Brukerundersøkelse introduksjonsprogram

Deltakere i introduksjonsprogram får si sin mening om de er fornøyd med opplæringen, om man trives med å delta i programmet, og om det er noe deltakeren synes er negativt i programmet. Det er frivillig for deltakerne å gjennomføre undersøkelsen.

Sist oppdatert: 11. februar 2022

Brukerundersøkelsen er oversatt til 18 språk/dialekter og tilgjengelig både som tekst og lyd. Introduksjonsdeltakerne kan velge om de ønsker å besvare undersøkelsen på PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Kommunene bistår med gjennomføring av undersøkelsen og sender invitasjon til sine introduksjonsdeltakere om å delta i undersøkelsen. 

Brukerundersøkelsen for 2021 stengte 31. januar 2022. 

Informasjon til deltaker

Portal for kommunebrukere

 

Video som forklarer gjennomføringen av undersøkelsen for kommunen og deltakeren:

Informasjon om undersøkelsen

Registrering av kommunens kontaktperson(er)

IMDi ber om å få oppgitt en til to kontaktpersoner i deres kommune for gjennomføring av undersøkelsen. Kontaktpersonen(e) kan for eksempel være ansatt i kommunens voksenopplæring eller i kommunens virksomhet for introduksjonsprogrammet e.l.

Kontaktpersoner vil få tilbud om å delta i et digitalt veiledningsmøte om gjennomføring av brukerundersøkelsen, og vil også få tilsendt tilgangskoder til gjennomføringen.

For at deltakere i kommunen kan delta i undersøkelsen må kommunen registrere sin kontaktperson(er): Lenke til registrering

Målgruppe

Deltakere i introduksjonsprogram per. 21.10.2021
Deltakere som har permisjon, skal ikke delta i undersøkelsen.

Gjennomføringsperiode

21.oktober 2021 til 31.januar 2022. Utenom disse datoene vil undersøkelsen være stengt.

Innhold

Det er spesielt deltakernes motivasjon, trivsel og opplevd nytte av å delta i introduksjonsprogrammet IMDi er opptatt av å undersøke og formidle.

Spørreskjema i PDF-format.

Språk

Undersøkelsen tilgjengelig på språkene Norsk, Amharisk, Arabisk, Dari, Pashto, Engelsk, Fransk, Kurdisk: sorani, Kurdisk: kurmanci/kurmanji, Kurdisk: badini, Lingala, Somali, Swahili, Tigrinja, Tyrkisk, Persisk/farsi, Dinka, Kinyabwisha, Kinyamulenge, Kikongo.   

Teknisk

Hver kommune vil motta en unik tilgangskode. Tilgangskoden blir utdelt når kommunen har registrert sin kontaktperson for undersøkelsen.

For at deltakerne skal kunne få gjennomført undersøkelsen må de ha tilgang på:

  • Pc/nettbrett/smarttelefon
  • Internett
  • Hodetelefoner (dersom undersøkelsen gjennomføres i klasserom)

Fremgangsmåte

Dere kan gjennomføre undersøkelsen i en klasseromssituasjon, og/eller sende undersøkelsen som e-post eller SMS til programdeltakerne. Det er også mulig å gjennomføre undersøkelsen i et digitalt klasserom (teams, zoom o.a).

For deltakere som ikke deltar i felles opplæring i regi i kommunen, men som deltar i videregående opplæring, arbeidspraksis o.a, vil det være hensiktsmessig å sende invitasjon til brukerundersøkelsen som e-post og/eller som SMS.

Tidsbruk

Vi anbefaler at dere setter av 60 minutter til gjennomføring i klasserommet. Det vil variere hvor lang tid deltakerne benytter til å besvare undersøkelsen. Vi antar at den gjennomsnittlige svartiden vil være ca. 40 minutter for en deltaker som benytter opplesningen av spørreskjemaet.
Deltakernes digitale ferdigheter, og om undersøkelsen finnes på et språk deltakeren behersker vil også kunne ha betydning for tid deltakerne trenger for å besvare undersøkelsen. Deltakere som er nye i introduksjonsprogrammet kan ha noe vansker med å besvare undersøkelsen fordi man ikke er godt kjent med programmet ennå.

Kommuner med deltakere fra flere kommuner

Trinn 1: Kommuner som har deltakere fra flere kommuner gjør avtale med nabokommunene vedrørende gjennomføringen av undersøkelsen.

Trinn 2: Vertskommunen kan være kontaktperson for både egen kommune og kommunen de er vertskommune for.

Trinn 3: Kommunene avtaler om vertskommunen tilrettelegger for undersøkelsen på vegne av nabokommunen eller om nabokommunen selv vil tilrettelegge for undersøkelse av egne deltakere.

Trinn 4: Deltakerne får tildelt kode for sin bokommune*, enten av vertskommunen, eller av bokommunen (avhengig av hvilken kommune som tilrettelegger for gjennomføring).

*Kommunen personen er folkeregistrert.

Svar

Brukerundersøkelsen besvares anonymt.
Når undersøkelsen er gjennomført, vil hver kommune få tilgang til å lese de samlede svar gitt av deltakere i egen kommune. Dette forutsetter at 10 introduksjonsdeltakere eller flere har besvart undersøkelsen.

Vi håper også at kommuner med relativt få programdeltakere vil tilrettelegge for at deltakerne får invitasjon til å delta i undersøkelsen, og at kommunen dermed bidrar til å fremskaffe verdifull informasjon om deltakernes erfaringer med introduksjonsprogrammet på nasjonalt nivå.

Nøkkeltall og nettartikler om sentrale nasjonale funn fra undersøkelsen vil også bli publisert. Dato for publisering er ikke fastsatt ennå.

Lovhjemmel

Brukerundersøkelsen gjennomføres med hjemmel i introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav b), og i integreringsloven § 41 første ledd bokstav b).
Her fremgår det at offentlige organer kan behandle personopplysninger når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med tiltak for å gi innvandrere kunnskap og ferdigheter for å kunne delta i det norske samfunnslivet.
Viderebehandling av personopplysninger for forskning anses som ikke uforenlig med de opprinnelige formålene og er tillatt jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 18 og forskrift til integreringsloven § 62.

Kontaktinformasjon for veiledning og support

Kommunene kan rette spørsmål om undersøkelsen til IMDi ved:
Anne Edman aed@imdi.no / Birger Solfjeld Pedersen bpe@imdi.no
IMDis personvernombud er: Karianne Thun personvernombud@imdi.no

Teknisk support

Tekniske feil, eller ved spørsmål om hvordan du laster ned svarkoder: Epost: skjemasupport@ramboll.com. Telefon: 409 03 300

Oppfølging av undersøkelsen

Forslag til hvordan kommunene kan følge opp brukerundersøkelsen lokalt: Dokument med tiltakene (PDF format)

A. Kommunen gjennomgår svarene fra brukerundersøkelsen internt

Kommunens kontaktperson(er) henter kommunerapport fra portal for brukerundersøkelsen. Virksomhetsleder/fagleder presenterer svar fra undersøkelsen for ansatte som jobber med introduksjonsprogrammet.

B. Kommunen har dialog med introduksjonsdeltakerne i plenum (i klasserommet eller i eget møte)

Mulige punkter å jobbe ut fra:

1. Kommunen presenterer brukerundersøkelsen.
På hvilke områder er brukertilfredsheten høy, og på hvilke områder er den lav?

2. Deltakerne beskriver/utdyper hva som er spesielt bra på områder med høy brukertilfredshet, og hva som ikke er bra på områder med lav brukertilfredshet.
(Kan gjennomføres som gruppeoppgave som presenteres i plenum)

3. Deltakerne foreslår hvordan områder med høy score kan bevares.
(Kan gjennomføres som gruppeoppgave som presenteres i plenum)

4. Deltakerne foreslår hvordan områder med lav score kan forbedres.
(Kan gjennomføres som gruppeoppgave som presenteres i plenum)

C. Kommunen vurderer og diskuterer

1. Ønsker kommunen å gjøre noe med områder med lav/medium brukertilfredshet?

2. Hvilke tiltak kan være aktuelle å iverksette for å bevare områder med høy brukertilfredshet?

3. Hvilke tiltak kan være aktuelle å iverksette for å oppnå bedre brukertilfredshet på områder med lav score?

D. Kommunen beslutter hvilke områder som ønskes forbedret

1. Hvilke områder ønsker kommunen å forbedre? (Maks 3 områder)

E. Kommunen beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes

1. Hvilke tiltak skal iverksettes?

2. Når skal tiltak iverksettes (tidsplan)?

3. Hvem er ansvarlig for at tiltakene gjennomføres?

4. Hvem er ansvarlig for, og hvordan vurdere om tiltak har gitt høyere brukertilfredshet?

5. Dersom tiltakene ikke har ønsket effekt, hvorfor ikke? Er det behov for å iverksette nye tiltak?

F. Kommunen orienterer deltakerne om hvilke tiltak som skal iverksettes

 

Fant du det du lette etter?