For 2009 utgjør total ledighet om lag 70 500, hvorav om lag 16 000 er innvandrere (inkl. Norden). Prognosen tilsier et antall ledige fra EU Øst-Europa i 2012 på noe under 5000 personer, om lag 3000 for Øst-Europa ellers, drøye 9000 med asiatisk bakgrunn og noe under 4000 med afrikansk bakgrunn.

Det kan forventes at arbeidsledigheten blant de innvandrergrupper som har hatt et høyt ledighetsnivå det siste tiåret, fortsatt vil holde seg på et høyt nivå. Anslagene i rapporten viser at arbeidsledigheten i antall personer kan komme til å øke for innvandrere fra alle verdensdeler, og dette ventes å fortsette de neste årene, men vil flate ut og gå litt ned mot slutten av 2012. En må imidlertid forvente at det kan være store forskjeller mellom grupper av innvandrere, avhengig av landbakgrunn og også avhengig av forhold som modellen ikke har tatt hensyn til, som næringstilknytning og botid.

  • I den største gruppen, personer med bakgrunn fra Polen, tilsier prognosen at ledigheten ikke vil øke mer enn hva den allerede har gjort. For de nye arbeidsinnvandringsgruppene fra EU-Øst er imidlertid usikkerhetsmomentene i prognosen større enn for andre grupper, på grunn av den store arbeidsinnvandringen fra disse landene de siste fem årene.