Næringslivet spiller en helt sentral rolle når det gjelder å bidra til at flere innvandrere kommer i arbeid. IMDi har fått utarbeidet en undersøkelse for å måle bedriftslederes erfaringer med rekruttering av ikke-vestlige innvandrere. Undersøkelsen er gjennomført av MMI Univero og baserer seg på intervjuer med 1325 bedriftsledere.

Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at 9 av 10 bedriftsledere kan tenke seg å innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til intervju. Samtidig er det svært få bedrifter som har innført spesielle tiltak for å øke rekrutteringen av denne gruppen.

Denne undersøkelsen gir et unikt grunnlag for å vurdere nye tiltak knyttet til rekruttering av innvandrere i næringslivet. Oppfølging av undersøkelsen bør skje i et samarbeid mellom næringslivet selv, representanter for innvandrere og offentlige myndigheter.

Se flere rapporter om

arbeidsliv og IMDis arbeid.