Brukerundersøkelse for nyankomne innvandrere i opplæring

Deltakere i opplæring norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram får si sin mening om de er fornøyd med opplæringen og om man trives med å delta i programmet. Det er frivillig for deltakerne å gjennomføre undersøkelsen.

Sist oppdatert: 2. mars 2023

Formålet med brukerundersøkelsen er å identifisere hvordan opplæringen kan forbedres både nasjonalt og lokalt. Brukerundersøkelsen var åpen for besvarelser i perioden 27. september 2022 til 31. januar 2023.

Det er tredje gang det gjennomføres en nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram. IMDi og HK-dir gjennomfører brukerundersøkelsen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det var 170 kommuner som tilrettela for undersøkelsen i 2022, og 6 723 deltakere besvarte undersøkelsen. I 2022 omfattet undersøkelsen også for første gang deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tillegg til deltakere i introduksjonsprogram.

 

9. mars 2023 arrangerer IMDi et webinar der kommunene får innføring i hvordan å tolke og følge opp svarene fra brukerundersøkelsen. Klikk her for påmelding til webinaret.

 

En samlet analyse av svarene publiseres våren 2023.

 

Informasjon til deltaker
Portal for kommunebrukere

 

Informasjon om undersøkelsen

Registrering av kommunens kontaktperson(er)

IMDi ber om å få oppgitt én til fire kontaktpersoner i deres kommune for gjennomføring av undersøkelsen. Kontaktpersonen(e) kan for eksempel være ansatt i kommunens voksenopplæring eller i kommunens virksomhet for introduksjonsprogrammet e.l.

Kontaktpersoner vil få tilbud om å delta i et digitalt veiledningsmøte om gjennomføring av brukerundersøkelsen, og vil også få tilsendt tilgangskoder til gjennomføringen.

For at deltakere i kommunen kan delta i undersøkelsen må kommunen registrere sin kontaktperson(er): Lenke til registrering

Målgruppe

Deltakere i opplæring per. 27. september 2022 til 21. desember 2022.
Deltakere som har permisjon, skal ikke delta i undersøkelsen.

Gjennomføringsperiode

27. september 2022 til 31. januar 2023. Utenom disse datoene vil undersøkelsen være stengt.

Innhold

Det er spesielt deltakernes motivasjon, trivsel og opplevd nytte av å delta i opplæringen IMDi og HK-dir er opptatt av å undersøke og formidle.

Språk

Undersøkelsen tilgjengelig på språkene Badini, amharic, arabisk, dari, engelsk, persisk, fransk, kinyabwisha, kinyamulenge, kurmancî/kurmanji, Kinyarwanda, lingala, pashto , somali, swahili, tigrinja, tyrkisk, sorani, ukrainsk, russisk, rohinga, thai, urdu, vietnamesisk, Filipino (Tagalgo) og norsk.

  

Teknisk

Hver kommune vil motta en unik tilgangskode. Tilgangskoden blir utdelt når kommunen har registrert sin kontaktperson for undersøkelsen.

For at deltakerne skal kunne få gjennomført undersøkelsen må de ha tilgang på:

  • Pc/nettbrett/smarttelefon
  • Internett
  • Hodetelefoner (dersom undersøkelsen gjennomføres i klasserom)

Fremgangsmåte

Dere kan gjennomføre undersøkelsen i en klasseromssituasjon, og/eller sende undersøkelsen som e-post eller SMS til deltakerne. Det er også mulig å gjennomføre undersøkelsen i et digitalt klasserom (teams, zoom o.a).

Vi anbefaler at kommunene gjennomgår demoversjon av undersøkelsen sammen med deltagerne før deltakerne selv besvarer undersøkelsen. Dette vil bidra til at deltakerne får en innføring i hvordan undersøkelsen er lagt opp, og vil gjøre det enklere for deltakerne å besvare undersøkelsen.

Veiledningsfilm på ukrainsk:

 

Veiledningfilm på russisk:

For deltakere som ikke deltar i felles opplæring i regi i kommunen, men som deltar i videregående opplæring, arbeidspraksis o.a, vil det være hensiktsmessig å sende invitasjon til brukerundersøkelsen som e-post og/eller som SMS.

Tidsbruk

Vi anbefaler at dere setter av 60 minutter til gjennomføring i klasserommet. Det vil variere hvor lang tid deltakerne benytter til å besvare undersøkelsen. Vi antar at den gjennomsnittlige svartiden vil være ca. 40 minutter for en deltaker som benytter opplesningen av spørreskjemaet.
Deltakernes digitale ferdigheter, og om undersøkelsen finnes på et språk deltakeren behersker vil også kunne ha betydning for tid deltakerne trenger for å besvare undersøkelsen. Nye deltagere i opplæringen kan ha noe vansker med å besvare undersøkelsen fordi man ikke er godt kjent med opplæringen ennå.

Kommuner med deltakere fra flere kommuner

Trinn 1: Kommuner som har deltakere fra flere kommuner gjør avtale med nabokommunene vedrørende gjennomføringen av undersøkelsen.

Trinn 2: Vertskommunen kan være kontaktperson for både egen kommune og kommunen de er vertskommune for.

Trinn 3: Kommunene avtaler om vertskommunen tilrettelegger for undersøkelsen på vegne av nabokommunen eller om nabokommunen selv vil tilrettelegge for undersøkelse av egne deltakere.

Trinn 4: Deltakerne får tildelt kode for sin bokommune*, enten av vertskommunen, eller av bokommunen (avhengig av hvilken kommune som tilrettelegger for gjennomføring).

*Kommunen personen er folkeregistrert.

Svar

Brukerundersøkelsen besvares anonymt.
Når undersøkelsen er gjennomført, vil hver kommune få tilgang til å lese de samlede svar gitt av deltagere i egen kommune. Dette forutsetter at ti eller flere deltagere har besvart undersøkelsen.

Vi håper også at kommuner med relativt få deltagere vil tilrettelegge for at deltagerne får invitasjon til å delta i undersøkelsen, og at kommunen dermed bidrar til å fremskaffe verdifull informasjon om deltagernes erfaringer med opplæringen på nasjonalt nivå.

Nøkkeltall og nettartikler om sentrale nasjonale funn fra undersøkelsen vil også bli publisert. Dato for publisering er ikke fastsatt ennå.

Lovhjemmel

Brukerundersøkelsen gjennomføres med hjemmel i introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav b), og i integreringsloven § 41 første ledd bokstav b).
Her fremgår det at offentlige organer kan behandle personopplysninger når det er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med tiltak for å gi innvandrere kunnskap og ferdigheter for å kunne delta i det norske samfunnslivet.
Viderebehandling av personopplysninger for forskning anses som ikke uforenlig med de opprinnelige formålene og er tillatt jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 18 og forskrift til integreringsloven § 62.

Kontaktinformasjon for veiledning og support

Kommunene kan rette spørsmål om undersøkelsen til HK-dir ved:
Nita Steinung Dahl: Nita.steinung.dahl@hkdir.no og Pernille Birkeland pernille.birkeland@hkdir.no og IMDi ved: Anne Edman aed@imdi.no / Birger Solfjeld Pedersen bpe@imdi.no / Nadiya Fedoryshyn nfe@imdi.no.

IMDis personvernombud er: Karianne Thun personvernombud@imdi.no

Teknisk support

Tekniske feil, eller ved spørsmål om hvordan du laster ned svarkoder: Epost: skjemasupport@ramboll.com. Telefon: 409 03 300

Oppfølging av undersøkelsen

I portal for brukerundersøkelsen har kommunene tilgang til verktøy for oppfølging av undersøkelsen

A. Kommunen gjennomgår svarene fra brukerundersøkelsen internt

Kommunens kontaktperson(er) henter kommunerapport fra portal for brukerundersøkelsen. Virksomhetsleder/fagleder presenterer svar fra undersøkelsen for ansatte som jobber med opplæringen.

B. Kommunen har dialog med deltegerne i plenum (i klasserommet eller i eget møte)

Mulige punkter å jobbe ut fra:

1. Kommunen presenterer brukerundersøkelsen.
På hvilke områder er brukertilfredsheten høy, og på hvilke områder er den lav?

2. Deltagerne beskriver/utdyper hva som er spesielt bra på områder med høy brukertilfredshet, og hva som ikke er bra på områder med lav brukertilfredshet.
(Kan gjennomføres som gruppeoppgave som presenteres i plenum)

3. Deltagerne foreslår hvordan områder med høy score kan bevares.
(Kan gjennomføres som gruppeoppgave som presenteres i plenum)

4. Deltagerne foreslår hvordan områder med lav score kan forbedres.
(Kan gjennomføres som gruppeoppgave som presenteres i plenum)

C. Kommunen vurderer og diskuterer

1. Ønsker kommunen å gjøre noe med områder med lav/medium brukertilfredshet?

2. Hvilke tiltak kan være aktuelle å iverksette for å bevare områder med høy brukertilfredshet?

3. Hvilke tiltak kan være aktuelle å iverksette for å oppnå bedre brukertilfredshet på områder med lav score?

D. Kommunen beslutter hvilke områder som ønskes forbedret

1. Hvilke områder ønsker kommunen å forbedre? (Maks 3 områder)

E. Kommunen beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes

1. Hvilke tiltak skal iverksettes?

2. Når skal tiltak iverksettes (tidsplan)?

3. Hvem er ansvarlig for at tiltakene gjennomføres?

4. Hvem er ansvarlig for, og hvordan vurdere om tiltak har gitt høyere brukertilfredshet?

5. Dersom tiltakene ikke har ønsket effekt, hvorfor ikke? Er det behov for å iverksette nye tiltak?

F. Kommunen orienterer deltakerne om hvilke tiltak som skal iverksettes

I portal for brukerundersøkelsen har kommunene tilgang til verktøy for oppfølging av undersøkelsen

 

Fant du det du lette etter?