Nominasjon til partssammensatt utvalg

Nå kan du nominere kandidater til et nytt partssammensatt utvalg som skal gir råd til IMDi i behandlingen av varsler om tolker, ved mistanke om brudd på tolkeloven. Frist er innen 10. februar 2023.

Sist oppdatert: 20. januar 2023

Som følge av tolkeloven av 01.01.2022, har IMDi fått ansvaret for å vurdere varsler om statsautoriserte tolker og tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister, ved brudd på tolkelovens §14 (god tolkeskikk), §15 (taushetsplikt) og §16 (habilitet). Myndigheten til å vurdere og reagere på varslene er lagt til IMDi.

For å øke tilliten og legitimiteten til varslingsordningen, og for at ordningen skal fungere etter sin hensikt, skal det opprettes et partssammensatt utvalg som skal gi råd til IMDi i vurderingene av varslene, og i bruk av reaksjoner. Utvalgets arbeid skal bidra til å sikre at tolking i norsk offentlig sektor holder en høy faglig og etisk standard.

IMDi inviterer med dette til å foreslå kandidater til det første partssammensatte utvalget.

Sammensetning av utvalget

Utvalget skal bestå av fire medlemmer sammensatt av representanter for tolker, tolkebestillere, utdanningsinstitusjonene og en brukerrepresentant. I tillegg skal utvalget ha fire varamedlemmer for utvalgets medlemmer. Tolkeavdelingen i IMDi vil fungere som sekretariat for utvalget. Sekretariatet skal lede utvalget og forberede sakene som skal behandles. 

Nærmere om utvalgets medlemmer:

  1. En tolk med tolkeutdanning fra universitet/høgskole og som tilfredsstiller krav til oppføring i Nasjonalt tolkeregister. 
  2. En tolkebestiller. Med «tolkebestiller» menes en fagperson som arbeider i en offentlig virksomhet hvor det gjennomføres samtaler med minoritetsspråklige innbyggere og det således kan være behov for å bestille tolk til disse samtalene. 
  3. En ansatt ved tolkeutdanning. Med «ansatt ved tolkeutdanning» menes en ansatt i undervisnings- og forskningsstilling ved tolkeutdanning ved et universitet eller en høgskole, eller en vitenskapelig ansatt i annen utdanning, som har tilknytning til en tolkeutdanning gjennom undervisning, veiledning eller sensurarbeid. 
  4. En brukerrepresentant. Med «brukerrepresentant» menes en person som tilhører den minoritetsspråklige befolkningen i Norge. Brukerrepresentanter kan komme fra minoritetsspråklige innbyggergrupper som tilhører våre nasjonale urfolksspråk, nasjonale minoritetsspråk, vårt nasjonale tegnspråk, eller nyere minoritetsspråk.

Organisering

Utvalget skal ha 2-3 faste møter i året innenfor ordinær arbeidstid, og kan i tillegg møtes utover dette ved behov.

Hvert utvalgsmøte vil ha en varighet på to dager á 6 timer. For hvert møte utbetales godtgjøring for en dag møteforberedelse og en dag møtetid.

Godtgjøring til utvalgsmedlemmer

Det gis godtgjøring for arbeid i statlige utvalg. Satsene er fastsatt i Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2 Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg.

Satsen for 2023 er kr 518 per time for utvalgsmedlemmer. Utvalgsgodtgjøring er definert som honorar og ikke betaling for tjeneste. Det inngår ikke i feriepengegrunnlaget (jf. SPH pkt. 11.2.3 departementets kommentar til ferieloven § 2 nr. 1 og § 10 nr. 1) og er heller ikke pensjonsgivende (jf. vedlegg 4 pkt. 1 til Hovedtariffavtalen).

Utvalgsgodtgjøring utbetales ikke ved sykdom eller annet fravær.

Nominasjon

Enhver kan nominere kandidater til utvalget. IMDi velger utvalgs- og varamedlemmer blant de nominerte. I utvelgelsen vil IMDi tilstrebe en sammensetning som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen i Norge, med henblikk på kjønn, etnisitet og geografisk spredning.

Utvalgsmedlemmer og varamedlemmer velges med en funksjonstid på et år. I nominasjonen må det komme frem hvilken kategori av utvalgsmedlem nominasjonen gjelder for, samt begrunnelse for nominasjonen.

Forslag om kandidater til utvalget sendes til: post@imdi.no innen 10.februar 2023.

 

 

 

Fant du det du lette etter?