Tilskudd til norskopplæringen 2023

Sist oppdatert: 24. mai 2023

Kort om tilskuddet 

 

Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring.  

Målsetningen er at deltakerne oppnår nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk. 

Ordningen skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring, hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider. 

Ramme for 2023: 40 mill. Kroner fordelt over en søknadsrunde 

Søknadsfrist 13. februar 2023 

 

Hvem er i målgruppen

Målgruppen er voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter, med behov for å lære mer norsk, uavhengig av botid i Norge og innvandringsårsak.  

De som kan få tilbud om gratis norskopplæring gjennom ordningen er personer som har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som ikke har rett til slik gratis opplæring. 

Personer som tidligere har deltatt i opplæring gjennom norskopplæringsordningen, kan benytte ordningen på nytt etter fullført opplæring. 

 

Tilskuddsmottakere 

 

Godkjente private og offentlige tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere kan søke.  

 

For å kunne motta støtte må søker være:  

 

 • et kommunalt voksenopplæringssenter  
 • være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som tilbyder av opplæring i norsk, norsk og samfunnskunnskap, eller nettbasert norskopplæring. Se nettsiden Godkjente tilbydere av norskopplæring - Kompetanse Norge for nærmere informasjon om godkjenningsordningen 
 • være en privat eller frivillige aktør som har inngått avtale med en kommune om å tilby norskopplæring for voksne innvandrere 

 

Søknad om tilskudd kan fremmes i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner.  

   

Kriterier for å få tilskudd 

 

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at  

Deltakere oppnår B1 eller høyere.  

Norskopplæringsordningen skal være et supplement til tilbudet om norskopplæring kommunene tilbyr i dag for personer med rett til opplæring etter integreringsloven, og skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider. 

Intensjonen er at ordningen skal føre til utvikling av flere, fleksible norskopplæringstilbud. 

Opplæringstilbudet skal kun omfatte norsk. Det skal være tilpasset den enkelte deltakers behov, og kunne foregå på dagtid eller kveldstid, ha ulik intensitet, foregå i klasserom/fysisk tilstedeværelse, som nettbasert opplæring, eller som en kombinasjon av ulike opplæringsformer. 

Dette kan dere få i tilskudd 

 

Det kan søkes støtte til norskopplæringstimer for deltakere som faller inn under målgruppen.  

 

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr 10 000 per deltaker, som vil tilsvare om lag 80-100 timers opplæring. 

Hva kan tilskuddet dekke? 

 

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr 10 000 per deltaker.  

Satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, som kartlegging av deltakere, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering av språknivå ved gjennomført opplæring. 

 

Opplæringstilbudet skal være gratis, lærerstyrt og kun omfatte norsk, men kan ses i sammenheng med andre kompetansehevende tiltak.  

Hvilke søknader blir prioritert? 

Innenfor målgruppen prioriteres støtte til tilbud til personer på nivå A2 eller høyere i norsk muntlig og/eller skriftlig, og som har mulighet til å komme opp på nivå B1 eller høyere innenfor rammen av ordningen. 

Hva legges vekt på i vurdering av søknader? 

I vurdering av søknader legger IMDi vekt på følgende:  

     

 • Tydelig beskrivelse av mål og målgruppe for opplæringen  
 • Tydelige beskrivelse av forventet nytteeffekt av opplæringstilbudet, både språklige og andre mål for opplæringen 
 • Tydelig beskrivelse av organisering av opplæringstilbudet 
 • Opplæringstilbudet er fleksibelt og tilpasset den enkelte deltakers behov. 
 • Opplæringstilbudet inngår som en del av et lengre kvalifiseringsløp 

Ved tildeling vil det også legges vekt på geografisk spredning av opplæringstilbudene, og variasjon av type tilbydere og opplæringstilbud. 

Slik søker dere 

 

Søknaden sendes inn til IMDi via søknadsportalen på nettsiden vår. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. (pluss veiledningsskjema) 

 

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert. 

Når utbetales tilskuddsmidlene? 

 

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 
 • Tilskuddet utbetales i to terminer. 

Rapportering 

 

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn statusrapport, årsrapport og regnskap: 

 

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottaker blant annet rapportere på antall deltakere på norsopplæringstilbudet, omfang av kurset og måloppnåelse for deltakerne etter avsluttet kurs, eller ved slutten av året. 
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. 
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer, skal sende inn årsregnskap eller prosjekt/tiltaksregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.  
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 

IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene (Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

  

Rundskriv 

Rundskriv 10/2023

Klageadgang 

 
Det er mulig å klage på IMDis eller kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker. 

IMDi er klageinstans for tilskudd gitt av kommunene. Kunnskapsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter. 

Kontakt oss 

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen: 

 

E-post: Fri-tilskudd@imdi.no 

Telefon: 40 02 10 05 

 

Disse fikk innvilget i 2023

(informasjon kommer) 

Fant du det du lette etter?