Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Kommunene har nå plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned.

Sist oppdatert: 12. oktober 2018

De nye reglene ble tatt inn i forskriftene til introduksjonsloven 1. september 2018. De gir kommunene en plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere som er i omsorgspermisjon fra introduksjonsprogram og/eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap på grunn av fødsel eller adopsjon. 

Bakgrunnen for endringen er å sørge for at deltakerne får best mulig kontinuitet i opplæringen. Det vil også kunne bidra til en økning i andelen kvinner som går over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. De nye forskriftene er en av flere tidligere varslede endringer i introduksjonsloven. 

Tilbudet skal tilpasses den enkelte deltaker, og det blir dermed opp til kommunen å avtale i samråd med deltakeren hva som skal være innholdet i og kontinuiteten på oppfølgingen. I høringsnotatet for endringer i introduksjonsloven er det gjort rede for at denne oppfølgingen kan dreie se om alt fra at programrådgiveren eller læreren på voksenopplæringen tar kontakt med deltakeren jevnlig, til at det gjøres en avtale om at deltakeren tar kontakt ved behov. 

Innholdet og omfanget av norskopplæringen og språktreningen må også tilpasses den enkelte deltaker. For noen kan det være behov for et tilbud om deltakelse i opplæring på deltid på voksenopplæringen (for eksempel på kveldstid). For andre kan det være aktuelt med hjemmearbeid ved bruk av digitale læringsressurser. For språktrening kan det for mange deltakere være aktuelt med tilbud fra frivillige som gjør at de kan øve seg på å snakke norsk. Barselgrupper, åpne barnehager eller aktiviteter med andre foreldre og barn sammen kan også være aktuelle tilbud.

Av det tilbudet som gis til personer som er i permisjon ved fødsel og adopsjon, er det kun opplæring i norsk og samfunnskunnskap som skal registreres i NIR.

Endringene finner du i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 5-3 annet ledd og i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 13 annet ledd.

Fant du det du lette etter?