Brudd på tolkelovens krav til tolker

Enhver kan varsle om tolker som ikke overholder tolkelovens krav til tolker.

Sist oppdatert: 26. september 2023

Tolkeloven § 19 legger til grunn at enhver kan varsle Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om tolker som ikke overholder kravene etter §§ 14 til 16. IMDi skal vurdere varsler som omhandler statsautoriserte tolker og tolker som er oppført i tolkeregisteret.

Enhver som ønsker å varsle om tolker som ikke overholder tolkelovens krav om taushetplikt, habilitet og god tolkeskikk skal gjøre dette skriftlig og via postmottaket til IMDi (post@imdi.no) eller per papirpost til Postboks 672, 8508 Narvik. Et varsel kan sendes anonymt. Ønsker du å være anonym, må det presiseres i varslet».  

Direktoratet må da foreta en vurdering av varselet og fatte beslutninger basert på sine vurderinger. Under vurderingen kan direktoratet kreve at offentlige organer, uten hinder av taushetsplikt, gir de opplysningene som er nødvendige for å vurdere om en tolk har brutt kravene. Tolker kan midlertidig utestenges fra registeret for den tiden det tar å behandle saken deres.

Når direktoratet har vurdert varslets innhold kan IMDi blant annet gi advarsel til en tolk som er oppført i Nasjonalt tolkeregister, dersom tolken ikke har overholdt kravene etter §§ 14 til 16, jf. tolkeloven § 21. Advarselen skal være skriftlig og inneholde en begrunnelse.

Dersom tolken har mottatt minst tre advarsler de siste fem årene, eller dersom det foreligger vesentlige brudd på kravene etter §§ 14 til 16, kan IMDi utestenge tolken fra Nasjonalt tolkeregister for en begrenset periode eller for alltid.

Ved brudd på tolkelovens krav til tolker, kan statsautoriserte tolker i alvorlige tilfeller også bli fratatt sin autorisasjonsbevilling, i tillegg til utestengelse fra Nasjonalt tolkeregister. 

Avgjørelser om utestenging fra Nasjonalt tolkeregister, samt beslutninger om å frata en statsautorisert tolk sin autorisasjonsbevilling, regnes som enkeltvedtak.

Fant du det du lette etter?