Utbetaling av ekstra tilskuddsmidler til kommunene knyttet til covid-19

Midlene som er bevilget for å dekke kommunenes utgifter til utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring vil bli automatisk utbetalt til kommunene innen 31. oktober 2020.

Sist oppdatert: 9. oktober 2020
  • 2. november 2020: Utbetaling av ekstra tilskuddsmidler er nå gjennomført. Tilskuddsbrev sendes ut fortløpende.

Det vises til tidligere publisert informasjon til kommunene om regjeringens tiltakspakke som skal dempe de negative konsekvenser av covid-19 for flyktninger og nyankomne innvandrere, og på sikt bidra til at flere kommer og blir værende i arbeid. Det er blant annet vedtatt tilbud om utvidet introduksjonsprogram for deltakere i sluttfasen av programmet og utvidet norskopplæring. Se veiledningen til den midlertidige loven om tilpasninger i introduksjonsloven som følge av korona-situasjonen for utdypende informasjon.

Utvidet programtid

Målgruppen for utvidet introduksjonsprogram er deltakere som har startet opp i introduksjonsprogrammet før 01/01-19 og som fortsatt er i program når ordningen trer i kraft (01/08-20). Denne gruppen kan få mulighet til utvidet programtid på inntil seks måneder. Det er kommunen som vurderer om den enkelte har behov for et utvidet program, og hvor lang utvidelsen den enkelte skal få. Personer i målgruppen har rett til å få utvidet program med inntil seks måneder.

Utvidet programtid finansieres med 250 millioner kroner.

Utvidet norskopplæring

Målgruppen for utvidet norskopplæring er personer som har rett og plikt til opplæring, uavhengig av om de er innenfor fristen på tre eller fem år, så lenge de etter planen avslutter opplæringen sin i tidsrommet 01/08-20 – 31/12-20. Kommunen vurderer deltakers behov og fatter vedtak om tildeling av et visst antall timer videre opplæring. Personer i målgruppen har rett til å få utvidet norsk opplæring med inntil seks måneder. Det er kommunen som vurderer varigheten av utvidelsen.

Utvidet norskopplæring finansieres med 161 millioner kroner.

Utbetaling

Det er bevilget totalt 411 millioner kroner for at kommunene skal ha mulighet til å gi målgruppen et utvidet tilbud.

Midlene vil bli automatisk utbetalt til de kommunene som har personer i målgruppene. Kommunene trenger derfor ikke å søke for å motta midler.

Utbetaling av midlene vil etter planen skje innen 31. oktober 2020.

Fant du det du lette etter?