Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak

Sist oppdatert: 23. januar 2024

Kort om tilskuddet

 • Målet med tilskuddet er tidlig kvalifisering for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.

 • Tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak tilbys et fulltidsprogram som er tilpasset forutsetningene til hver enkelt og behov hen har for grunnleggende kvalifisering.

 • Bare kommuner med integreringsmottak kan få tilbud om tilskuddet.

Hvem er tilskuddsordningen til for?

 • Ordningen er til for beboere på integreringsmottak som oppfyller kriterier for deltakelse i fulltidsprogrammet.

Hvem kan få tilskudd?

 • Kommuner som har integreringsmottak, kan få tilskudd.

Vilkår for å få tilskudd

 • Dere må ha en avtale med IMDi om å tilby fulltidsprogram for beboere i integreringsmottak.
 • Det må foreligge en samarbeidsavtale mellom kommunen og kommunens asylmottak, karrieresenter og Nav-kontor.
 • Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger, inkludert karriereveiledning og kompetansekartlegging.

Slik fordeler IMDi tilskuddet

 • Kommuner med integreringsmottak får tilsendt et eget tilbudsbrev fra IMDi om å videreføre arbeidet med kvalifisering av mottaksbeboere i integreringsmottak. Takker dere ja til tilbudet, får dere tilsendt et tilskuddsbrev.
 • Tilskuddsordningen baseres på antall beboere i integreringsmottak. I 2024 er gjeldende sats per plass i integreringsmottak 2 141 kroner per måned.

Utbetaling

 • Utbetaling av tilskuddet skal skje i tråd med IMDis interninstruks for økonomiforvaltning og på det tidspunktet som er oppgitt i tilskuddsbrevet dere vil få tilsendt. Tilskuddet utbetales årlig.
 • Pengene blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt et akseptbrev fra dere der vilkårene i tilskuddsbrevet fra IMDi er godtatt.
 • Dere vil i hovedsak ha to ukers frist på å akseptere betingelsene etter at IMDis tilskuddsbrev er sendt. Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrevet innen fristen.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres samme år det mottas. Hvis dere ikke kan bruke tilskuddet til formålet i gjeldende år, skal tilskuddet tilbakebetales til IMDi. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.

Slik skal dere rapportere

 • Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet. Tilskuddsbrevet orienterer om krav til aktiviteter, budsjett og hvordan dere skal rapportere om bruken av tilskuddsmidlene.
 • Dere må levere årsrapport påfølgende januar, der det skal stå hvordan tilskuddsmidlene er brukt. I årsrapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen.
 • Som del av årsrapporten skal dere levere regnskap med oversikt over vertskommunens bokførte inntekter og utgifter til formålet i 2024. Til dette bruker dere IMDis rapporteringsskjema for regnskap.
 • Dere vil i god tid før rapporteringsfristene få informasjon om hvordan rapporteringen skal skje via IMDis nettbaserte løsning.
 • IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klageregler

 • IMDis tildeling av tilskudd fra denne tilskuddsordningen er ikke å regne som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Kommunene har derfor ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Har dere spørsmål? Kontakt oss!

Rundskriv

Rundskriv 2024

Fant du det du lette etter?