Integrert, men diskriminert

IMDi-rapporten «Integrert, men ikke diskriminert» slår fast at arbeidslivet er den viktigste arenaen for integrering. Samtidig er det i arbeidslivet mange innvandrere opplever diskriminering. IMDi jobber på flere nivåer for å forebygge dette.

Utgitt: 2008

Vi vet mye om flertallets syn på innvandring og integrering. Denne rapporten har som mål å formidle minoritetenes egne opplevelser og synspunkter på mange av de samme spørsmålene. Det er viktig for å sikre at minoritetene får en stemme i det offentlige rom og for å vise respekt for erfaringer og holdninger til de av oss som er mest berørt. Integrering er toveis og krever gjensidig tilpasning. Mangfold krever at flertall og mindretall finner gode måter å leve sammen på.

IMDi vil med denne rapporten bidra til at definisjonsmakten balanseres bedre og at kunnskap om befolkningen utvides til å omfatte hele befolkningen. Undersøkelsen har rettet seg mot et utvalg innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika med minimum fem års botid i Norge. Datainnsamlingen fant sted
i 2007.

Rapporten handler om hvordan innvandrerne opplever det å leve og bo i Norge.

  • Hvilke erfaringer har de med norsk integreringspolitikk?
  • Hva legger de i det å være integrert i det norske samfunnet?

I rapporten drøftes også:

  • Opplevelse av sosial tilhørighet
  • Holdninger til norsk integrerings- og innvandringspolitikk
  • Deltakelse i arbeidslivet
  • Opplevd rasisme og diskriminering
  • Grad av tillit til offentlige kontorer.

Se flere rapporter om

arbeidsliv og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?