Partssammensatt utvalg

Nominasjonsprosessen til et nytt partssammensatt utvalg er fullført. Det partssammensatte utvalget skal gi råd til IMDi i behandlingen av varsler om tolker, ved mistanke om brudd på tolkeloven.

Sist oppdatert: 23. februar 2023

Som følge av tolkeloven av 01.01.2022, har IMDi fått ansvaret for å vurdere varsler om statsautoriserte tolker og tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister, ved brudd på tolkelovens §14 (god tolkeskikk), §15 (taushetsplikt) og §16 (habilitet). Myndigheten til å vurdere og reagere på varslene er lagt til IMDi.

For å øke tilliten og legitimiteten til varslingsordningen, og for at ordningen skal fungere etter sin hensikt, er det opprettet et partssammensatt utvalg som skal gi råd til IMDi i vurderingene av varslene, og i bruk av reaksjoner. Utvalgets arbeid skal bidra til å sikre at tolking i norsk offentlig sektor holder en høy faglig og etisk standard.

Tolkeavdelingen i IMDi vil fungere som sekretariat for utvalget.
Sekretariatet skal lede utvalget og forberede sakene som skal behandles

Fristen for å nominere kandidater til utvalget var 10.februar 2023.
IMDi mottok 28 nominasjoner av totalt 36 personer innen fristen. IMDi har vurdert kandidatene og innstilte fire faste medlemmer og fire varamedlemmer til utvalget. Innstillingen er godkjent av direktør Libe Rieber-Mohn. 

Sammensetning av utvalget

Utvalget består av fire medlemmer sammensatt av representanter for tolker, tolkebestillere, utdanningsinstitusjonene og en brukerrepresentant. Utvalget har også fire varamedlemmer. Utvalgets medlemmer og varamedlemmer er valgt med en funksjonstid på et år.

Dette er utvalgets medlemmer:

 1. En tolk med tolkeutdanning fra universitet/høgskole og som tilfredsstiller krav til oppføring i Nasjonalt tolkeregister.

  Berit Nordhuus
 2. En tolkebestiller. Med «tolkebestiller» menes en fagperson som arbeider i en offentlig virksomhet hvor det gjennomføres samtaler med minoritetsspråklige innbyggere og det således kan være behov for å bestille tolk til disse samtalene.

  Erlend Malvik Moen
 3. En ansatt ved tolkeutdanning. Med «ansatt ved tolkeutdanning» menes en ansatt i undervisnings- og forskningsstilling ved tolkeutdanning ved et universitet eller en høgskole, eller en vitenskapelig ansatt i annen utdanning, som har tilknytning til en tolkeutdanning gjennom undervisning, veiledning eller sensurarbeid.

  Ingeborg Skaten
 4. En brukerrepresentant. Med «brukerrepresentant» menes en person som tilhører den minoritetsspråklige befolkningen i Norge. Brukerrepresentanter kan komme fra minoritetsspråklige innbyggergrupper som tilhører våre nasjonale urfolksspråk, nasjonale minoritetsspråk, vårt nasjonale tegnspråk, eller nyere minoritetsspråk. 

  Cecilia Dinardi

Dette er utvalgets varamedlemmer:

1.  Tolk med tolkeutdanning: Risten Lango  

2.   En tolkebestiller: Malin Søfteland 

3.   En ansatt ved tolkeutdanning: Jessica P.B. Hansen 

4.   En brukerrepresentant: Charlotte H.Agerup  

Organisering

Utvalget skal ha 2-3 faste møter i året, og vil i tillegg møtes utover dette ved behov.

 

Fant du det du lette etter?