De nominerte til bosettingsprisen er klare!

For niende gang deler IMDi ut bosettingsprisen til en kommune som har gjort en spesielt god jobb med å bosette og integrere flyktninger. Denne gangen er det Arendal, Bergen, Bodø, Rælingen, Trondheim og Tynset som er nominert.

Sist oppdatert: 17. februar 2017

26. april vil det være klart hvilken av de seks kommunene som stikker av med prisen for 2016. Bosettingsprisen blir delt ut på ffkf-konferansen i Trondheim.

– De nominerte kommunene fortjener ros for arbeidet. De ser bosetting og integrering av flyktninger som en helt ordinær kommunal oppgave, og det gir meget gode resultater, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn.

Det ble bosatt 15 291 flyktninger i Norge i 2016, det høyeste antallet noen sinne. Av disse var 1 599 enslige mindreårige under 18 år.

Tidligere vinnere av prisen er Grimstad (2015), Drammen (2014), Hammerfest (2013), Molde (2012), Kragerø (2011), Kristiansand (2010), Levanger (2009) og Vadsø (2008).

Kriterier for nominering

De nominerte måtte skåre høyt på følgende kriterium:

  • Kommuner som har gjort en ekstraordinær innsats for å bosette mange flyktninger i 2016 gjennom kreative og gode løsninger for å skaffe nok boliger.

I tillegg måtte de innfri ett av disse kriteriene:

  • Kommuner som har gjort en ekstraordinær innsats for å iverksette nytenkende og alternative tiltak som fører til rask overgang til arbeid eller utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet, eksempelvis gjennom samarbeid med arbeidsgivere og frivillige organisasjoner.
  • Kommuner som kan vise til planmessig og langsiktig bosettings- og integreringsarbeid med god forankring i kommunen og kommunens planverk.

Hvorfor mener IMDi at disse kommunene fortjener prisen?

Én kommune fra hver av de seks IMDi-regionene er nominert. Her kan du lese mer om hvorfor IMDi mener at nettopp disse kommunene fortjener prisen. Du kan også laste ned fullstendige nominasjonstekster og gå til tall og statistikk for integring i den enkelte kommune.

Arendal kommune

To hovedgrunner til at Arendal er nominert til bosettingsprisen: En raus holdning til å bosette flyktninger, og et kvalifiseringsarbeid preget både av struktur, systematikk og nyskaping, på en måte som få andre kommuner kan vise til. Det mener IMDi Sør, som står bak nominasjonen.

Det systematiske arbeidet med bosetting og integrering er resultatet av en lang prosess. Arendal landet på at dette arbeidet ikke kan baseres på dugnad, men må inngå i et langsiktig perspektiv i alle kommunens sektorer. Resultatet ble flere bosatte flyktninger og en grunnmur av inkludering, som ligger til grunn for alle kommunens planverk. 

Siden 2012 har Arendal hatt høyere bosetting av flyktninger enn andre kommuner med tilnærmet samme folketall. I 2016 vedtok kommunen å bosette 150 personer, inkludert 35 enslige mindreårige.

Bergen kommune

Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger i Bergen kommune preges av god faglig kvalitet og forankring, mener IMDi Vest. Bergen ble anmodet om å bosette 720 flyktninger i fjor, inkludert 160 enslige mindreårige. Det gjorde kommunen, og tok også imot flere personer med behov for særlig oppfølging som følge av helseutfordringer.

Kommunen jobber systematisk for å skaffe boliger til flyktningene. De fleste bosettes i private utleieboliger, mens noen bosettes i kommunale utleieboliger. Flyktningen kan også finne bolig selv.

Kommunen har omorganisert og økt kapasiteten i arbeidet med enslige mindreårige og kan ta imot enslige mindreårige i alle aldre, og med ulike behov for oppfølging.

Bergen kommune har et godt planverk som ivaretar mangfoldsperspektivet i kommunen, og har jobbet systematisk for å øke kapasiteten ved introduksjonssenteret. 

Bodø kommune

Bodø kommune har alltid sagt ja til å bosette det antall flyktninger som IMDi har anmodet og gjerne også flere enn vedtak tilsier. Kommunen har evnet å omstille seg på kort varsel og levere de plasser statlige myndigheter ber om. Det er bakgrunnen når IMDi Nord nominerer Bodø til bosettingsprisen 2016.

Bosetting av flyktninger er forankret i alle ledd i Bodø kommune, som hvert år utarbeider og etterfølger en bosettingsplan. Det sikrer planmessig og forutsigbart arbeid med bosetting for kommunen og for IMDi. I tillegg tar kommunen imot en betydelig andel flyktninger som på egen hånd skaffer boligkontrakt eller arbeidsavtale i Bodø.

Bodø kommune har gjennom flere år hatt et integrerings- og mangfoldsperspektiv på arbeidet sitt. Kommunen arbeider  systematisk med å tilrettelegge for likeverdige offentlige tjenester, og har et godt og strukturert samarbeid med andre offentlige aktører, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Rælingen kommune

Rælingen kommune har jobbet målrettet og langsiktig med bosetting og kvalifisering av flyktninger og oppnådd gode resultater gjennom mange år. Deres arbeid viser at også små kommuner kan jobbe godt med bosetting og integrering av flyktninger, mener IMDi Øst.

Kommunen har utviklet en egen strategi for arbeidet med bosetting og inkludering av flyktninger, og har tatt imot om lag 300 flyktninger siden 1990. I 2016 besluttet kommunen å bosette 40 flyktninger, like mange som IMDi anmodet om, og endte med 50 bosatte flyktninger.

Rælingen har også hatt meget gode resultater i kvalifiseringsarbeidet. Det forklares med rammene som er lagt for en helhetlig og tett oppfølging av deltagere i introduksjonsprogram. Sammen med godt veilednings- og motivasjonsarbeid i språkpraksis og arbeidspraksis, bidrar det til at flyktningene kommer raskt ut i arbeid.

Trondheim kommune

Trondheim kommune er en motor i bosettingsarbeidet i regionen, og bosetter alene rundt 25 prosent av alle flyktningene i regionen. Kommune har over år tatt imot mange, og i tråd med anmodningen fra IMDi. De har en godt organisert og bærekraftig bosettingsmodell, med boliger tilpasset den enkeltes behov. Bosetting skjer i alle bydeler, og boområder som allerede har spesielt høy andel innvandrere skjermes, fremholder IMDi Midt-Norge i nominasjonen sin.

Kommunen gjorde en ekstraordinær innsats for å bosette mange flyktninger i 2016, og bosatte 627 flyktninger. 123 var enslige mindreårige, og ingen kommune har noen gang bosatt så mange enslige mindreårige på ett år.

Kommunen forbedrer kontinuerlig arbeidet for å høyne resultatene i introduksjonsprogrammet, og har startet flere innovative tiltak for å få flere ut i arbeid eller utdanning. Bosettings- og integreringsarbeidet er forankret langsiktig i kommuneplanen og gjennom samarbeid med IMDi.

Tynset kommune

Tynset kommune har de tre siste årene bosatt flere flyktninger enn den er anmodet om. Kommunen gjør en ekstraordinær innsats for å ta imot flyktninger, blant annet gjennom gode og kreative løsninger for boligfremskaffelse, mener IMDi Indre Øst som står bak nominasjonen.

Tynset kommune er en av åtte kommuner i Fjellregionen som i løpet av de to siste årene har jobbet med å skape bolyst og øke tilflyttingen til regionen. Bosetting og integrering av flyktninger er en viktig del av dette arbeidet.

Kommunen har arbeidsrettet introduksjonsprogrammet med fokus på helse og omsorg, og grønn sektor. Det interkommunale samarbeidet om voksenopplæringen i regionen gir muligheter for økt differensiering av undervisning, større fagmiljø for lærere og større sosialt miljø for elevene.

Fant du det du lette etter?