Rapporten omfatter

  • En kartlegging av relevante finansieringsordninger, inkludert mikrokreditt.
  • En dokumentasjon av måten oppstarten av eksisterende virksomheter etablert av innvandrere, er finansiert på.
  • En vurdering av tilpasning av eksisterende ordninger og behov for opprettelse av nye ordninger.
  • En nyttekost analyse av 3 utvalgte finansieringsmodeller.

Nordlandsforskning påpeker at etablerere med innvandrerbakgrunn er en heterogen gruppe som har ulike behov i sin etableringsprosess. De etablerer bedrifter i ulike bransjer, selv om man kan finne visse bransjer hvor innvandreretablerere er svært godt representert.

Studien viser hva slags hindringer innvandrere kan møte på veien til etablering av egen virksomhet, og hvilke trekk ved finansieringsordninger som etterspørres. Nordlandsforskning konkluderer med at det er et sprik mellom etterspørselen og eksisterende tilbud.

Anbefalinger fra rapporten:

  • Utvidelse av Mikrokredittlåneordningen - Mikrokredittlån er et godt tilbud som har vist seg å fungere bra. Målgruppen med minst ressurser og levebrødsbedrifter nås. Men situasjonen i dag er at ordningen er lite kjent blant mulige lånesøkere, og den er i realiteten ikke landsdekkende.
  • Ny målgruppe i eksisterende etablerertilskuddsordning - Det foreslås at etablerere med innvandrerbakgrunn blir en prioritert gruppe innenfor det eksisterende etablerertilskuddet til Innovasjon Norge, med 10 % som måltall.
  • Økt bruk av NAVs dagpenger og arbeidsavklaringspenger - Ordningen gir mulighet for å få dekket levekostnader i en periode med planlegging og oppstart av egen bedrift, men er per i dag lite benyttet. En «revitalisering» av ordningen forslås kombinert med en sterkere oppfølging av etablererne, blant annet gjennom etablererkurs og mentorordninger.

Innvandrere er en uutnyttet ressurs i norsk næringsliv. Nordlandsforskning foreslår derfor at det utarbeides en nasjonal handlingsplan for mer entreprenørskap blant innvandrere. Dette vil bidra til at en kan ha et mer helhetlig blikk på alle typer virkemidler for å skape nye etableringer.