NIR erstatter rapportering til KOSTRA på introduksjonsordningen

Statistisk sentralbyrå (SSB) skal bruke NIR som datagrunnlag for statistikk om introduksjonsordningen fra 2017. Kommunene må være særlig oppmerksomme på at alt av vedtak, tiltak, fravær og avslutningsårsaker er registrert i NIR.

Sist oppdatert: 29. august 2017

Kommunene skal ikke lenger rapportere om deltakere i introduksjonsordningen til SSB (KOSTRA-skjema 11b). Denne rapporteringen erstattes med data fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Data om introduksjonsstønaden, som også var en del av Kostra-skjemaet 11b, vil hentes fra kommunenes rapportering til A-ordningen i Altinn.

Endringen gjelder fra om med statistikkåret 2017.

Hva må du gjøre?

Kommunen må jevnlig registrere vedtak, tiltak, fravær og avslutningsårsak på deltakere i introduksjonsordningen i NIR, i henhold til NIR-forskriften.

Husk å registrere tiltak i introduksjonsprogrammet

IMDi og SSB har avdekket at mange kommuner har rapportert mer tiltak på deltakere i introduksjonsordningen til Kostra enn de har registrert i NIR. Det er viktig at kommunen registrerer samtlige tiltak på den enkelte i NIR. IMDi vil fra og med 2017 publisere oversikt over tiltak i introduksjonsprogram på kommunenivå.

For å sjekke hva som er registret av tiltak i introduksjonsprogram på hver enkelt person, gå til menypunktet «Deltakelse Intro» i NIR. Se brukerhåndbok for NIR (pdf) for nærmere veiledning.

Bruk NIR-rapporter for å få oversikt

Det er flere rapporter du kan bruke for å sjekke hva som er registrert for din kommune i NIR. Under kan du lese mer om rapportene som er mest nyttige for å sjekke at registeringer i NIR er ajour. Du kan også laste ned veiledning om hvordan du lager og bruker rapportene.

Antall deltakere

Bruk rapporten «Deltakere i introduksjonsprogram». Den gir en oversikt over personer som er registrert med vedtak om introduksjonsprogram i NIR i din kommune. Her kan du se om antall deltakere stemmer, og du kan få en oversikt over gjennomsnittlig timer tiltak registrert per uke.

Personer med rett til introduksjonsprogram som ikke er registrert som deltakere

Bruk rapporten «Personer med kategori uten vedtak om intro». Den gir en oversikt over personer som har rett til å delta eller som kommunen kan tilby program til, men som ikke har registrert vedtak om introduksjonsprogram. Rapporten vil hjelpe deg å avdekke om det er noen kommunen har glemt å registrere vedtak om deltakelse på i NIR.

Tiltak i introduksjonsprogram for den enkelte deltaker

Bruk rapporten «Deltakere i introduksjonsprogram uten gyldige tiltak de siste 2 mnd». Den gir en oversikt over personer uten registrerte tiltak de siste 2 månedene. Der kan du se hvilke personer det ikke er registret løpende tiltak på de siste to månedene.

Tiltak i introduksjonsprogram for tidligere deltakere

Bruk rapporten «Deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram». Den gir en oversikt over deltakere som har avsluttet programmet, etter kalenderår, og du kan se om alle tiltak er registrert på personene.

 

 

Vi anbefaler kommunene også å bruke egne fagsystemer eller andre oversikter for å sjekke om all data på deltakere i introduksjonsprogrammet er registrert i NIR.

Hvilke frister gjelder?

Kommunen må registrere de ulike dataene i NIR fortløpende, og senest innen to måneder.

Det kan imidlertid være behov for å registrere data lenger tilbake i tid (2015/2016) for å kunne ajourføre 2017-data i NIR. Kommunene har foreløpig en utvidet tilgang til å etterregistrere tilbake i tid.

Hva brukes dataene til?

IMDi og SSB bruker data rapportert til NIR for å lage ulike statistikker om deltakere i introduksjonsprogram, for eksempel antall som deltar, årsaker til avslutning av programmet og status ett år etter avsluttet program. Fra 2017 vil IMDi også bruke dataene til statistikk over tiltak i introduksjonsprogram. Tallene publiseres på kommunenivå.

I tillegg bruker IMDi dataene til halvårs- og årsrapportering til Justis- og beredskapsdepartementet. Tallene brukes også til forskning og evaluering av introduksjonsordningen.

Trenger du hjelp?

veiledningsside til NIR kan du lese mer om hva som skal registreres. Du kan også laste ned brukerveiledning, og du kan melde inn sak til IMDi dersom kommunen har utfordringer med registreringen eller med å overføre data fra sitt fagsystem til NIR tilbake i tid.

Fant du det du lette etter?