Mangfold i heleide statlige virksomheter 2010

Denne rapporten dokumenterer heleide statlige virksomheters aktiviteter for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn og tilrettelegging for mangfold på arbeidsplassen. Rapporten ser også på mellomlederes perspektiv på mangfoldsledelse.

Utgitt: 2011

For femte år på rad har IMDi dokumentert de heleide statlige virksomhetenes aktiviteter for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn, samt tilrettelegging for mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Rapportens første del er en statusrapportering fra 25 heleide statlige virksomheter for 2010, mens andre del er en artikkel om hva 30 mellomledere i virksomhetene mener. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema og kvalitative fokusgruppeintervjuer.

Svak økning

I 4. kvartal i 2009 var andelen sysselsatte innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre 8,4 prosent i statlig heleide foretak. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås foretaksregister. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra året før og en økning på 2,2 prosentpoeng fra utgangen av 2006.

Samme aktivitetsnivå

Til tross for økonomiske nedgangstider ser det ut til at aktivitetsnivået når det gjelder mangfoldsarbeid i virksomhetene er opprettholdt i 2010. Det har vært færre jobbsøkere til virksomhetene i 2010, men det er flere jobbsøkere med innvandrerbakgrunn som har blitt ansatt etter intervju.

Andre funn:

  • 19 av 25 virksomheter oppfordrer konsekvent innvandrere til å søke i sine stillingsannonser i 2010. Det er en positiv utvikling i bruken av dette virkemiddelet i måleperioden 2007–2010.
  • Færre søkere med innvandrerbakgrunn ble kalt inn til intervju i forhold til øvrige norskfødte søkere, 15 prosent mot 23 prosent i 21 av virksomhetene. Forskjellen mellom søkere med innvandrerbakgrunn og øvrige norskfødte søkere utgjorde dermed 8 prosentpoeng, hvilket er en økning i negativ retning med 3 prosentpoeng fra året før.

Samtidig ble flere intervjuede søkere med innvandrerbakgrunn ansatt i forhold til i 2009 og i forhold til øvrige norskfødte søkere. 36 prosent av intervjuede søkere med innvandrerbakgrunn ble ansatt i 2010, mot 22 prosent i 2009. 24 prosent av intervjuede øvrige norskfødte søkere ble ansatt, mot 25 prosent i 2009.
Andel ledere og toppledere med innvandrerbakgrunn i virksomhetene er fortsatt lav, sett i forhold til andel ansatte med innvandrerbakgrunn for øvrig.
Færre virksomheter praktiserer å innkalle minst én kvalifisert innvandrer til intervju i 2010, nærmere bestemt 11 virksomheter, mot 16 i 2009.
Blant mange mellomledere er det å kalle inn til intervju og faktisk få besluttet ansettelse, en viktigere og mer reell flaskehals enn å få motivert personer med innvandrerbakgrunn til å søke på ledige stillinger.

Mange mellomledere mener det mangler en tydelig intern prioritering på dette området, og at HR-avdelingene ikke gir dem støtte når det gjelder ansettelse av innvandrere og ledelse av mangfold.

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?