Introduksjonsloven § 12, som handler om samordning av introduksjonsstønaden med andre offentlige ytelser, er endret med virkning fra 1. januar 2017. I den forbindelse er også tiltakspengeforskriften § 7 endret.

Endringen innebærer at personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak som en del sitt introduksjonsprogrammet, ikke lenger har krav på tiltakspenger fra NAV. 

Siden tiltakspengene tidligere uansett tilfalt kommunen, vil ikke endringen påvirke den enkelte deltakeren. Hun eller han skal fortsatt motta introduksjonsstønad fra kommunen i henhold til introduksjonsloven.

Målet med endringen er å redusere byråkrati og ressursbruk, og frigjøre midler for Arbeids- og velferdsetaten. Midlene skal Arbeids- og velferdsetaten benytte til målrettede tiltak for målgruppen, og til å følge opp tiltakene i stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk".

Fant du det du lette etter?