Har din kommune registrert avslutning i NIR på alle som avsluttet introduksjonsprogram i 2023?

Tall fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) viser at det mangler viktige registreringer fra mange kommuner.

Sist oppdatert: 9. juni 2024

En høy andel deltakere som har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023 står uten registrert avslutningsårsak i NIR. Kommunene må kontrollere at registreringer i NIR er ajourført og korrekte.

Det er stor politisk oppmerksomhet på integreringsfeltet, og spesielt fokus på fordrevne fra Ukraina. Det er en høy forventning om at fordrevne fra Ukraina går raskt over i arbeid. IMDi rapporterer månedlig til Arbeids- og inkluderingsdepartementet på hvordan det går med fordrevne fra Ukraina på bakgrunn av opplysninger i NIR. Tallene benyttes i statistikk og forskning, og danner grunnlag for videre politikkutvikling, både når det gjelder innvandrings- og integreringsrelatert regelverk.

Det er derfor avgjørende at kommunene overholder sin plikt til å løpende registrere opplysninger i NIR slik at informasjonen i NIR er så korrekt som mulig. Kommunen skal blant annet registrere avslutning av introduksjonsprogrammet og årsaken til avslutningen i NIR for alle deltakere som ikke lenger deltar i program.

En høy andel deltakere som har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023 står uten registrert avslutningsårsak i NIR. Dette gjelder primært fordrevne fra Ukraina, men også andre deltakere. Personer med avslutningsårsak «avslutningsårsak ikke registrert» vil inngå i tallgrunnlaget for beregning av måloppnåelse direkte etter endt introduksjonsprogram i årlig rapportering og offisiell statistikk om deltakelse, resultater i program etc. De vil også inngå i tallgrunnlaget for forskning.

Grunnet den høye andelen manglende registreringer er det også viktig at kommunene kontrollerer at gjennomførte registreringer i NIR er korrekte. Med manglende registeringer blir grunnlaget for å følge med på hvor mange som oppnår overgang til arbeid og utdanning direkte fra introduksjonsprogrammet svekket.

Kommunen kan benytte rapporten «Oversikt over personer avsluttet introduksjonsprogram etter integreringsloven» i NIR, for å kontrollere om alle deltakere i kommunene som har avsluttet deltakelsen er registrert med riktig avslutningsårsak.

Mulige årsaker til at personer står uten registrert avslutningsårsak i NIR

  • Kommunen har ikke registrert avslutningsårsak på en dato innenfor fristen som fremkommer i NIR for gjennomføring av introduksjonsprogram. Denne fristen er basert på når personen startet opp i program, personens sluttmål og eventuelt gyldig fravær og permisjon.
    • Kommunen må i disse tilfellene registrere korrekt avslutningsårsak. Avslutningsårsaken «avslutningsårsak ikke registrert» vil da bli automatisk slettet. Kommunen kan registrere avslutningsårsak i inntil 2 måneder etter at deltakeren har avsluttet programmet. Dersom personen avsluttet programmet lenger tilbake i tid enn dette, kan kommunen be IMDi om adgang til etterregistrering i inntil 12 måneder bakover i tid.
  • Kommunen har ikke registrert vedtak om utvidet deltakelse i introduksjonsprogram på deltakere som har fått dette. Eksempelvis har en deltaker med utdanning på videregående nivå fra før, som følgelig skal ha et sluttmål som innebærer inntil 6 mnd. programtid, fått vedtak om 12 måneder programtid ved oppstart. Dette er ikke i tråd med integreringsloven, men lar seg registrere i NIR. Fristen for gjennomføring blir, basert på deltakerens registrerte sluttmål, likevel automatisk fastsatt av NIR til 6 måneder fra oppstartsdatoen. Personen avsluttes av NIR med sluttårsaken «avslutningsårsak ikke registrert» etter 6 måneder.
    • Dersom en deltaker som i utgangspunktet har rett på inntil 6 måneder programtid i introduksjonsprogrammet skal få utvidet programtid, må kommunen registrere vedtak om «utvidet deltakelse i introduksjonsprogram» i NIR. Gjennomføringsfristen vil dermed utvides med 6 måneder. Avslutningsårsaken «avslutningsårsak ikke registrert» vil da bli automatisk slettet så lenge gjennomføringsfristen ikke er utgått.

Kommuner som benytter kommunale fagsystem

Kommuner som benytter tjenesten for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR (WS4) må kontrollere at registreringer i NIR er ajourført og korrekte, på samme måte som kommuner som registrerer direkte i NIR web grensesnitt.

Hvordan registrere avslutningsårsak i introduksjonsprogrammet i NIR?

Se brukerveiledning for registrering av avslutningsårsak i introduksjonsprogrammet. Her fremgår det også hvordan kommunen kan benytte rapporten over avsluttede deltakere i introduksjonsprogram til å finne hvem som står med «avslutningsårsak ikke registrert» i NIR.

Øvrige brukerveiledninger for registrering i NIR finner du på:  Brukerveiledninger NIR

Dersom du har spørsmål, eller har behov for utvidet tilgang til etterregistrering, send en supporthenvendelse til Veiledningstjenesten for NIR.

Meld inn supportsak

Fant du det du lette etter?