Partssammensatt utvalg

Det partssammensatte utvalget skal gi råd til IMDi i behandlingen av varsler om tolker, ved mistanke om brudd på tolkeloven.

Sist oppdatert: 1. februar 2024

Som følge av tolkeloven av 01.01.2022, har IMDi fått ansvaret for å vurdere varsler om statsautoriserte tolker og tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister, ved brudd på tolkelovens §14 (god tolkeskikk), §15 (taushetsplikt) og §16 (habilitet). Myndigheten til å vurdere og reagere på varslene er lagt til IMDi.

For å øke tilliten og legitimiteten til varslingsordningen, og for at ordningen skal fungere etter sin hensikt, er det opprettet et partssammensatt utvalg som skal gi råd til IMDi i vurderingene av varslene, og i bruk av reaksjoner. Utvalgets arbeid skal bidra til å sikre at tolking i norsk offentlig sektor holder en høy faglig og etisk standard.

Tolkeavdelingen i IMDi fungerer som sekretariat for utvalget.
Sekretariatet leder utvalget og forbereder sakene som skal behandles.

Sammensetning av utvalget

Utvalget består av fire medlemmer sammensatt av representanter for tolker, tolkebestillere, utdanningsinstitusjonene og en brukerrepresentant. Utvalget har også fire varamedlemmer. Utvalgets medlemmer og varamedlemmer er valgt med en funksjonstid på et år.

Dette er utvalgets medlemmer:

 1. En tolk med tolkeutdanning fra universitet/høgskole og som tilfredsstiller krav til oppføring i Nasjonalt tolkeregister.

  Berit Nordhuus
 2. En tolkebestiller. Med «tolkebestiller» menes en fagperson som arbeider i en offentlig virksomhet hvor det gjennomføres samtaler med minoritetsspråklige innbyggere og det således kan være behov for å bestille tolk til disse samtalene.

  Erlend Malvik Moen
 3. En ansatt ved tolkeutdanning. Med «ansatt ved tolkeutdanning» menes en ansatt i undervisnings- og forskningsstilling ved tolkeutdanning ved et universitet eller en høgskole, eller en vitenskapelig ansatt i annen utdanning, som har tilknytning til en tolkeutdanning gjennom undervisning, veiledning eller sensurarbeid.

  Ingeborg Skaten
 4. En brukerrepresentant. Med «brukerrepresentant» menes en person som tilhører den minoritetsspråklige befolkningen i Norge. Brukerrepresentanter kan komme fra minoritetsspråklige innbyggergrupper som tilhører våre nasjonale urfolksspråk, nasjonale minoritetsspråk, vårt nasjonale tegnspråk, eller nyere minoritetsspråk. 

  Cecilia Dinardi

Dette er utvalgets varamedlemmer:

1.  Tolk med tolkeutdanning: Risten Lango  

2.   En tolkebestiller: Malin Søfteland 

3.   En ansatt ved tolkeutdanning: Jessica P.B. Hansen 

4.   En brukerrepresentant: Charlotte H.Agerup  

Organisering

Utvalget skal ha 2-3 faste møter i året, og vil i tillegg møtes utover dette ved behov.

Nominasjon av nye kandidater

Det er åpnet for å nominere nye kandidater til det partssammensatte utvalget. Kandidatene skal velges for to år og vil etter planen tiltre i løpet av første halvår 2024. IMDi mottar nomineringer frem til 22 februar 2024. Les mer om nominasjonsprosessen her. 

 

Fant du det du lette etter?