. Kriterier for måloppnåelse

Beboere ved integreringsmottak skal ha blitt tilbudt et individuelt tilpasset fulltidsprogram innen to uker etter ankomst til mottaket.

3. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler

3.1 Vilkår for å få støtte

Kommuner som har etablert integreringsmottak etter avtale med IMDi kan søke tilskuddet. Det må også foreligge en gjeldende partnerskapsavtale mellom kommune, og kommunens tilknyttede aylsmottak, karrieresenter og NAV-kontor. Partnerskapsavtalen må tydeliggjøre deltakelse og ansvarsfordeling knyttet til integreringsmottakstjenester.

3.2 Beregningsregler

Tilskuddet tildeles kommuner basert på antall plasser i integreringsmottaket. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. i 2019 er gjeldende sats per plass i integreringsmottak 2003 kr per måned.

4. Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og bevilgningen som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. Ved eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi. Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev kan IMDi:

 • innføre strengere rapporteringsrutiner
 • avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 • redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2019. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling skal framgå av tilskuddsbrev.


5. Kunngjøring av ordningen

Tilskuddsordningen kunngjøres i februar måned på IMDis nettside for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen er 25. februar 2019 kl. 12.00.


Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal leveres via nettbasert tilskuddsportal, som vil være tilgjengelig på IMDis nettsider. Her vil det også ligge informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson (er)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket?
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi? (Oppgi i så fall dato og saksnummer)

6. Rapporteringer

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier, samt regnskapsrapportering. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Tilskuddsmottaker må sende inn plan for drift og utvikling av integreringsmottaket når den oppdateres, tilskuddsrapport og kopi av register for tiltak blant deltakere i integreringsmottak hvert kvartal, og eventuelt andre dokumenter som gir en beskrivelse av årets virksomhet.

I årsrapporten må kommunen beskrive hvordan klyngens arbeid gjennom aktiviteter/tiltak har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen, og hvordan statstilskuddet fra tilskuddsordningen er benyttet. Det skal leveres prosjektregnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2019.

IMDi vil i god tid før rapporteringsfristene oversende kommunen informasjon om hvordan rapporteringen skal skje elektronisk via IMDis nettbaserte løsninger.

Prosjektregnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet til prosjektansvarlig i kommunen/bydelen.

7. Utbetaling

Tilskuddet skal som hovedregel utbetales i to terminer.
Tilskuddsmidlene blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt akseptbrev fra søkeren av vilkårene i dette tilskuddsbrevet. Akseptfristen vil i hovedsak være 3 uker etter IMDis tilskuddsbrev er sendt.
Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrev innen fristen. 

IMDi sender tilskuddsbrev innen kort tid etter søknadsfristen er utløpt. Tilskuddsbrevet vil orientere om krav til aktiviteter, budsjett og tilskuddsrapportering. Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra IMDi.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2019. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

8. Klageregler

Søkere har ikke adgang til å klage på tildeling av tilskudd innen denne tilskuddsordningen, da det ikke er å regne som enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven § 2. For øvrig gjelder Forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

9. Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan også fås ved henvendelse til IMDi:

Jarle Stave Botnen, jsb@imdi.no tel.: 9962 4046