Tilskudd til norskopplæringen 2023

Sist oppdatert: 20. september 2023

Kontaktinformasjon

Supporttelefon: 4002 1005

E-post:  Frivillighet@imdi.no

Kort om tilskuddet: 

Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring.  

Målsetningen er at deltakerne oppnår nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk. 

Ordningen skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring, hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider. 

Ramme for 2023: 40 mill. Kroner fordelt over en søknadsrunde 

Søknadsfrist 13. februar 2023 

Hvem er i målgruppen

Målgruppen er voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter, med behov for å lære mer norsk, uavhengig av botid i Norge og innvandringsårsak.  

De som kan få tilbud om gratis norskopplæring gjennom ordningen er personer som har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som ikke har rett til slik gratis opplæring. 

Personer som tidligere har deltatt i opplæring gjennom norskopplæringsordningen, kan benytte ordningen på nytt etter fullført opplæring. 

Tilskuddsmottakere 

 

Godkjente private og offentlige tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere kan søke.  

For å kunne motta støtte må søker være:  

 • et kommunalt voksenopplæringssenter  
 • være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som tilbyder av opplæring i norsk, norsk og samfunnskunnskap, eller nettbasert norskopplæring. Se nettsiden Godkjente tilbydere av norskopplæring - Kompetanse Norge for nærmere informasjon om godkjenningsordningen 
 • være en privat eller frivillige aktør som har inngått avtale med en kommune om å tilby norskopplæring for voksne innvandrere 

Søknad om tilskudd kan fremmes i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner.  

Kriterier for å få tilskudd 

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at  

Deltakere oppnår B1 eller høyere.  

Norskopplæringsordningen skal være et supplement til tilbudet om norskopplæring kommunene tilbyr i dag for personer med rett til opplæring etter integreringsloven, og skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider. 

Intensjonen er at ordningen skal føre til utvikling av flere, fleksible norskopplæringstilbud. 

Opplæringstilbudet skal kun omfatte norsk. Det skal være tilpasset den enkelte deltakers behov, og kunne foregå på dagtid eller kveldstid, ha ulik intensitet, foregå i klasserom/fysisk tilstedeværelse, som nettbasert opplæring, eller som en kombinasjon av ulike opplæringsformer. 

Dette kan dere få i tilskudd 

Det kan søkes støtte til norskopplæringstimer for deltakere som faller inn under målgruppen.  

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr 10 000 per deltaker, som vil tilsvare om lag 80-100 timers opplæring. 

Hva kan tilskuddet dekke? 

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr 10 000 per deltaker.  

Satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, som kartlegging av deltakere, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering av språknivå ved gjennomført opplæring. 

Opplæringstilbudet skal være gratis, lærerstyrt og kun omfatte norsk, men kan ses i sammenheng med andre kompetansehevende tiltak.  

Hvilke søknader blir prioritert? 

Innenfor målgruppen prioriteres støtte til tilbud til personer på nivå A2 eller høyere i norsk muntlig og/eller skriftlig, og som har mulighet til å komme opp på nivå B1 eller høyere innenfor rammen av ordningen. 

Hva legges vekt på i vurdering av søknader? 

I vurdering av søknader legger IMDi vekt på følgende:       

 • Tydelig beskrivelse av mål og målgruppe for opplæringen  
 • Tydelige beskrivelse av forventet nytteeffekt av opplæringstilbudet, både språklige og andre mål for opplæringen 
 • Tydelig beskrivelse av organisering av opplæringstilbudet 
 • Opplæringstilbudet er fleksibelt og tilpasset den enkelte deltakers behov. 
 • Opplæringstilbudet inngår som en del av et lengre kvalifiseringsløp 

Ved tildeling vil det også legges vekt på geografisk spredning av opplæringstilbudene, og variasjon av type tilbydere og opplæringstilbud. 

Slik søker dere 

Søknaden sendes inn til IMDi via søknadsportalen på nettsiden vår. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. (pluss veiledningsskjema) 

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert. 

Når utbetales tilskuddsmidlene?  

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 
 • Tilskuddet utbetales i to terminer. 

Rapportering 

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn statusrapport, årsrapport og regnskap:  

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottaker blant annet rapportere på antall deltakere på norsopplæringstilbudet, omfang av kurset og måloppnåelse for deltakerne etter avsluttet kurs, eller ved slutten av året. 
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. 
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer, skal sende inn årsregnskap eller prosjekt/tiltaksregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.  
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 

IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene (Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Rundskriv 

Rundskriv 10/2023

Klageadgang 

Det er mulig å klage på IMDis eller kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker. 

IMDi er klageinstans for tilskudd gitt av kommunene. Kunnskapsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter. 

Disse fikk innvilget i 2023

Titel,  søker og beløp:

 • Norskopplæring Hero 2023
  HERO KOMPETANSE AS
  1 000 000,-
 • Tilskudd til norskopplæringsordningen 2023
  NOTE NORWEGIAN TEACHING AS
  1 500 000,-
 • Fleksibel norskopplæring i regi av IMDi ALFASKOLEN AS
  1 000 000,-
 • Norskkurs B1 for arbeidssøkere
  CARITAS NORGE
  1 280 000,-
 • Norskkurs nivå B1 og B2
  CARITAS TRONDHEIM
  620 000,-
 • Norskopplæringen MN 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  500 000,-
 • Tilskudd til norskopplæringen 2023
  INLEARN NORWAY AS
  1 000 000,-
 • Norskopplæringsordningen
  ENGERDAL KOMMUNE
  700 000,-
 • Fagnorsk på jobb
  SANDEFJORD KOMMUNE KUNNSKAP, BARN OG UNGE
  260 000,-
 • Norskopplæringen SØRROGALAND 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  1 000 000,-
 • Norskopplæring Viken 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  1 000 000,-
 • Norsk og nettverk: Welcome Hub
  ARENDAL VOKSENOPPLÆRING kr 390 000,-
 • Norskopplæringsordning Troms og Finnmark
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  1 000 000,-
 • Norskopplæring for voksne arbeidsinnvandrere og ansatte i bestemte bedrifter
  BRIGA AS
  1 000 000,-
 • Norskopplæringsordning, 2023
  i samarbeid med LAF, FHS og NF NORSKLÆRER HELENE J. VÅTVIK
  1 000 000,-
 • Norskopplæring for innvandrere A2 + B1
  KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)
  1 500 000,-
 • Norskopplæringen Nordland 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  600 000,-
 • Norskopplæring deltid for deltakarar som ikkje lenger har rett eller rett og plikt
  ØYGARDEN KOMMUNE VAKSENOPPLÆRINGA
  300 000,-
 • Viderekomne norskopplæring med B1 som mål
  PUNIES NORSKOPPLÆRING FOR VOKSNE INNVANDRERE.
  200 000,-
 • Målretta norskopplæring
  VENNESLA KOMMUNE
  1 000 000,-
 • Norskopplæringsordning Innlandet 2023
  STUDIEFORBUNDET AOF NORGE
  1 000 000,-
 • Tilskudd norskopplæringsordning
  ØVRE EIKER KOMMUNE
  750 000,-
 • Norskopplæring i Leidaprosjektet
  LINDESNES KOMMUNE
  100 000,-
 • Innbyggerarena med bydelslærer
  INKLUDERINGSAGENTEN SIGURD LYDERSEN
  800 000,-
 • Norskopplæring for ufaglærte ansatte i små og mellomstore kommuner
  FOLKEUNIVERSITETET
  1 000 000,-
 • Skrivehjelpen B1-B2 + ChatGPT
  LINGU AS
  900 000,-
 • Norskopplæring for deltakere uten rett til opplæring
  KRISTIANSAND KOMMUNE
  1 000 000,-
 • Støtte til deltakere med utgåtte rettigheter for å oppnå B1/B2
  BÆRUM KOMMUNE VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET
  1 000 000,-
 • Norskopplæring for langtidsboende og sårbare minoritetsspråklige
  LOVRA ACADEMY
  400 000,-
 • Modulbasert norskopplæring
  KURSKOLLEKTIVET LINDA FREDRIKKE MARTINUSSEN
  500 000,-
 • Veien videre med MovED
  MOLDE KOMMUNE
  1 000 000,-
 • Norskopplæring hurtig- og saktespor på dagtig og kveldstid
  LOVRA ACADEMY
  1 500 000,-
 • Norskopplæring for voksne innvandrere og NAV brukere
  BRIGA AS
  1 000 000,-
 • Norsk-prep Agder og Vestfold Telemark
  INTEGRERING OG KOMPETANSE AKADEMIET AS
  1 000 000,-
 • Norskopplæring - mot utdanning og arbeidsliv.
  FØNIX AS
  1 000 000,-
 • Tilskudd norskopplæringsordning (Agder & Rogaland)
  AFTENSKOLEN
  600 000,-
 • Forberedelse til norskprøven Østlandet
  LOVRA OPPLÆRINGSSENTER AS
  700 000,-
 • Norskopplæring for voksne fra nivå A2 til B1.
  LINDESNES KOMMUNE
  500 000,-
 • Norskkurs for IMDI
  KOMPETANSEHUSET NEO AS
  1 000 000,-
 • Norskkurs med fokus på norskprøven B1 og oppover for ventelistedeltakere
  AOF VESTLANDET - AGDER
  1 000 000,-
 • Bedriftsintern opplæring i norsk i samarbeid med arbeidslivet
  AOF VESTLANDET - AGDER
  1 000 000,-
 • Norskkurs i samarbeid med frivillige og offentlige aktører
  AOF VESTLANDET - AGDER
  1 000 000,-
 • Styrke norskferdigheter til flyktninger og innvandrere gjennom nettbaserte løsninger i samarbeid med Fyresdal kommune Larvik kommune
  200 000,-
 • Fast-track Norskprøven
  LINGU AS
  1 000 000,-
 • Norsk for helsepersonell B1-B2
  LINGU AS
  1 200 000,-
 • Forretningsnorsk B1
  LINGU AS
  1 000 000,-
 • Norsk for ukrainere B1
  LINGU AS
  500 000,-
Fant du det du lette etter?