Halvårsrapport for IMDi 2006

Hvordan startet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)? Hvilke oppgaver har IMDi? Hva har IMDi gjort? Hvilke resultater er oppnådd? IMDi første halvårsrapport ble overlevert Arbeids- og inkluderingsdepartementet i august 2006.

Utgitt: 2006

I Halvårsrapporten 1.1.–30.6.2006 beskrives etableringen, oppgavene og aktivitetene. Resultater omtales hovedsaklig i form av aktiviteter fordi det er vanskelig å måle effekten av IMDis bidrag til sluttresultatet. Der hvor IMDi har måltall er måloppnåelsen vist.

Halvårsrapporten skal svare på oppdraget IMDi har fått fra oppdragsgiveren, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, gjennom tildelingsbrevet. Innholdet følger derfor oppbyggingen og oppgavene i tildelingsbrevet. Derfor gir ikke denne rapporten et bilde av integrering i samfunnet som helhet.

Leserveiledning:

  • Du vil få god oversikt ved å lese oversendelsesbrevet til departementet som omtaler etableringen og del I-IV: Notatet som gir en gjennomgang av aktiviteter og resultater på bestillingen i tildelingsbrevet.
  • Spesielt interesserte anbefales del V: Rapporteringsskjemaet er IMDis interne styringsverktøy som viser hvilke aktiviteter som er iverksatt for å løse ulike oppgaver, indikatorer for måloppnåelse, resultater og tiltak for å sikre måloppnåelse.
  • For en gjennomgang av regnskap og økonomi vises det til del VI: Regnskapsrapportering og vedleggene til denne.

Se flere rapporter om

bosetting og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?