Nesten 80 prosent av lederne i offentlig sektor mener ansatte med innvandrerbakgrunn har en kultur- og språkkompetanse som kommer virksomheten til gode. I privat sektor er det halvparten som er enige i dette.

Tre av fire ledere i både privat og offentlig sektor mener at mangelfulle norskkunnskaper hos ansatte gjør at kompetansen deres ikke nyttes fullt ut.

I privat sektor er det fortsatt halvparten av lederne som mener at mangelfulle norskkunnskaper bør vektlegges ved oppsigelser og permitteringer. I offentlig sektor er det én av tre ledere som sier seg enig i dette.

Hindringer på arbeidsmarkedet

Flertallet av lederne (flest i privat sektor) mener at fordommer blant arbeidsgivere er en viktig årsak til at innvandrere ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner.

Et klart flertall mener samtidig at mangelfulle norskkunnskaper er viktigste årsak til at innvandrere ikke får jobb.

Rekruttering av innvandrere

I privat sektor er det én av fem ledere som melder at de har praksis med å innkalle minst én kvalifisert jobbsøker med innvandrerbakgrunn til intervju. I offentlig sektor er det 38 prosent som praktiserer en slik ordning, herav er det 78 prosent i staten som svarer bekreftende på dette og 34 prosent i kommunal sektor.

I offentlig sektor er det en fjerdedel av virksomhetene som har målsetting om å øke andelen ansatte med innvandrerbakgrunn blant de ansatte. For privat sektor gjelder dette bare 7 prosent.

Rapporteringsplikt

Om lag 40 prosent av lederne i både privat og offentlig sektor finner at krav om rapportering på tiltak mot etnisk diskriminering bidrar til å øke virksomhetens innsats på dette området.

Kunnskap om mangfoldsledelse

Om lag 60 prosent av ledere i offentlig sektor melder om behov for mer kunnskap om ledelse av en flerkulturell arbeidsplass, mens 40 prosent av ledere i privat sektor melder om et slikt behov.

Én av fem ledere i offentlig sektor har hørt om www.mangfoldsportalen.no, mens bare 9 prosent i privat sektor svarer bekreftende på dette.

Om undersøkelsen

Norges Næringslivsundersøkelser NNU® gjennomføres hvert kvartal med et utvalg på 2000 norske bedrifter der lederen i bedriften er intervjuet. Datainnsamling gjøres via telefon (CATI). Feltarbeidet til denne undersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. til 28. juni 2012. I andre og fjerde kvartal omfatter NNU® også offentlige virksomheter, der et tilleggsutvalg på 500 offentlige virksomheter intervjues.