Integreringsbarometeret 2009

Hele 85 prosent av befolkningen mener at gode norskkunnskaper er det viktigste kriteriet for at innvandrere skal kunne bli integrert i det norske samfunnet. Dette viser Integreringsbarometeret 2009 utgitt av IMDi.

Utgitt: 2010

Rapporten viser at befolkningens holdninger har vært nokså stabile i måleperioden 2005-2009. Perioden preges av sterk vekst i antallet flyktninger og arbeidsinnvandrere. Men bildet er sammensatt når det gjelder holdninger til innvandring, mangfold og synet på hvordan det går med integreringen.

Befolkningen er imidlertid delt i synet på innvandring og på hvordan det går med integreringen. Mange er skeptiske til muslimer og til synlige kulturelle og religiøse symboler for islam i det offentlige rom. Mer enn halvparten av befolkningen mener at man bør begrense muslimers innvandring til Norge.

Noen av funnene i rapporten viser at:

  • Gode norskkunnskaper topper lista over hva befolkningen mener er viktig for god integrering, mens det å kunne forsørge seg selv gjennom arbeid inntar en god andreplass. Å ha et felles verdisett med og å være mest mulig lik den øvrige befolkningen, anses som mindre viktig.
  • Fra 2005-2009 er det en økning i andelen som mener at innvandring og integrering er et av de viktigste samfunnsspørsmålene. Dette er det eneste samfunnspørmålet som har hatt en klar økning i perioden.
  • Befolkningen er delt i synet på innvandring.
  • Det er bred aksept for at innvandrere både kan beholde sine tradisjoner og passe inn i det norske samfunnet.
  • Rundt seks av ti er helt eller delvis imot at kvinner bærer hijab på arbeidsplassen, på skolen og som ansatte i stat eller kommune, og nesten fire av ti er helt eller delvis imot bruk av hijab på gaten.
  • Flertallet ønsker ikke at egne barn skal gå på skole med høy andel elever med innvandrerbakgrunn, men det er skolens resultater som betyr mest for valg av skole.
  • Selv om det er liten endring i folks holdninger i perioden 2005-2009, har bildet endret seg ved at stadig flere får mer kontakt med innvandrere. De som har kontakt med innvandrere, har mest positive holdninger til innvandring og innvandrere.

Flere av funnene i Integreringsbarometeret samsvarer med funn i SSBs årlige holdningsundersøkelse og i Norsk Monitor, og kan ses i sammenheng med funn publisert i «IMDi-rapport 9–2008 Integrert, men diskriminert» og IMDis årsrapport for 2009. Det er TNS Gallup som har stått for datainnsamling og utkast til analyse. Rapporten er utarbeidet av IMDi.

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?