Overføring av regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunene

Som en del av regionreformen har Stortinget vedtatt at IMDis regionale integreringsoppgaver blir overført til fylkeskommunene og at IMDis regionkontor avvikles som statlige regionkontor og legges ned. Endringene trer i kraft 01.01.2020.

Sist oppdatert: 18. desember 2019

IMDi skal fortsette å være et nasjonalt fagdirektorat, med ansvar for å iverksette og samordne regjeringens integreringspolitikk.

Oppgaver fra IMDi som overføres til fylkeskommunene

Fra 01.01.2020 overtar fylkeskommunene ansvar for IMDis regionale oppgaver. Dette gjelder følgende oppgaver:

 • Bosetting: Fylkeskommunene får ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet og skal, innenfor rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale til IMDi hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.
 • Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: Fylkeskommunene får ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.
 • Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid: Fylkeskommunene får, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger, der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.
 • Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse: Fylkeskommunene får ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.
 • Samarbeid med regionale sektormyndigheter: Fylkeskommunene får ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå.
 • Fylkeskommunene får overført midler som i dag går til tilskuddsordningene Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom), mentor- og traineeordninger og etablereropplæring for innvandrere.

IMDis samarbeid med kommuner og fylkeskommuner

IMDi skal fortsette med å ivareta nasjonale integreringsoppgaver. Dette inkluderer å:

 • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for samordning på integreringsfeltet
 • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
 • ivareta arbeidet med anmodning av kommunene og bosetting av flyktninger 
 • legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
 • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • forvalte aktuelle tilskuddsordninger 
 • bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlige sektor
 • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

IMDi vil fortsatt:

 • støtte kommuner, fylkeskommuner og andre sentrale aktører på en måte som sikrer et raskt og treffsikkert bosettings- og kvalifiseringsarbeid
 • ivareta og utvikle rollen som nasjonalt kompetansesenter og fagdirektorat for integrering
 • sørge for god iverksetting og samordning av integreringspolitikken

Praktisk informasjon vedrørende enkelte områder 

Nettsted

Imdi.no er vår hovedkanal og plattform for innloggingstjenester mot kommunene. Her finner dere informasjon om våre ansvarsområder, aktuelt regelverk og tilskuddsordninger. Her formidler vi også relevante kurs og konferanser, gode eksempler og oppdatert kunnskap og fakta på integreringsfeltet, blant annet på våre tall- og statistikksider.

Bosetting

IMDi skal fortsatt ha ansvaret for de nasjonale oppgavene knyttet til anmodning (forespørsel om bosetting til kommunene) og fordelingen av den enkelte flyktning til bosettingskommuner i hele landet. Anmodning og tildeling av den enkelte flyktning vil fortsatt skje gjennom vårt system for bosetting.

Tilskudd

IMDi forvalter en rekke tilskudd rettet mot kommuner,frivillige organisasjoner og andre relevante mottakere. IMDi skal fortsatt ha ansvaret for forvaltning av disse tilskuddene tilskudd. Her finner du informasjon og kontaktpersoner for de ulike tilskuddene

IMDinett (IMDis digitale systemer)

IMDinett er inngangen til IMDis digitale systemer. Det blir ikke gjort noen endringer i disse systemene som følge av regionreformen. Her finner du informasjon, brukerveiledninger og pålogging til IMDinett. Her kan du også melde inn saker.

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

IMDi skal fortsette å jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom veiledningstjenester, deltakelse i faglige nettverk og med utvikling og formidling av kunnskap. IMDi har minoritetsrådgivere ved et utvalg skoler over hele landet. Her er en oversikt over skoler med IMDis minoritetsrådgivere.

Fant du det du lette etter?