OsloMet – Storbyuniversitetet tilbyr et kurs for ansatte i offentlig sektor som trenger tolk i sitt arbeid. Kurset varer i en dag og holdes på bestilling. Det er maks 20 personer som kan delta på kurset.

Som kursdeltaker vil du lære mer om:

  • tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter
  • forutsetningene for vellykket kommunikasjon via tolk
  • hvordan språkbarrieren påvirker fagpersonens profesjonalitet

Film "Konsultasjonen"

Konsultasjonen handler om en kvinne som ikke snakker norsk og som kommer til legen i følge med sin mann som blir satt til å oversette legesamtalen.

Filmen er laget for å illustrere hva som kan skje når man setter familie til å tolke. Filmen er aktuell for alle tjenesteytere innen offentlig sektor som møter språkbarrierer i sitt arbeid.

Hovedbudskapet er: Bruk tolk! I en eventuell diskusjon etter filmen vil det derfor være unødvendig å dvele ved hva som kunne vært gjort annerledes akkurat i denne situasjonen – annet enn å bestille tolk til konsultasjonen. Spørsmålene nedenfor kan danne utgangspunkt for diskusjon:

- Fikk legen stilt diagnose?
- Ga han en faglig forsvarlig tjeneste?
- Hvordan ble pasientens rett til medvirkning og informasjon ivaretatt?
- Hva burde legen ha gjort?
- Hvem har ansvaret for å sikre forsvarlig kommunikasjon i en slik situasjon?

E-læringskurs for helsepersonell

IMDi har i samarbeid med Akershus Universitetssykehus utviklet et e-læringsprogram for helsepersonell. Programmet er delt inn i 3 moduler. Modul 1 og 2 er interaktive e-læringsmoduler, mens modul 3 er en film der åtte erfarne tolker deler sine personlige betraktninger om kulturforskjeller, tabuer, pasientenes forventninger, ulikheter om helsetjenesten i andre land og i Norge.

Modul 1: "Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten" gir en introduksjon til tema og benytter fremmøtetolking som case.

Modul 2: "Telefontolking" retter oppmerksomheten mot fjerntolking i pasientkonsultasjoner.

Modul 3: "Tolkenes stemmer" stimulerer til refleksjon rundt praktiske og etiske problemstillinger ved kommunikasjon over språk- og kulturgrenser i helsetjenesten.