Statsbudsjettet: Mer penger til kommunenes integreringsarbeid

Økte satser for integreringstilskudd og norsktilskudd, obligatorisk norskopplæring for asylsøkere og ny mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll. Det er blant forslagene til statsbudsjettet for 2018.

Sist oppdatert: 13. oktober 2017

Regjeringen foreslår at de aller fleste tilskuddsordninger IMDi forvalter blir videreført i 2018. Ordningene som utgår er:

  • ekstratilskudd for bosetting av flyktninger
  • ekstratilskudd for bosetting av personer fra institusjon og tilrettelagt avdeling
  • Jobbsjansen del D – utfasing av ungdomsprosjekter

Detaljer om IMDis tilskudd for 2018 vil bli lagt ut på imdi.no etter at statsbudsjettet er behandlet i Stortinget i desember.

Styrker kvalifisering til arbeid

Å beherske norsk er avgjørende for å komme i jobb eller videre utdanning. Nå foreslår regjeringen å bevilge tilsammen 23,2 millioner kroner for disse tiltakene:

  • innføring av plikt til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere som bor på asylmottak
  • kompetanseheving av lærere i norskopplæringen
  • hyppigere avviklinger av prøver i norsk og samfunnskunnskap
  • tilbud om offentlig norskprøve på høyere språknivå (C1)

Ny mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll

Personer som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold eller tvangsekteskap, kan ha behov for å bryte med sin familie eller nettverk. En av hovedutfordringene for utsatte som bryter med nettverk, er ensomhet.

Nå foreslår regjeringen en ny mentorordning for å gjøre det enklere for utsatte å komme i kontakt med personer som kan være støtte.

Satser for tilskudd til kommunene

Kommunene får ulike tilskudd av IMDi som skal bidra til å dekke utgiftene ved bosetting og integrering. Her er forslag til satsene i 2018:


Integreringstilskudd

Dette tilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Tilskuddet utbetales per person. Kommunene får tilskuddet for det år personen ble bosatt og de neste fire årene.

integreringstilskudd: SATSER FOR 2017 og 2018
TilskuddSats 2017 (kr)Sats 2018 (kr)
Integreringstilskudd år 1 235 000 (enslige voksne bosatt i 2017) 237 000 (enslige voksne bosatt i 2018) 
185 000 (voksne bosatt i 2017) 187 000 (voksne bosatt i 2018)
185 000 (enslige mindreårige bosatt i 2017) 187 000 (enslige mindreårige bosatt i 2018)
185 000 (barn bosatt i 2017) 187 000 (barn bosatt i 2018)
Integreringstilskudd år 2 230 000 (alle bosatt i 2016) 239 000 (alle bosatt i 2017)
Integreringstilskudd år 3 167 000 (alle bosatt i 2015) 171 000 (alle bosatt i 2016)
Integreringstilskudd år 4 84 000 (alle bosatt i 2014) 85 500 (alle bosatt i 2015)
Integreringstilskudd år 5 70 500 (alle bosatt i 2013) 71 600 (alle bosatt i 2014)
Barnehagetilskudd 25 100 (barn under 5 år bosatt i 2017) 25 800 (barn under 5 år bosatt i 2017)
Eldretilskudd 164 200 (voksne som har fylt 60 bosatt i 2017) 167 600 (voksne som har fylt 60 bosatt i 2018)

Les mer om integreringstilskudd.

Norsktilskudd

Dette er tilskuddet kommunene får for alle innvandrere som bor i kommunen og som har rett eller plikt til norskopplæring. Tilskuddet utbetales per person.

Det er to forskjellige satser som gjelder:

  • høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika
  • lav sats for personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand
NORSKTILSKUDD: SATSER FOR PERSONTILSKUDD 2017 OG 2018
Tilskuddsår*Lav sats 2017 (kr)Høy sats 2017 (kr)Lav sats 2018 (kr)Høy sats 2018 (kr)
År 1 13 600 31 900 13 600 31 900
År 2 23 300 60 100 24 100 62 300
År 3 13 900 41 600 15 000 43 350
* Tilskuddsår er det året som personene som utløser persontilskuddet kom inn i målgruppen. I 2018 vil for eksempel sats for år 1 gjelde personer som kom inn i målgruppa i 2018, år 2 de som kom inn i målgruppa i 2017, og år 3 de som kom inn i målgruppa i 2016.

Les mer om norsktilskudd.

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger

I tillegg til integreringstilskudd, får kommunene som bosetter enslige mindreårige flyktninger et særskilt tilskudd for denne gruppen.

særskilt tilskudd for enslige mindreårige: satser for 2017 og 2018
Alder*Sats 2017 (kr)Sats 2018 (kr)
Under 17 år 1 198 000 1 229 100
Mellom 17 og 20 år 750 000 769 500
* Det utbetales en høyere sats til og med barnet fyller 16 år og en lavere sats fra og med det året barnet fyller 17år

Merk at satsene differensieres ut fra tidspunktet for bosetting. Beløpet oppgitt i tabellen gjelder de som blir bosatt i januar. Jo tidligere på året enslige mindreårige blir bosatt, jo høyere beløp kommunen får.

Les mer om særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger.

Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker

Ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker, kan kommunene få et ekstra tilskudd. Kommunene kan enten få tilskudd 1, som er et engangstilskudd, eller tilskudd 2, som kan utbetales for inntil fem år.

Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker: satser for 2017 og 2018
TilskuddSats 2017 (kr)Sats 2018 (kr)
Tilskudd 1 186 000 190 800
Tilskudd 2 inntil 1 157 000 inntil 1 235 000

Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker.

Tall og statistikk

Henter figur...
Fant du det du lette etter?