Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak

Sist oppdatert: 2. mars 2023

Kort om tilskuddet

 • Bare kommuner som har integreringsmottak, kan få tilskudd. 
 • Tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak får et fulltidsprogram som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering. 
 • Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. 

Kriterier for å få tilskuddet  

 • Det må foreligge en samarbeidsavtale mellom kommunen og kommunens asylmottak, karrieresenter og NAV-kontor.
 • Tilskuddet skal brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram for beboere i integreringsmottak. Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger.

Tilskuddet skal dekke

Kommunen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Her vil tilskuddsbrevet orientere om krav til aktiviteter, budsjett og  tilskuddsrapportering. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.

Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres  i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales til IMDi. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet. 

Tilskuddet skal sees i sammenheng med andre tilskudd til vertskommuner og aktiviteter i mottak, herunder vertskommunetilskuddet, jf. UDI RS 2011-025, tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak.

Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger. Dette gjelder eksempelvis karriereveiledning som dekkes av tilskudd finansiert over kap. 672, post 21 og kompetansekartlegging som dekkes av tilskudd finansiert over kap. 672, post 61.

Tilskuddet skal brukes til fulltidsprogram

Beboere skal få tilbud om et individuelt tilpasset program med oppstart så tidlig som mulig.

Programmet skal inneholde følgende lovpålagte opplæringstilbud og ordninger:

 • Opplæring i norsk
 • Opplæring i samfunnskunnskap
 • Kompetansekartlegging

Programmet skal som hovedregel, og så langt det er mulig, i tillegg inneholde

 • Karriereveiledning
 • Språktrening
 • Arbeidsrettede aktiviteter
 • Andre aktiviteter utført i samarbeid med frivillig(e) organisasjon(er) og/eller mottaket
 • Skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter
 • Insentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater

Dette får dere i tilskudd 

I 2023 er gjeldende sats per plass i integreringsmottak 2 063 kr per måned.

Slik fordeles tilskuddsmidlene

Tilskuddsordningen kunngjøres i januar. 

IMDi vil svare på om kommunene får tilskuddsmidler gjennom et  tilskuddsbrev. I dette brevet står betingelsene for tildelingen.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt 

 • Utbetaling av tilskuddet skal skje i henhold til IMDis interninstruks for økonomiforvaltning, og på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Tilskuddet utbetales årlig.
 • Pengene blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt akseptbrev der vilkårene i tilskuddsbrevet  fra IMDi er godtatt.
 • Vertskommunen vil i hovedsak ha to ukers frist på å akseptere betingelsene etter at  IMDis  tilskuddsbrev  er sendt. Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrevet innen fristen.

Rapportering

Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet. Tilskuddsbrevet orienterer om krav til aktiviteter, budsjett og hvordan dere skal rapportere om bruken av tilskuddsmidlene.

Dere må levere årsrapport i januar året etter der det skal stå hvordan tilskuddsmidlene er brukt. I årsrapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen. 

Som del av årsrapporten skal dere levere regnskap med oversikt over vertskommunens bokførte inntekter og utgifter til formålet i 2023.

IMDIs rapporteringsskjema for regnskap skal benyttes.

Kommunen vil i god tid før rapporteringsfristene få informasjon om hvordan rapporteringen skal skje via IMDis nettbaserte løsning. 

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klagegang

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til denne tilskuddsordningen er ikke å regne som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Det vil si at bestemmelsene i forvaltningsloven kapitlene IV til VI ikke får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3. Kommunene har derfor ikke klageadgang. Utover det gjelder forvaltningslovens regler, for eksempel regler om habilitet og alminnelige regler om saksbehandlingen.

Rundskriv

Rundskriv 06/2023

Rundskriv 07/2022

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?