Hvor mye jobber kvalifiserte tolker? (IMDi, 2018). En undersøkelse blant tolker i Nasjonalt tolkeregister (2018).

Behovet for tolk i 2017. (IMDi, 2018). Rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og NHO Service og Handel.

Behovet for tolk i 2016. (IMDi, 2017). Rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Forprosjektrapport: Vurdering av alternative konsepter for nytt Nasjonalt tolkeregister. (IMDi, 2017). 

Tospråktesten 2016 - Pilotprosjekt. (IMDi & Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016). 

Skjermtolking: når tolken er et annet sted:
Kunnskapsoppsummering (Tolkesentralen, OUS) Desember 2015
Teknologisk rapport (Tolkesentralen, OUS) Mars 2016
Kommunikativ rapport (Jessica P. Belisle Hansen, UiO) Mai 2016
- Sluttrapport (Tolkesentralen, OUS) August 2016

Behovet for tolk i 2015. (IMDi, 2017). Kartlegging av behovet for tolk i ulike språk, statistikk som belyser behov for tolk & undersøkelse om tolkekapasitet i asylspråkene.

Kartlegging av språkbehov. (IMDi, 2014). Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester.

NOU 2014: 8 - Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettsikkerhet og likeverd. (BLD, 2014). Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2013.

Undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister. (IMDi, 2014). Undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2013 - Oppdragsmengde og arbeidsvilkår.  

Statistikk fra Nasjonalt tolkeregister. (IMDi, 2014). Aktive tolker i Nasjonalt Tokeregister fordelt på kvalifikasjonskategori, fylke, språk og kjønn. 

Minoritetsspråk i Norge. (SSB, 2013). En kartlegging av eksisterende datakilder og drøfting av ulike fremgangsmåter for statistikk om språk.

Undersøkelsen om tolkene i Nasjonalt tolkeregister. (IMDi, 2012). Er kvalifisering lønnsomt?  

Et verdinettverk for tolketjenester: sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester. (Devoteam på oppdrag fra IMDi, 2012). Konseptmodeller for en bestillingsløsning for Nasjonalt tolkeregister. 

Akkurat som vi gjør med andre spesialister. (Helse Sør-Øst, 2012). Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet.

Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. (Helse Sør-Øst, 2012). Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet. 

Bruk av tolk i arbeids- og velferdsforvaltningen. (IMDi, 2011). Rett til informasjon ved språkbarrierer. 

Bruk av tolk i grunnskolen i Oslo. (IMDi, 2011). Mora mi forstår ikke når lærerne snakker. 

Evaluering av Nasjonalt Tolkeregister. (Rambøll, 2010).  

Bruk av tolk i straffesakskjeden. (IMDi, 2009).

Bedre forvaltningspraksis for bruk og bestilling av tolk." 2009. Integrerings- og mangfolfdsdirektoratet.

Bruk av tolk i barnevernet. (IMDi, 2008).

Fastleger og tolketjenester. (IMDi, 2007).

Tolkeformidling i offentlig sektor. (IMDi, 2007). Etterspørsel og tilbud.

Veileder for kjøp av tolketjenester. 2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Utredning - kvalitetskriterier i tolkeformidlersektoren. (IMDi, 2006). Utredning av grunnlag for fastsettelse av kvalitetskriterier ved kjøp og salg av tolketjenester i offentlig sektor. 

Evalueringsrapporten om "Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT)". (UDI, 2005). 

Nasjonalt tolkeregister (Statskonsult). (UDI, 2003). 

Tolkevirksomhet i offentlig sektor. (UDI, 2000).