Nasjonal brukerundersøkelse er i gang fra 10. oktober

Hvilke erfaringer har deltakere med introduksjonsprogram og norskopplæring i din kommune? Hvordan opplevde de nyankomne flyktningene bosettingsprosessen? Ved å delta får din kommune svar. Meld din kommune på digitalt veiledningsmøte 10. oktober.

Sist oppdatert: 26. februar 2024

Andre viktige spørsmål i undersøkelsen er: Har de fått informasjon om helsetjenester? Trives de i nærmiljøet? Dette og mer kan din kommune få svar på etter at dere har gjennomført Nasjonal brukerundersøkelse i 2023.

Formålet med brukerundersøkelsen er å identifisere hvordan arbeidet med kvalifisering, integrering og opplæring  kan forbedres både nasjonalt og lokalt. IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomfører brukerundersøkelsen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Undersøkelsen er åpen for besvarelser i perioden 10. oktober 2023 til 31. desember 2023.

Register kontaktperson fra din kommune her

Hvorfor gjennomføre undersøkelsen?

Nyankomne flyktninger er en utsatt gruppe som i tillegg til språkbarrierer kan møte på andre utfordringer i prosessen med integrering og kvalifisering.  De kan også oppleve at de har begrensede muligheter til å si fra hvor fornøyde de er med tilbudet de mottar fra kommunen. Dette gjelder også deltakere i norskopplæring som ikke er omfattet av introduksjonsordningen. Brukerundersøkelsen gir deltakerne en mulighet til å uttrykke sin mening om tilbud og tjenester på integrerings- og kvalifiseringsfeltet.

Brukermedvirkning står sentralt i norsk forvaltning. I de fleste sektorer er det lagt til rette for at tjenester skal kunne videreutvikles basert på innspill fra brukere. , og brukerne har begrensede muligheter til å velge bort tjenestene dersom de ikke er fornøyd. Det er derfor spesielt viktig å legge til rette for at brukerne blir hørt.

Hvordan kan din kommune bruke resultatene?

Undersøkelsen er en unik kilde til kunnskap om deltakernes egne erfaringer med integrering, opplæring og kvalifisering i deres kommune. Etter at undersøkelsen er avsluttet, vil resultatene være tilgjengelige i portalen for brukerundersøkelsen. Resultatene kan brukes til å få mer kunnskap om deltakernes tilfredshet og behov, samt identifisere områder som dere ønsker å jobbe videre med for å sikre gode tilbud og tjenester.

Her er noen eksempler på hvordan din kommune kan bruke funnene fra undersøkelsen:

  • Diskutere resultatene i plenum med de ansatte i flyktningtjenesten eller på voksenopplæringen
  • Presentere resultatene for deltakerne i plenum, som et utgangspunkt for videre dialog om deres erfaringer og behov
  • Dele resultatene som en del av tverrsektorielt samarbeid med andre etater i kommunen som også har oppgaver relatert til integrering og kvalifisering
  • Bruke resultatene som kunnskapsgrunnlag i politiske prosesser og beslutninger
  • Delta i undersøkelsen hvert år og følge med på utviklingen i resultatene over tid.

IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  vil også aktivt bruke resultatene. Resultater fra undersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for videreutvikling av tiltak og politikk på integreringsfeltet.  

Slik kan din kommune tilrettelegge for undersøkelsen

Siden våren 2022 har Norge tatt imot ett rekordhøyt antall flyktninger, og kommunene legger ned en enorm innsats i arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering av flyktningene i lokalsamfunnene over hele landet. I denne ekstraordinære situasjonen kan det være utfordringer med kapasitet, og begrensede ressurser til å gjennomføre undersøkelsen lokalt.

IMDi har derfor utarbeidet informasjon og veiledningsmateriell slik at gjennomføringen skal være så enkel som mulig for kommunene og for deltakerne. Både informasjon til deltakerne og spørreskjema er oversatt til 24 språk, og er også tilgjengelig i form av lydfiler.

Les mer om brukerundersøkelse for nyankomne innvandrere i opplæring

IMDi arrangerer et digitalt veiledningsmøte 10. oktober 2023 om hvordan kommunene kan gjennomføre undersøkelsen. Meld deg på her.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med brukerundersokelse@imdi.no.

Fant du det du lette etter?