IMDi ønsker nye tolker velkommen inn i Nasjonalt tolkeregister

Det er med stor glede at IMDi nå kan invitere tegnspråktolker, skrivetolker og tolker for døvblinde til å søke seg inn i Nasjonalt tolkeregister. At vi endelig kan samle alle kvalifiserte tolker i samme register er historisk.

Sist oppdatert: 21. april 2023

Nasjonalt tolkeregister nærmer seg nå 2000 registrerte tolker på 79 språk. 

Her følger informasjon fra IMDi om hva vi gjør, hva Nasjonalt tolkeregister er og hvordan du kan søke om oppføring i registeret.

Om du har lyst til å lese mer om oss, se www.imdi.no/tolk for mer informasjon.

Kort om Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk og styrke offentlige organers kompetanse på integrering og mangfold.

IMDi er også nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, og skal gi veiledning samt drive målrettet kunnskapsutvikling og -formidling på tolkefeltet. IMDi skal blant annet arbeide for en vellykket implementering og etterlevelse av tolkeloven, gi veiledning til offentlig organer om bestilling og bruk av tolk for å sikre forsvarlig tolking innenfor offentlig tjenesteyting, og bidra til at offentlig sektor får tilgang på nok kvalifiserte tolker i aktuelle språk. IMDi eier og drifter Nasjonalt tolkeregister.

Om Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister over tolker med formelle kvalifikasjoner i tolking mellom norsk og et tolkespråk. Fra 2005 til 2022 har registeret inneholdt talespråktolker. Tolkeloven trådte i kraft 01.01.2022 og gjelder tolking til og fra norsk etter § 2. Loven gjelder også tolking mellom norsk tale og tegnspråk, mellom norsk tale og andre lands tegnspråk og for annen tolking for personer med hørselshemming eller kombinert hørsels- og synshemming.

Endringene innebærer at det er tre nye oppføringer i Nasjonalt tolkeregister: norsk tegnspråk, norsk skrivetolk og tolking for døvblinde.

Hvordan brukes Nasjonalt tolkeregister?

Nasjonalt tolkeregister brukes hovedsakelig til å finne kvalifisert tolk, og til å sjekke om tolken er kvalifisert.

Tolkebyråer og større oppdragsgivere benytter også Nasjonalt tolkeregister for å rekruttere tolker til sitt virke.

Hva betyr det å stå i Nasjonalt tolkeregister?

Det vil for første gang være mulig å få en oversikt over antall kvalifiserte tegnspråktolker, skrivetolker og tolker for døvblinde som finnes i Norge, på samme måte som man har oversikt over kvalifiserte tolker på andre språk.

For oppdragsgivere som har oppdrag som ikke dekkes gjennom Folketrygdloven, vil det bli betydelig enklere å kontakte tolker direkte. Det kan for eksempel være oppdragsgivere som ønsker tolk til kurs, konferanser, nemd eller andre offentlige arrangementer.

Etter at du har søkt om oppføring oppfordrer vi deg til å søke om tolkebevis. Tolkebevis er et digitalt og fysisk bevis på tolkefaglige kvalifikasjoner, og kan fremvises hvis ansatte i offentlig tjeneste etterspør dine kvalifikasjoner. Tolkebeviset er ikke tilknyttet en oppdragsgiver, og er dermed et nøytralt kort å bruke i ditt virke som tolk.

Kan jeg styre synlighet?

Når du er oppført i Nasjonal tolkeregister så kan du selv slå av og på hvilken informasjon som skal være synlig.  Det kan være at du ønsker å justere hvilke tolkeformer som er synlig, eller om deler av kontaktinformasjonen skal være skjult. Det er opp til deg.

Her registrerer du deg

Du må selv søke om oppføring i registeret. Du finner lenke til søknad om oppføring nederst på www.tolkeregisteret.no

De som har bacehlorgrad eller tolkeutdanning vil få oppføring på alle tre tolkeformer. Om du ikke ønsker synlighet på en eller flere av tolkeformene, har du mulighet til å slå synlighet av/på inne på Min side. Dette gjør du etter at du har blitt oppført i registeret.

Hvis du lurer på andre ting så kan det hende du finner svaret i Spørsmål og svarNasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) eller her Hva er Nasjonalt tolkeregister | IMDi

Fant du det du lette etter?