Kartlegging og bosetting av evakuerte afghanere

Noen av de evakuerte afghanerne har flyttet eller flytter til sin bosettingskommune i løpet av september, der deres bakgrunn og kompetanse vil bli kartlagt.

Sist oppdatert: 22. september 2021

De resterende afghanerne vil gjennomgå en kompetansekartlegging før bosetting, og fordeling til aktuelle kommuner vil begynne i oktober.

Rask bosetting av personer med hastesak

En gruppe på om lag 235 personers saker ble definert som hastesaker og fikk tildelt kommune allerede før ankomst til Norge. Flertallet av disse er allerede bosatt i sin kommune, mens om lang 85 ble midlertidig innlosjert på Oslofjord Convention Centre (OCC) i Sandefjord. De gjennomfører sin innreisekarantene der, og vil flytte til sin bosettingskommune i løpet av september.

For denne gruppen har kartlegging av kompetanse og annen informasjon i forkant av bosetting ikke vært mulig, og kartlegging vil derfor skje i kommunene. Utlendingsdirektoratet (UDI) har kontakt med aktuelle kommuner om tidspunkt for flytting til kommunen, og for å arrangere reisen for de som skal til en annen del av landet.

Et fåtall av personene med hastesaker befinner seg fortsatt i utlandet. UDI jobber med reisebestilling i disse sakene og vil orientere kommunene om ankomst.

Kartlegging av kompetanse

De øvrige afghanerne som oppholder seg på OCC i Sandefjord blir nå i september intervjuet av UDI og IMDi. Dette dreier seg om rundt 530 personer. Ettersom de evakuerte fra Afghanistan har status som overføringsflyktninger, er det IMDi som kartlegger den enkeltes kompetanse (språkkunnskaper, utdanningsnivå, arbeidserfaring med mer). I tillegg kartlegges annen relevant bakgrunnsinformasjon.

Etter gjennomført intervju får de tilbud om videre innkvartering ved nyopprettede akuttinnkvarteringer i Porsgrunn, Hå og Sunndal. På akuttinnkvarteringene vil FNs migrasjonsorganisasjon IOM (International Organization for Migration) arrangere en forkortet utgave av kulturorienteringsprogrammet om Norge, som normalt tilbys overføringsflyktninger før ankomst.

Fordeling til aktuelle kommuner

Fra begynnelsen av oktober vil IMDi starte fordelingen av disse personene til aktuelle kommuner. Fordelingen vil bli gjort på vanlig måte gjennom bosettingssystemet IMDinett.

Fordelingen av de evakuerte fra Afghanistan vil bli gjort ut fra tilgjengelig kapasitet i kommunene (ubenyttede vedtaksplasser) kombinert med det vi har av informasjon om den enkelte flyktning eller familie.

God kapasitet og stor velvilje i kommunene

Det er god kapasitet i kommunene til å bosette flyktninger, og enkelte kommuner har også kontaktet IMDi særskilt for å informere om at de har ressurser og muligheter til å bosette afghanere.

Det er over 200 kommuner som bosetter flyktninger i 2021, og det er langt fra alle som vil bli bedt om å bosette evakuerte afghanere.

Fordeling av andre flyktninger, både overføringsflyktninger og beboere fra asylmottak, vil fortsette som før.

Les mer om bosetting av flyktninger.

Fant du det du lette etter?