Bosetting og rettigheter etter introduksjonsloven for personer med begrenset tillatelse

IMDi bosetter enslige mindreårige med begrenset tillatelse, og det er nå besluttet at også barnefamilier med begrenset tillatelse skal bosettes. Begge gruppene skal få rett og plikt til introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Sist oppdatert: 4. juli 2018

Det er vedtatt at disse personene fra og med 16. juni også skal omfattes av rett og plikt til introduksjonsprogram og rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, så fremt de ellers fyller vilkårene i introduksjonsloven §§ 2 og 17. Fristene for ordningene, herunder fristen for oppstart av introduksjonsprogrammet og for rett til opplæring, regnes fra 16. juni for de som allerede er i målgruppa. For de som kommer inn i målgruppa etter denne datoen, regnes fristene fra den datoen de kommer inn i målgruppa.

Bosetting av disse personene utløser integreringstilskudd, som det må søkes om på vanlig måte, og de vil også utløse norskstilskudd. IMDi vil snarlig begynne arbeidet med å klargjøre bosetting av målgruppen barnefamilier med begrenset tillatelse grunnet uavklart identitet.

Det er ikke mulig å søke opp disse personene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) per dags dato, og registreringer må derfor gjøres manuelt frem til endringen er implementert i NIR. IMDi jobber med å få på plass denne endringen, og vil informere kommunene så fort endringen er implementert. Les mer om lovendringene i introduksjonsloven.

Fant du det du lette etter?