Første integreringsmottak åpnet i Steinkjer

Statsråd Sylvi Listhaug åpnet første integreringsmottak i Steinkjer 9. desember. Formålet med integreringsmottakene er å prøve ut ulike tiltak for at nyankomne flyktninger skal komme raskere i gang med arbeid og deltakelse i samfunnet.

Sist oppdatert: 9. desember 2016

Integreringsmottak er ment for flyktninger som nylig er blitt innvilget oppholdstillatelse og som venter på bosetting i en kommune, og for asylsøkere fra grupper med høy sannsynlighet for å få oppholdstillatelse. Det er UDI som beslutter hvem som skal bo på integreringsmottakene.

– Alle som kommer til Norge har et ønske om et godt liv. Det innebærer å lære seg språket, få seg et arbeid og bli inkludert i lokalmiljøet. Integreringsmottak gir flyktningene en god mulighet til raskt å kunne starte livet i Norge, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.

Flere integreringsmottak kommer

I tillegg til Steinkjer åpnes integreringsmottak også i Bodø, Larvik, Oslo og Kristiansand. Det er til sammen plass til 540 beboere på disse mottakene.

UDI, IMDi, Vox og NAV har valgt ut disse kommunene blant annet fordi de har et godt utgangspunkt for å tilby gode kvalifiseringstilbud til beboere. De er også valgt for å få en variasjon i størrelse, geografisk beliggenhet og type driftsoperatører for asylmottaket.

Fulltids kvalifiseringsløp

Flyktninger med innvilget opphold som bor på ordinære mottak har som regel rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen kan også tilby norskopplæring til de som ikke ennå har fått innvilget opphold, men disse har ingen rett på opplæring. Les mer om dette på denne siden


De som bor på integreringsmottak skal ha et fulltids kvalifiseringsprogram med kompetansekartlegging, karriereveiledning og kvalifiseringstiltak. Aktiviteter i regi av frivilligheten og lokalt næringsliv kan også inngå i programmet.

Dette skal gi beboere grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i arbeidslivet, slik at de raskt kan gå over i arbeid eller utdanning. Beboerne skal i hovedsak bosettes i samme kommune som mottaket ligger i. På den måten kan de fortsette i kvalifiserende aktiviteter uten avbrudd.

Tiltakene skal evalueres

IMDi har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. Dette gjøres i tett samarbeid med UDI, Vox, AVdir og andre relevante aktører.

– Den kunnskapen og de erfaringene vi nå gjør, vil danne grunnlaget for hvordan vi i framtiden kan jobbe bedre og mer treffsikkert for å lykkes i integreringsarbeidet, sier Libe Rieber-Mohn.

Fakta om integreringsmottak i Steinkjer

  • Desentralisert kommunalt eid mottak
  • Skal ha 75 beboere
  • En gruppe er i gang med fulltidsprogram, dvs. norskopplæring, samfunnsinformasjon med bidrag fra lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner, samt karriereveiledning 
  • Starter opp med språktrening på arbeidsplass for beboerne allerede i januar 
  • Interkommunalt samarbeid om bosetting fra mottaket

Les mer om integreringsmottak på regjeringen.no.

Fant du det du lette etter?