Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

Sist oppdatert: 10. august 2023

Kort om tilskuddet

 • Formålet med ordningen er å øke kvaliteten i kommunenes kvalifiserings- og integreringsarbeid. Ordningen skal bidra til at flere innvandrere kommer i arbeid eller utdanning.
 • Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner.
 • Tilleggsutlysningen gjelder kun satsningsområde 6.
 • Kommuner kan søke om tilskudd, enten alene eller sammen med andre kommuner.
 • Ramme: 7, 9 mill. 
 • Søknadsfristen er 28. august 2023.

Hvem er i målgruppen

Målgruppen for den ekstraordinære tilleggsutlysningen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven, (jf. §§ 2 og 17) eller integreringsloven (jf. §§ 9 og 28 og etter midlertidig kapittel 6A), er prioritert.

Vilkår for å få tilskudd

 • For satsingsområde 6 skal kommunen stå som søker. Når flere kommuner går sammen om å søke tilskuddsmidler, skal søknaden fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvaret. 
 • Kommunen må bidra med egenandel i prosjektet. 
 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.
 • Kommunen skal vise til tidligere prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings- og integreringsfeltet, eller innen andre relevante områder.
 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal skje i tråd med gjeldende læreplaner.
 • Ved språkopplæring i introduksjonsprogrammet for deltakere etter kap. 6A vil det ikke være krav til å følge læreplan.
 • Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • I tilskuddsbrevet kan IMDi stille særskilte vilkår til det enkelte prosjektet, for eksempel knyttet til leveranser.

Ønsker kommunen å prøve ut tiltak som ligger utenfor introduksjons- eller integreringsloven, må kommunen søke Arbeids- og inkluderingsdepartementet om unntak i en tidsavgrenset periode, jf introduksjonslovens §27 og integreringsloven §38. 

Hvordan søke?
Se G-11/2016 Forsøk i kommunene i forbindelse med gjennomføring av introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på regjeringen.no . 

Veilederen til integreringsloven gir også anvisninger. 

Vurderingskriterier

For vurderingskriterier for den ekstraordinære tilleggsutlysningen, se rundskriv 07/2023.

Satsingsområde 6

De ekstraordinære tilskuddsmidlene omfatter kun ordningens satsningsområde 6. Området omfatter nye tiltak, innretninger, metoder og modeller for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnsfag.

Målgruppen  

Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven, (jf. §§ 2 og 17) eller integreringsloven (jf. §§ 9 og 28 og etter midlertidig kapittel 6A), er prioritert.

Disse temaene for område 6 er prioritert i den ekstraordinære tilleggsutlysningen: 

Prioritert tema for tilleggsutlysningen er korte, arbeidsrettede introduksjonsprogram.

Dette kan innebære tiltak, innretninger, metoder og modeller for blant annet:

 • Kvalifiseringsløp i samarbeid med lokale organisasjoner og bedrifter 
 • Kommunen som arbeidsgiver gjennom rekruttering av flyktninger inn i ordinært arbeid
 • Samarbeid med arbeidsgivere
 • Arbeid på deltid
 • Språkopplæring som er tilpasset og integrert med utplassering i bedrift

Særskilte vilkår

 • Det blir kun gitt støtte til nye tiltak eller videreutvikling av eksisterende modeller, ikke til ordinær drift eller til allerede opprettede tiltak.

Tilskuddsramme 

Rammen for den ekstraordinære tilleggsutlysningen 7,9 mill.

Ekstraordinær utlysning av tilskuddsmidler til utvikling av kommunale integreringstiltak gjelder kun for tilskuddsåret 2023. IMDi vil likevel i sin vurdering vektlegge å gi støtte ut over 2023 til flerårige prosjekter som har nasjonal overføringsverdi. Dette med forbehold om Stortingets bevilgning for hvert budsjettår.

IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov og i hvilken grad prosjektets tiltak og aktiviteter kan bidra til å nå målene for ordningen. 

Slik søker dere  

Søknaden leverer dere i søknadsportalen til IMDi. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.   

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden må være godkjent av kommunedirektør, bydelsdirektør eller ansatt med fullmakt. Dette gjøres i søknadsportalen.  

Søknadsfristen er 28. august 2023.

Når utbetales pengene?  

Tilskuddet utbetales så snart som mulig etter utløpt søknadsfrist.

Rapportering

Dere skal levere rapport og regnskap. Nærmere informasjon om rapporteringskrav får dere i tilskuddsbrevet. 

I rapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt. 

Dere skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2023. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder i kommunen eller bydelen.  

 

Informasjon om rapportering kommer via søknadsportalen. IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.  

Frister for rapportering: 

01. februar 2024 – årsrapport og regnskap    

Klageadgang 

Kommunene eller fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (fvl. §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.  

Samarbeidspartnere  

IMDi samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om prosjekter som omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kontakt oss  

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om ordningen. For prosjekter som omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kontaktes.

IMDi:

Sadegh Nazarzadeh: sna@imdi.no, tel. 46432060

Linda Glomset: ligl@imdi.no, tel. 90055441

Ida Nord Holmer: inh@imdi.no, tel. 45250696

IMDis sentralbord 24 16 88 00

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse:

Ingvild Røed Sletten: ingvild.sletten@hkdir.no, tel 41623785

Lene Vårum: lene.varum@hkdir.no, tel. 97409744

Rundskriv

Rundskriv nummer 7/2023 

Mottakere av tilskudd i 2022

Her er en oversikt over prosjektene som fikk tilskudd til utvikling av kommunale kvalifiserings- og integreringstiltak i 2022.

Fant du det du lette etter?