Informasjonsmøte om tilskudd til norskopplæringsordningen

Norskopplæringsordningen styrkes for å gi opplæring til flyktninger fra Ukraina. Samtidig endres ordningen slik at også godkjente offentlige tilbydere, som for eksempel kommunale voksenopplæringssentre, kan søke.

Sist oppdatert: 25. mai 2022

Tidspunkt

23. mai 2022 12.00-13.00 Legg i kalender

Sted

Digitalt, via Teams

Arrangør

IMDi

Stortinget har bevilget 50 millioner kroner øremerket tilbud om tidlig opplæring i norsk til flyktninger fra Ukraina. Målgruppen for tilskudd er personer med midlertidig kollektiv beskyttelse som venter på å bli bosatt i en kommune, og dermed ikke har rett til norskopplæring etter integreringsloven, eller som etter bosetting går rett ut i arbeid i stedet for å delta i introduksjonsprogram. 

Opplæring i samfunnskunnskap, i tråd med læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere, modul Utdanning, kompetanse, arbeidsliv, kan til en viss grad inkluderes i opplæringstilbudet. 

Godkjente offentlige tilbydere i norsk, kan nå søke om tilskudd på lik linje med private. Midlene forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

IMDi inviterer til informasjonsmøte om tilskuddet. På møtet vil vi informere om hvem som kan søke om tilskuddet, søknadsprosessen og hva midlene skal brukes til.

Frist for å søke om midler er 7. juni 2022.

Følg informasjonsmøtet på Teams (23.mai)

Mer om gratis norskopplæring gjennom norskopplæringsordningen

Norskopplæringsordningen ble innført i 2021 som en prøveordning med gratis norskopplæring til innvandrere uten lovfestet rett til opplæring, eller som har brukt opp disse rettighetene. Målet er økt tilknytning til arbeid og utdanning, uavhengig av botid og innvandringsårsak, samt innovasjon i metoder for opplæring.

Ordningen har fra mai 2022 to delmål. Midler over delmål A ble i første søknadsrunde februar 2022 tildelt private godkjente tilbydere av norskopplæring, og gir innvandrere mulighet til 80-100 timer gratis norskopplæring. Målet med opplæringen er på sikt å oppnå nivå B1 i norsk.

Midler over delmål B er forbeholdt flyktninger fra Ukraina, og vil gi om lag 50 timer gratis opplæring i norsk, og en viss grad av opplæring i sikkerhetskultur og den norske arbeidslivsmodellen. Målet med opplæringen er å oppnå nivå A2 i norsk.

Fra mai 2022 åpnes det for at også godkjente offentlige tilbydere i norsk, kan søke om tilskudd på lik linje med private. Endringen gjelder begge delmål.

Fant du det du lette etter?