Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet

Både språk, holdninger og kompetanse kan stå i veien for økt etnisk mangfold på norske arbeidsplasser. Men nå kan arbeidsgivere søke om tilskudd for å bli bedre på mangfold i egen virksomhet.

Sist oppdatert: 22. april 2021

Tilskuddsordningen retter seg mot utvalgte deler av privat og offentlig sektor, og skal bidra til å

  • øke bevisstheten om etnisk mangfold som ressurs
  • øke rekrutteringen av innvandrere
  • bruke innvandreres kompetanse bedre

Deler av norsk næringsliv arbeider godt med mangfold, men vi ser også at mange arbeidsgivere henger etter. Arbeidsgivere må stimuleres til å rekruttere flere innvandrere for å ta i bruk den ressursen som en mangfoldig arbeidsstyrke representerer, og staten bør gå foran med et godt eksempel, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Egen veiledningstjeneste

I 2021 har regjeringen satt av 10 millioner kroner til ordningen. Tilskuddet lanseres også sammen med en veiledningstjeneste der IMDi skal bistå og gi råd til virksomheter, både før en virksomhet søker om tilskudd og etter at tilskuddet er innvilget og tiltakene skal gjennomføres i virksomheten.

Som en del av veiledningstjenesten lanserer IMDi egne fagsider om mangfold i arbeidslivet. Her finner arbeidsgivere informasjon, råd og tips til hvordan de kan jobbe for å styrke det etniske mangfoldet i virksomheten. Her er artikler innen temaene Rekruttering, Strategi og ledelse og Arbeidsmiljø

Disse bransjene kan søke

I privat sektor kan virksomheter fra følgende bransjer søke om tilskudd: 

  • Helse
  • Pleie og omsorg
  • Butikk og salgsarbeid
  • Bygg og anlegg
  • I offentlig sektor (statlige, fylkeskommunale og kommunale) kan virksomheter søke om støtte til tiltak som skal bidra til karriereutvikling for ansatte med innvandrerbakgrunn, og til rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til stillinger med høye kompetansekrav.  

Et begrenset utvalg av bransjer gir mulighet for å få et godt erfaringsgrunnlag før tiltakene evalueres, utvides og utvikles i årene fremover.

Begrensingene gjelder for 2021, og er gjort i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke og KS.

Fant du det du lette etter?