Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet

Sist oppdatert: 13. mai 2024

Kontaktinformasjon

Supporttelefon: 4002 1005

E-post:  Frivillighet@imdi.no

Kort om tilskuddet

 • Stortinget vedtar hvilke organisasjoner som mottar dette tilskuddet. Det er ikke mulig å søke.
 • Målet med tilskuddet er å bidra til:
  • bedre kunnskap om integrering i befolkningen, herunder kunnskap om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen
  • økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres
  • økt deltakelse og representasjon blant innvandrere og deres barn på ulike samfunnsarenaer

Målgruppe for ordningen er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, i møte med øvrig befolkning.

Disse får tilskudd i 2024 (tilskuddsmottakere) 

Tilskuddsmottakerne er organisasjoner navngitt i Arbeids- og inkluderingsdepartementets årlige budsjettproposisjon med eventuelle endringer i forbindelse med Stortingets behandling av budsjettproposisjonen. I 2024 mottar følgende organisasjoner tilskudd:

Organisasjon Tilskudd for 2024
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)  5 350 000
Antirasistisk senter (ARS) 6 075 000
Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank 4 000 000

MiRA -  Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

4 150 000

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

3 130 000

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

2 040 000

Caritas Norge

3 000 000

LIM – Likestilling, integrering, mangfold

2 000 000

Stiftelsen Fargespill

2 000 000

Samora

1 500 000

Utrop

1 500 000

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

1 265 000

MIR

500 000

Bydelsmødre Norge

1 000 000

Totalt

37 510 000

Retningslinjer 2024 (PDF, 2 MB)

Rapportering

Organisasjonene skal levere årsrapport. Tidsfristen for denne vil stå i tildelingsbrev og akseptbrevet som sendes organisasjonene.

Årsrapporten skal blant annet inneholde opplysninger som skal belyse måloppnåelsen:

 • organisasjonenes aktiviteter, tiltak og bidrag til å nå formål for ordningen

 • dokumentert evne til formidling av kunnskap og erfaringer til myndigheter, andre relevante aktører og offentligheten for øvrig

De nasjonale ressursmiljø skal innen 15. mars, året etter regnskapsåret, sende inn årsrapport som viser:

 • omtale av de ulike tiltakene som er utviklet, satt i gang og gjennomført,
 • oppnådd måloppnåelse, herunder i hvilken grad gjennomført aktiviteter og tiltak har bidratt til måloppnåelse og om det har nådd frem til målgruppen og
 • antall mediesaker og innlegg organisasjonen har hatt om temaer som har direkte relevans for målene med tilskuddsordningen

Tilskuddsmottaker skal innen 15. mars, året etter regnskapsåret, sende inn revisorattestert årsregnskap til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?