IMDis rolle på tolkefeltet

Her vil du finne informasjon om hvilken rolle, ansvar og myndighet IMDi har når det gjelder tolking i offentlig sektor, og veiledning om hvor du kan henvende deg i tilfeller hvor IMDi ikke er ansvarlig myndighet.

Sist oppdatert: 20. november 2023

IMDis rolle som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk og styrke offentlige organers kompetanse på integrering og mangfold.

Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor skal IMDi gi veiledning samt drive målrettet kunnskapsutvikling og -formidling på tolkefeltet. IMDi eier og drifter Nasjonalt tolkeregister.

IMDi skal

 • ha en pådriverrolle og arbeide for å profesjonalisere og reformere tolkefeltet
 • forvalte Nasjonalt tolkeregister, et register over kvalifiserte tolker i Norge
 • veilede offentlige organer og tolkebrukere i bestilling og bruk av tolk
 • bidra til å sikre forsvarlig tolking innenfor offentlig tjenesteyting gjennom utvikling av gode organisatoriske rammer og god praksis
 • arbeide for en vellykket implementering og etterlevelse av tolkeloven
  • veilede offentlige organer, tolker og minoritetsspråklige innbyggere om tolkelovens bestemmelser

  • veilede tilsynsmyndigheter og ombud som skal kontrollere at loven blir overholdt
  • følge opp varsler om tolker
  • administrere et partssammensatt utvalg som skal gi råd til IMDi i vurderingen av varsler og i bruk av reaksjoner hvis tolker har brutt tolkeloven
 • bidra til at det finnes et tilstrekkelig antall kvalifiserte tolker til å dekke samfunnets behov for tolk på ulike språk
  • samarbeide med utdanningsinstitusjonene om treffsikker tolkekvalifisering, slik at antallet tolker og språk i Nasjonalt tolkeregister tilsvarer samfunnets tolkebehov
  • ha bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker
  • godkjenne yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

Det er viktig for IMDi å ha et solid kunnskapsgrunnlag, sette brukerne i sentrum og bidra til å skape helhetlige løsninger. Vi legger grunnlag for kunnskapsbasert praksis, politikkutvikling og samfunnsdebatt, og gir råd og veiledning på bakgrunn av det til enhver tid beste grunnlaget. Brukerne skal stå i sentrum for våre tjenester. De skal få rask og god hjelp og veiledning når de henvender seg til oss. Vi skal se oppgaver i sammenheng og skape helhetlige løsninger, og vi skal være en pådriver for å få løst utfordringer der ansvaret er uklart.

Områder som er underlagt andre myndigheter

Vi får mange henvendelser som legger seg tett opp mot, eller er underlagt andre myndigheters ansvarsområder. I tilfeller hvor vår kompetanse overlapper med andre fagfelt kan vi ofte gi deg god veiledning, men saker som gjelder avvik fra, eller brudd på andre lover og regler, må rettes til andre myndigheter.

Hvem fører tilsyn med at offentlige organer følger tolkeloven?

Offentlige organer plikter å følge tolkeloven, og IMDi får ofte spørsmål som omhandler mistanke om dårlig praksis, eller manglende bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor.

IMDis rolle er å veilede tilsynsmyndigheter og ombud, men vi har ikke selv en tilsynsrolle. Det vil si at IMDi ikke er rett klageinstans hvis man mistenker at offentlige organer har brutt lovverket. Kontroll og tilsyn med offentlige organers etterlevelse av tolkeloven er underlagt de samme tilsynsmyndigheter og ombud som i dag fører tilsyn med offentlig virksomhet på andre områder. Tilsyn skal blant annet undersøke i hvilke grad et offentlig organ benytter tolk, og i hvilken grad tolkene som benyttes er kvalifiserte.

Hva gjør jeg hvis jeg mistenker svart arbeid/sosial dumping?

Hvis en tolk sender en annen tolk i sitt sted, kan det, avhengig av hvilke avtaler som er inngått, være snakk om arbeidslivskriminalitet. Mistenker du arbeidslivskriminalitet? IMDi har ikke myndighet til å følge opp eller straffe slike forhold, men du kan henvende deg til Arbeidstilsynet eller Skatteetaten.

Hva gjør jeg hvis jeg mistenker brudd på anbudsregler?

IMDi veileder gjerne om tolkefaglige spørsmål knyttet til anskaffelser av tolketjenester. Men ved mistanke om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er det Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) som må kontaktes.

 • Her kan du lese om hvordan du går frem for å levere en klage: kofa.no

Hva gjør jeg hvis jeg har spørsmål om politiattest?

IMDi kan veilede om de plikter og krav tolkeloven stiller til de myndigheter som plikter å innhente politiattest fra tolker. Nasjonalt tolkeregister innhenter ikke politiattest for de tolkene som er oppført i registeret. Dette må den enkelte oppdragsgiver gjøre selv, da det er de som innehar hjemmel for å kreve politiattest, jfr. tolkeloven.

For mange offentlige organer er det nytt å kreve politiattest fra tolker, og rutinene kan variere fra virksomhet til virksomhet. Ettersom det kan ta tid å bestille og få politiattest, er det viktig at oppdragsgiver fyller ut skjemaet «bekreftelse på formål» så tidlig som mulig, og sender det til tolken. Tolken må legge ved skjemaet i søknaden om politiattest.

Fant du det du lette etter?